1 1 1 1 1
 1. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

 

U četvrtak 30. novembra ove godine u zgradi Općine Novo Sarajevo –  I sprat, velika sala, ulica Zmaja od Bosne broj 55, sa početkom rada u 15:00 sati održat će se 13. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

D N E V N I  R E D

 1. Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo:
 2. a) Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća,
 3. b) Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Općinskog vijeća,
 4. Prijedlog rješenja o dodjeli i preuzimanju gradskog građevinskog zemljišta,
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u afirmaciji amaterskog sporta i očuvanju kulturno-umjetničke tradicije od značaja za Općinu Novo Sarajevo,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru Etičke komisije Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
 1. Izvještaj o radu JP „ONSA“ d.o.o.,
 2. Informacija o radu osnovnih škola na području Općine Novo Sarajevo,
 3. Informacija o stanju pripreme i provođenja socijalnih, obrazovnih, kulturnih i sportskih programa i projekata na području općine Novo Sarajevo,
 4. Informacija o stanju klizišta na području Općine Novo Sarajevo, sa prijedlogom mjera za sanaciju istih,
 5. Informacija o stanju saobraćaja i sigurnosti učesnika u saobraćaju, kao i problemi regulacije saobraćaja na području općine Novo Sarajevo, sa prijedlogom mjera za poboljšanje,
 6. Informacija o provođenju Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, sa naglaskom na pitanje rješavanja problema pasa lutalica, za period januar-juni 2017. godine,
 7. Informacija o stanju elektrodistributivne niskonaponske podzemne i niskonaponske zračne mreže i snabdijevanje električnom energijom na području općine Novo Sarajevo,
 8. Vijećnička pitanja i inicijative.