Nova oprema za pripadnike Crvenog križa/krsta Novo Sarajevo

U prostorijama Crvenog križa/krsta Novo Sarajevo, 11. decembra ove godine, izvršena je  primoopredaja 20 kompleta lične opreme za pripadnike Službe medicinske pomoći organizovane u Udruženju Crvenog križa Novo Sarajevo.

Oprema se sastoji od 20 komada zimskih jakni, pantalona, majica i kačketa.

Ovom prilikom, općinski načelnik Nedžad Koldžo je rekao da ova nabavka predstavlja kontinuiranu podršku,  a s ciljem što bolje opremljenosti pripadnika Crvenog križa/krsta Novo Sarajevo.

Kompleti lične opreme nabavljeni su u okviru pomoći organizacijama od značaja za zaštitu i spašavanje, a na osnovu odluke Štaba civilne zaštite Općine Novo Sarajevo

Vrijednost opreme je 9.771 KM.

Informacija- Obavijest po Konkursu za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata

Obavještavamo kandidate  koji imaju namjeru aplicirati na Konkurs za dodjelu stipendija za učenike srednjih škola i studenata Općine Novo Sarajevo, za školsku/akademsku  2018/19 godinu, da se stipendije  dodjeljuju  i  učenicima deficitarnih zanimanja  srednjih stručnih škola, a na osnovu Liste koju primjenjuje Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, za 2018. godinu.

To su slijedeća deficitarna zanimanja: Elektroenergetičar, Elektroinstalater (JU Elektrotehnička škola za energetiku), Zavarivač,  Elektroenergetičar  (JU Željeznički školski centar), Rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina, Autolimar (JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije), Autolimar, Operater na CNC mašinama  (JU Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović Ilijaš), Bravar, Moler   (JU Srednjoškolski centar Hadžići), Rasadničar, Stolar  (JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn), Moler-farbar, Keramičar-podopolagač  (JU Srednja građevinsko-geodetska škola),  Limar,   Instalater centralnog grijanja  (JU Srednja škola metalskih zanimanja),  Zavarivač, Autolimar  (JU Srednjoškolski centar Vogošća),  Mesar, Voćar-vinogradar-vinar  (JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti), Hemijski čistač, Krojač (Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn).

Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata Općine Novo Sarajevo raspisan je  23.11.2018. godine i objavljen u sredstvima javnog informisanja, a prijave će se primati do 14.12.2018. godine.

Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata možete pogledati na ovom linku

Radionica za učenike novosarajevskih osnovnih škola

U Sportskoj dvorani “Novo Sarajevo”,  8. decembra ove godine održana je radionica za djecu, a u okviru projekta “Prevencija nogometnog huliganstva i nereda na sportskim terenima”.

U radu radionice učestvovalo je oko 30 dječaka i djevojčica, učenika od II do V razreda osnovnih škola sa područja Općine Novo Sarajevo.

Edukaciju i realizaciju aktivnosti vršili su treneri Omladinske škole FK “Željezničar”.

Radionica je nastavak realizacije projekta JP „ONSA“ d.o.o. –  “Prevencija nogometnog huliganstva i nereda na sportskim terenima”.

Projekat je podržan od strane Općine Novo Sarajevo.

Realizacija projekta „Inkluzija da-za iste mogućnosti“

U okviru realizacije projekta Udruženja „Nova šansa“ pod nazivom „Inkluzija da-za iste mogućnosti“ učenici Osnovne škole „Malta“ i Centra „Vladimir Nazor“ učestvovali su na Sajmu privrede u Centru Skenderija od 5. do 7. decembra ove godine.

Ovom prilikom promovisani su učenički radovi, slike, suveniri i galanterija koje su izrađene na edukativnim radionicama, a zarađeni novac biće usmjeren u humanirane svrhe.

U okviru ovog projekta učestvovalo je 35 učenika, 3 edukatora, 12 nastavnika i vaspitača. Organizovano je više radionica u prostorijama Centra „Vladimir Nazor“, a s ciljem da se ostvari napredak u inkluziji kao i u kvalitetna socijalizacija djece.

Projekat Udruženja „Nova šansa“pod nazivom „Inkluzija da-za iste mogućnosti“ podržala je Općina Novo Sarajevo.

Realizacija projekta „Ekologija Energija Budućnost 3“

Udruženje za pomoć i razvoj „Hajde“ u partnerstvu sa Savjetom održive gradnje implementira projekat „Ekologija Energija Budućnost 3“.

U realizaciji projekta učestvuju učenici novosarajevskih srednjih škola:  Treća gimnazija, Srednja škola za ekologiju i drvni dizajn, Elektrotehnička škola za energetiku, Srednja ekonomska škola i Željeznički školski centar.

U okviru ovog projekta, za svaku školu je nabavljena i isporučena oprema za snimanje koja ostaje ovim obrazovnim ustanovama na raspolaganju. Učenici novosarajevskih srednjih škola zajedno učestvuju u snimanju edukativno promotivnog filma o tome kako se odgovornije ponašati prema okolini.

U toku je i montaža senzora za rasvjetu u školskim hodnicima kako bi se ostvarila ušteda energije.

