1 1 1 1 1

Informativni sastanak vezan za objavljene javne pozive Općine Novo Sarajevo organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama 

 

 

Općina Novo Sarajevo objavila je 29. marta ove godine javni poziv organizacijama civilnog društva (OCD) / nevladinim organizacijama (NVO) da dostave prijedloge projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite, obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju i oblasti zaštite okoliša.

Informativni sastanak u vezi sa pozivom potencijalnim aplikantima za predaju prijedloga projekata „Otvoreni dan“, će se održati 12. aprila 2018. godine, u periodu od 13.00 do 15.00 sati u „Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo“, ulica Kemala Kapetanovića broj 17, Sarajevo.

Potencijalni aplikanti će tokom sastanka imati priliku da dobiju odgovore na pitanja u vezi sa nejasnoćama vezanim za apliciranje na javni poziv, te eventualna dodatna pojašnjenja i uputstva za prijavu projekta.

Ovom prilikom izvršit će se i odabir predstavnika OCD-a (člana i zamjenika) u Komisije za ocjenjivanje i odabir projekata za navedene javne pozive.

Rok za predaju aplikacija je 25.04.2018. godine.