Odsjek za prostorno uređenje i urbanizam

Odsjek vrši sljedeće poslove i zadatke:

-izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa u oblastima prostornog uređenja i urbanizma,
-sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Odsjeka,
-vrši statističku obradu podataka u poslovima iz oblasti prostornog uređenja, obrađuje statističke, kartografske, analitičke, planske i druge informacije od značaja za planiranje prostora,
- stara se o realizacije budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Odsjeka,
-vrši poslove koji se odnose na utvrđivanje uslova građenja, potrebnog obima uređenja i drugih uslova, u fazi pripremanja konkursa za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta radi privođenja zemljišta konačnoj namjeni,
-vrši stručne poslove u pripremi izrade i provođenja procedure usvajanja planskih akata/prostorni plan, regulacioni plan, urbanistički projekat/,
-daje potrebne informacije o planom predviđenoj izgradnji i uslovima izgradnje/Centar za dozvole/,
-vrši poslove koji se odnose na utvrđivanje i određivanje naknade troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta, naknade troškova rente, i drugih naknada te pripreme stručnih nalaza i mišljenja u upravnim postupcima izdavanja urbanističke saglasnosti,
vrši druge poslove iz oblasti za koje je osnovana kao i poslove koje joj u zadatak stave Općinsko vijeće i Općinsko načelnik,
-učestvuje u izradi razvoja GIS-a područja Općine,
Provodi postupak formiranja spiskova stručnih lica koja mogu učestvovati u radu Komisija za tehnički pregled građevina.