Svaka od škola će uraditi i procjenu tri aspekta uticaja škole na okoliš.

Edukativno-promotivni film i rezultati „Procjene učinkovitosti škola“ bit će prezentirani na završnoj manifestaciji koja će se održati u Centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo krajem decembra ove godine.

Projekat Udruženje za pomoć i razvoj „Hajde“  pod nazivom „Ekologija Energija Budućnost 3“ finansira Općina Novo Sarajevo.

Javna tribina na temu Osnovne koncepcije Izmjena i dopuna Regulacionog Plana „KVADRANT C1-MARIJIN DVOR“

Gradsko vijeće Grada Sarajevo je na sjednici 25.04.2018. godine, razmotrilo i Zaključkom broj: 01-GV-02-524/18 od 25.04.2018. godine usvojilo Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog Plana „KVADRANT C1-MARIJIN DVOR“. Ista je objavljena u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“, broj:22/18, nakon čega se pristupilo aktivnostima na izradi predmetnog Plana.

Javna tribina na temu Osnovne koncepcije Izmjena i dopuna Regulacionog Plana „KVADRANT C1-MARIJIN DVOR“, će se održati u srijedu 12. decembra 2018. godine u 18,00 sati u prostorijama MZ „Željeznička“, ulica Zmaja od Bosne br. 40.

Link za – Javna tribina na temu Osnovne koncepcije Izmjena i dopuna Regulacionog Plana „KVADRANT C1-MARIJIN DVOR“

Javna rasprava na Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “POFALIĆI -CIGLANE“

Općinsko vijeće Novo Sarajevo je na 23. redovnoj sjednici, održanoj 29.11.2018. godine, razmotrilo Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “POFALIĆI -CIGLANE“ i isti Zaključkom broj: 01-23-2761/18  od 29.11.2018. godine uputilo na Javnu raspravu koja će trajati do 17.12.2018. godine.

Javna rasprava na Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “POFALIĆI -CIGLANE“, će se održati u utorak 11. decembra 2018. godine u 18.00 sati u prostorijama MZ „VELEŠIĆI“, ulica Muhameda ef. Pandže bb.

Link za – Javna rasprava na Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “POFALIĆI -CIGLANE“

Edukativne radionice u osnovnim školama „Malta“ i „Grbavica I“

Udruženje „Momentum“ održalo je tri edukativne  radionice za učenike novosarajevskih osnovnih škola, a u okviru projekta „Prepoznaj, reaguj i spriječi-prevencija vršnjačkog nasilja u osnovnim školama“.

U radionicama su učestvovali učenici V do IX razreda osnovnih škola „Malta“  i „Grbavica I“. Predavači su bili dr. Alem Ćesir i Elvedin Kadić.

Učenicima su podijeljene brošure sa savjetima za sprečavanje vršnjačkog nasilja, a čiju je izradu finansirala Općina Novo Sarajevo.

Projekat Udruženje „Momentum“ pod nazivom „Prepoznaj, reaguj i spriječi-prevencija vršnjačkog nasilja u osnovnim školama“ podržala je Općina Novo Sarajevo.

Realizacija projekta „Zajedno protiv maloljetničkog prestupništva“

Na Šumarskom fakultetu, 4. decembra ove godine, održan je Forum za mlade „Argumentom ću ti reći, argumentom ćeš mi reći“, a u okviru projekta „Zajedno protiv maloljetničkog prestupništva“.

Više od šezdeset učenika novosarajevskih osnovnih i srednjih škola, nastavnici i profesori, kao i predstavnik Asocijacije BHIDAPA razgovarali su o problemu, vrstama i mehanizmima vršnjačkog nasilja, ranom prepoznavanju, te načinima prijavljivanja.

Projekat Centra za kulturu dijaloga  pod nazivom „Zajedno protiv maloljetničkog prestupništva“ podržan je od strane Općine Novo Sarajevo.

Akcija čišćenja i uređenja „Parka šuma Hum“

Udruženje građana Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) organizovao je, 5. decembra ove godine, akciju čišćenja i uređenja „Parka šuma Hum“.

U akciji su učestvovali učenici Srednje škole za okoliš i drvni dizajn, OŠ „Velešićki Heroji“, predstavnici četiri mjesne zajednice i građani koje žive u ovom području.

Tokom ove akcije izvršeno je košenje i raščišćavanje terena od rastinja, prikupljanje otpada, farbanje mobilijara i ograde, te postavljanje informativnih tabli.

Ovom prilikom, predstavnici Civilne zaštite Općine Novo Sarajevo održali su edukaciju učenika i stanovnika o zaštiti šuma od požara uz predstavljanje vatrogasnog vozila.

Na ovaj način dat je doprinos obilježavanju ekoloških datuma Međunarodnog dana volontera i Svjetskog dana tla/zemljišta.

Ovim aktivnostima prisustvovao i općinski načelnik Nedžad Koldžo.

Projekat COOR-a „Partnerstvo za okoliš-zajednička akcija za Park šuma Hum“ čiji je cilj doprinijeti poboljšanju stanja okoliša finansijski je podržala Općina Novo Sarajevo.