Odsjek za upravno pravne posloveOdsjek vrši slijedeće poslove i zadatke: 

-Rješava o pravu na ličnu i porodičnu invalidninu za ratne vojne invalide i porodice šehida-poginulih boraca,
-Rješava o priznavanju prava na trokove dženaze-sahrane za umrle ratne vojne invalide i članove njihovih poridica sa kojima su živjeli u zajedničkom domaćinstvu, za umrle članove porodica šehida-poginulih boraca i za umrle demobilisane borce,
-Daje prijedloge Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata za priznavanje prava na mjesečnu novčanu naknadu nosiocima najviših ratnih priznanja – "Zlatni ljiljan",
-Priznavanje prava na mjesečnu novčanu naknadu nosiocima najviših ratnih priznanja ratnim vojnim invalidima kojima je priznato pravo na njegu i pomoć drugog lica nosiocima "Partizanske spomenice",
-Vodi postupak za utvrđivanje statusa organizatora otpora, borca - branitelja, veterana –prvoborca i nosioca najvišeg ratnog priznanja,
-Vodi evidenciju i vrši obradu dokumentacije za rehabilitaciju - banjsko i klimatsko liječenje za ratne vojne invalide, porodice šehida-poginulih boraca i demobilisanih boraca, 
-Vrši izdavanje iskaznica na besplatnu i povlaštenu vožnju za korisnike ove Službe koji to pravo ne mogu ostvariti na drugi način, 
-Vrši izdavanje statusnih legitimacja za korisnike ove Službe,
-Izrađuje prijedloge propisa: za stipendiranje studenata i srednjoškolaca za mjesečna primanja djece bez oba roditelja, za mjesečna primanja invalida 100% I grupe, za pomoć iz Granta pojedincima iz fonda boračko - invalidske zaštite,
-Vrši izdavanje uvjerenja o statusu korisnicima boračko - invalidske zaštite,
-Socijalni rad sa korisnicima boračko - invalidske zaštite /na terenu i u saradnji sa Centrom za socijalni rad i drugim institucijama/,
-Sarađuje sa kantonalnim i federalnim ministarstvima za boračka pitanja vezano za provođenje Zakona o boračkoj populaciji, te podzakonskim aktima iz ove oblasti,
-Sarađuje sa opštinskim odjelima Federalnog ministarstva odbrane vezano za pripadnost Armiji BIH poginulih, ranjenih i demobilisanih boraca, 
-Vrši i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti ovog Odsjeka.