Izabran ponuđač za : Sanaciju i nadziđivanje devastiranog stambeno-poslovnog objekta u ulici Avde Smajlovića 11

Na osnovu Člana 67 Zakona o prostornom uređenju (Službene novine Kantona Sarajevo broj 13/99,19/99 i 24/01) Člana 3 i 6 Zakona o nadziđivanju zgrada, izgradnji potkrovnih stanova i stanova u zajedničkim dijelovima stambenih i stambeno poslovnih zgrada (“službene novine Kantona Sarajevo” broj 17/99), Općinski načelnik raspisuje

KONKURS

Za izbor najpovoljnijeg investitora za sanaciju i nadziđivanje devastiranog stambeno-poslovnog objekta u ulici Avde Smajlovića 11 M.Z. “Vraca”

1. Raspisuje se Konkurs za izbor najpovoljnijeg Investitora za sanaciju i nadziđivanje devastiranog stambeno-poslovnog objekta u ulici Avde Smajlovića broj 11, M.Z. “Vraca”,
2. Na predmetnoj parceli potrebno je izvršiti sanaciju devastiranog stambeno-poslovnog objekta i izvršiti nadzišivanje dvije stambene etaže.
3. PRAVO SUDJELOVANJA Imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje građevinske djelatnosti što dokazuju rješenjem o registraciji
4. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:
Zainteresovani Investitori detaljna uputstva o uslovima i načinu konkurisanja mogu preuzeti u prostorijama Općine Novo Sarajevo Služba za obnovu i razvoj, soba 111, od dana objavljivanja do 19.02.2003., od 12 do 14h.
Troškovi uputstva o uslovima i načinu konkurisanja iznose 100 KM, a uplaćuju se na račun Općine Novo Sarajevo broj 129-106-10000988-59 za uputstva ( kod CENTRAL PROFIT BANKE ) ili na blagajni Općine.
Kontakt telefon 29 43 32.
Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
//KONKURS VAŽI OD DANA OBJAVLJIVANJA U JAVNIM GLASILIMA///

Konkurs objavljen u Dnevnom avazu dana 15.02.2003. godine i važi 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.