Konkurs za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2013/2014.godinu

Na osnovu člana 50. Statuta Općine Novo Sarajevo(„Službene novine Kantona Sarajevo“broj:35/10) i člana 3. i 6. Pravilnika o dodjeli stipendija –prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:37/13) , Općinski Načelnik raspisuje

KONKURS
za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2013/2014.godinu

Pravo učešća na konkurs imaju učenici srednjih škola i
studenti koji se nalaze na redovnom školovanju u
institucijama srednjeg i visokog obrazovanja,uz ispunjavanje
slijedećih uslova:
-da imaju prebivalište odnosno boravište na području Općine
Novo Sarajevo,neprekidno najmanje dvije godine unazad
-da su u prethodnoj školskoj godini imali
najmanju prosječnu ocjenu 4,5(za učenike i studente I godine
fakulteta) i 8,0 za studente,
-da nisu korisnici stipendije iz drugih izvora
-da ne obnavljaju godinu odnosno razred
Studenti apsolventi nemaju pravo učešća na konkursu.
Ukoliko iz određenog razreda ili godine studija
nema dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju kriterije
Pravilnika stipendije će se dodjeljivati učeniku ili studentu
slijedećeg razreda ili godine.
Stipendije se dodjeljuju za jednu nastavnu godinu
i isplaćivat će se za deset mjeseci.
Godišnjim planom u Budžetu općine obezbjeđuju
se sredstva za stipendiranje koja se dodjeljuju
proporcionalno po razredima,odnosno po godinama
studija,u ovisnosti od broja kandidata koji ispunjavaju
uslove za dodjelu stipendije.
Visina sredstava za stipendiranje utvrdit će se nakon
usvajanja Budžeta.
Visina stipendije iznosi
ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA
-I razred 650,00KM
-II razred 700, 00KM
-III razred 750,00KM
-IV razred 800, 00KM
ZA STUDENTE
-I godina 900,00KM
-II godina 1.000,00KM
-III godina 1.100,00KM
-IV,V,VI(i I godina II ciklusa) 1.200,00KM
Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja
Konkursa u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ na
propisanom obrascu,lično na protokol općine ili putem pošte
na adresu Općina Novo Sarajevo,Služba za oblast boračko-
invalidske zaštite,ulica Zmaja od Bosne broj 55,
sa naznakom za Konkurs za stipendiranje.
Uz obrazac prijave kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju(ovjerene fotokopije):
-dokaz o uspjehu iz prethodne školske godine (za učenike
svjedočanstvo a za studente uvjerenje o ocjenama iz
prethodne godine studija)
-potvrdu o upisu u narednu godinu studija/školsku godinu
-CIPS prijava za sve članove domaćinstva ,ne starija od šest
mjeseci
-rodni list za kandidata
-ovjerena fotokopija LK za sve članove porodičnog
domaćinstva
-dokaz o učešću na takmičenju(za I,II i III mjesto)
-dokaz o ukupnim primanjima u domaćinstvu: platna lista
ili ček PIO/MIO, potvrda Zavoda za zapošljavanje,za
nezaposlene čl., uvjerenje o visini primanja za korisnike lične
i porodične invalidnine
-kućna lista
-tekući račun
– uvjerenje o statusu(Služba za BIZ i Službe za soc.zaštitu)
-dokaz da je u stanju socijalne potrebe (Centar za socijalni rad) -dokaz da je kandidat učenik generacije
-ovjerenu izjavu da kandidat nije korisnik stipendije iz drugih
izvora
-ovjerenu izjavu da će stipendista vratiti sav iznos sredstava
koji je primio za stipendiranje ako:napusti redovno
školovanje izgubi pravo na redovno školovanje,ne završi sa
uspjehom tekuću školsku/akademsku godinu.
Kada prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj
bodova prednost će imati:
-učenik/student iz viših godina srednje škole/godina studija
-učenik/student čija su primanja po članu domaćinstva niža
Svi prijavljeni kandidati će biti pismeno obavješteni o
rezultatima Konkursa u roku od 15 dana od dana izbora
kandidata.
Prigovor se podnosi Komisiji za rad po prigovorima u roku
od 8 dana od dana prijema obavijesti.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za
oblast boračko-invalidske zaštite,lično ili putem telefona
033 492 120 i 033 492 107.

O P Ć I N S K I N A Č E L N I K

Nedžad Koldžo

Konkurs je objavljen na web stranici 18.12.2013. godine