1 1 1 1 1

4. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

                                                                                                                                              

           

U utorak, 31. januara ove godine u zgradi Općine Novo Sarajevo – I sprat, velika sala Općine Novo Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne broj 55, sa početkom rada u 11,00 sati održat će se 4. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo. Za sjednicu Općinskog vijeća Novo Sarajevo predlažen je sljedeći dnevni red:

D N E V N I  R E D

1.Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo:

a)Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća,

b)Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća,

c)Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Općinskog vijeća,

2.Vijećnička pitanja i inicijative,

3.Prijedlog rješenja o dodjeli i preuzimanju gradskog građevinskog zemljišta,

4.Prijedlog Odluke o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje 16. maja - Dana Općine Novo Sarajevo,

5.Prijedlog Plana korištenja javnih površina na području općine Novo Sarajevo za 2017. godinu,

6.Prijedlog Cjenovnika o visini naknade za postavljanje naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama na području općine Novo Sarajevo za 2017. godinu,

7.Prijedlog Programa edukacije i obuke o zaštiti okoliša općine Novo Sarajevo za 2017. godinu,

8.Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbijednost saobraćaja na području općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period oktobar-decembar 2016. godine,

9.Informacija Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo o stanju nezaposlenosti na području općine Novo Sarajevo za 2016. godinu,

10.Informacija o funkcionisanju javnog gradskog saobraćaja na području općine Novo Sarajevo za 2016. godinu,

11.Informacija o stanju snabdijevanja prirodnim gasom na području općine Novo Sarajevo,

12.Informacija o stanju snabdijevanja električnom energijom na području općine Novo Sarajevo.