Odsjek za finansijske posloveOdsjek vrši slijedeće poslove i zadatke: 

-Izvršava zakone i druge propise iz djelokruga rada ove organizacione jedinice, 
-Vrši mjesečni obračun naknada korisnika boračko - invalidske zaštite /lična i porodična invalidnina, ortopedski dodatak, tuđa njega i pomoć, osnovno obezbjeđenje, posmrtne pomoći i dr. za korisnike boračko - invalidske zaštite/,
-Vrši isplate putem blagajne troškova sahrane-dženaze, kirija, stipendija, pomoći ratnim vojnim invalidima, šehidskim porodicama-porodicama poginulih boraca i dr.,
-Vrši knjigovodstveno praćenje svih finansijskih promjena /analitika, sintetika/,
-Izrađuje finansijske izvještaje o utrošku sredstava planiranih budžetom Federacije BIH za isplatu ličnih i porodičnih invalidnina /polugodišnji/, kao i izvještaje o realizaciji grantova općinskog budžeta /kvartalno/, 
-Vrši izdavanje uvjerenja o visini primanja korisnika boračko - invalidske zaštite,
-Vrši izdavanje saglasnosti za podizanje novčanih naknada po punomoći,
-Daje upute i objašnjenja strankama o pitanjima ostvarivanja prava iz nadležnosti Odsjeka,
-Vrši i druge poslove koje se odnose na pitanja iz nadležnosti ovog Odsjeka.