Poslovi i zadaci odsjeka:

  • vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina u skladu sa zakonom i drugim propisima,
  • vrši poslove provođenja promjena na zemljištu i kompjutersku obradu podataka sa provođenjem promjena na katastarskim planovima i operatu,
  • vodi evidenciju posjednika na nekretninama,
  • izdaje uvjerenja i izvode, kopije podataka premjera i katastra nekretnina, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima,
  • vrši poslove identifikacije parcela za potrebe Odsjeka za stambene poslove,
  • vrši poslove određivanja gradskih građevinskih zona za potrebe Odsjeka za imovinsko – pravne poslove i Službe za oblast prostornog uređenja i urbanizma,
  • vrši poslove vještaka geodete – urbaniste za potrebe Službe za oblast prostornog uređenja i urbanizma prilikom izdavanja urbanističke saglasnosti, građevinske dozvole, iskolčenja objekata, legalizacije objekata i ucrtavanja objekata na planovima katastra podzemnih instalacija,
  • vrši poslove vještačenja po pozivu suda u imovinsko – pravnoj oblasti,
  • vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko – pravnih odnosa na zemljištu,
  • vrše i druge upravne i stručne poslove iz svoje oblasti utvrđene zakonom i drugim propisima koje joj stave u zadatak.