Poslovi i zadaci ove službe:

Djelokrug rada Službe za inspekcijske poslove (Inspektorat) proizilazi iz zakonskih odredbi koje inspekcijski nadzor propisuju općinskoj inspekciji i pokrivene su tri oblasti nadzora, i to:

 • oblast prostornog uređenja i građenja,
 • oblast komunalnih djelatnosti (određena područja) i
 • cestovna oblast (lokalne i nekategorisane ceste)

U sastavu Inspektorata djeluju:

 • urbanističko-građevinski inspektori
 • komunalni inspektori
 • inspektor za ceste

Ciljevi rada i postupanja urbanističko-građevinskih inspektora, odnosno u funkcionalnom smislu kao ključna zadaća inspekcije je provjera poštivanja propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje od strane učesnika u građenju, kao i poticaj njihove primjene s ciljem unaprjeđenja kvalitete gradnje, te zaštite prostora, života i rada, a u slučaju potrebe i sprečavanje šteta i ozbiljnih nesreća.

Prioritetno područje djelovanja urbanističko-građevinske inspekcije je zaštita prostora od substandardne i protupravne gradnje.

Također, inspekcijski nadzor komunalnih inspektora provodi se s ciljem kontrole poštivanja regulative koja uređuje komunalnu oblast, a data je u nadležnost Općini.

Inspektor za ceste – vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti cesta koji se odnose na stanje lokalnih i nekategorisanih cesta, njihovu izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu, radove koji se obavljaju na cesti u zaštitnom i cestovnom pojasu lokalnih i nekategorisanih cesta.

Postupak inspekcijskog nadzora inspektor pokreće i vodi po službenoj dužnosti.

Tri osnovne zadaće Službe za inspekcijske poslove (Inspektorat) su: nadzor nad primjenom propisa, sankcioniranje u slučaju povrede propisa i osiguravanje informacija o tome javnosti, te sukladno tome, općinski inspektori obavljaju, ovisno o ovlastima u području za koje su nadležni, sljedeće poslove:

 • organiziraju, pripremaju i provode inspekcijski nadzore, nadziru zakonitost osoba i akata sukladno ovlastima propisa,
 • rješavaju u upravnom postupku i poduzimaju propisane mjere protiv prekršitelja zakona vezano za otklanjanje nepravilnosti/nezakonitosti,
 • obavještavaju prijavitelje o postupku, pripremaju izvješća i prijedloge pismena nadležnom ministarstvu; pripremaju obavijesti drugim općinskim službama i odgovore na upite građana, te obavljaju rad sa strankama.

Prijave – zahtjevi za inspekcijsku kontrolu podnose se na protokol Općine Novo Sarajevo (šalter sala) ili putem pošte ili na mail.

Kontakt

Elektronski formulari

 • Poslovi i zadaci službe koje obavlja Urbanističko-građevinska inspekcija

  Urbanističko-građevinska inspekcija:

  U oblasti prostornog uređenja i građenja nadzor vrši urbanističko-građevinska inspekcija, a pravni okvir za način postupanja i ovlasti za poduzimanje mjera urbanističko-građevinskog inspektora određeni su Zakonom o prostornom uređenju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/05), Zakonom o upravnom postupku (Službene novine Federacije BiH, broj 2/98 i 48/99) i Zakonom o inspekcijama Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 2/17).

  Inspekcijskim nadzorom, u smislu Zakona o prostornom uređenju (u daljnjem tekstu: Zakon), obavlja se kontrola nad radom učesnika u građenju, radom organa uprave, izvođenjem radova i kvalitetom građevinskih proizvoda koji se ugrađuju u pogledu primjene ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona i propisa iz područja normizacije, ukoliko posebnim zakonom nije drugačije određeno, održavanju građevine, te posebno bespravnom izgradnjom.

  Urbanističko-građevinski inspektor u okviru svoje nadležnosti:

  1. vrši kontrolu donesenih rješenja o urbanističkoj saglasnosti, odobrenju za građenje, upotrebnoj dozvoli i drugih upravnih akata koje je donijela nadležna općinska služba prema odredbama Zakona,
  2. dužan je zatražiti oglašavanje ništavim rješenja o urbanističkoj saglasnosti, odobrenju za granenje, upotrebnoj dozvoli kao i drugih upravnih akata ako utvrdi da je nadležna općinska služba iste donijela suprotno odredbama ovog Zakona, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i donesenom planu prostornog urenenja,
  3. vrši nadzor i poduzima mjere, odnosno donosi rješenja kojim može nalažiti: otklanjanje nepravilnosti, obustavu građenja, uklanjanje građevine,
  4. vrši nadzor i naređuje uklanjanje svih bespravno izvedenih građevina ili njenih dijelova ili drugih bespravno izvedenih radova na području općine,
  5. vrši uvinaj na terenu i ako utvrdi da je, usljed dotrajalosti ili većih oštećenja, neposredno ugrožena stabilnost građevine ili njenog dijela, te ako ista predstavlja opasnost za život ljudi i susjedne građevine, općinski urbanističko-granevinski inspektor zapisnikom naređuje vlasniku poduzimanje mjera za otklanjanje uočenih nedostataka, odnosno podnosi zahtjev nadležnoj općinskoj službi za uklanjanje građevine ili dijela građevine te ujedno naređuje i hitne mjere osiguranja do izvršenja naloga (npr. podupiranje konstrukcije, sklanjanje ljudi i sl.).
  6. vrši uviđaj na terenu i provjerava da li je došlo do oštećenja građevina i infrastrukture na područjima gdje je opasnost od posljedica prirodnih ili ljudskim putem izazvanih nepogoda i katastrofa posebno izražena (seizmičke karakteristike terena, poremećaji stabilnosti tla -klizišta, erozija tla, plavna područja, područja izložena mogućem uticaju tehničkih katastrofa i prekomjernom zagađenju zbog havarije u pogonima i sl.), sačinjava zapisnik i isti dostavlja općinskom načelniku.
  7. poduzima i druge mjere i radnje propisane odredbama Zakona (sankcioniranje prekršitelja odredbi Zakona i dr.)
 • Poslovi i zadaci službe, koje obavljaju komunalni inspektori

  Komunalna inspekcija:

  U oblasti komunalne djelatnosti nadzor vrši komunalna inspekcija shodno nadležnostima propisanim Zakonom o komunalnim djelatnostima (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 14/16, 43/16, 19/17) i Zakonom o komunalnoj čistoći (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 14/16, 43/16, 19/17) a koje su date općinskom nivou vlasti, te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 26/12, 32/12, 24/15), Zakonom o inspekcijama Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 2/17), kao i drugim propisima donesenim na osnovu tih zakona.

  Komunalni inspektor u okviru svoje nadležnosti vrši nadzor i provodi zakonom propisane mjerei i radnje u odnosu na slijedeća pitanja:

  1. snabdijevanje pitkom vodom iz vodovoda lokalnog značaja,
  2. odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda kanalizacijom lokalnog značaja,
  3. snabdijevanje toplotnom energijom van centralnog daljinskog sistema zagrijavanja,
  4. održavanje grobalja lokalnog značaja,
  5. održavanje javnih česmi i fontana, javnih kupatila i javnih nužnika,
  6. održavanje javnih satova,
  7. privremeno korištenje javne površine, a što se odnosi na postavljanje tezgi, pokretnih stolova, šatri,
   žardinjera, ljetnih bašta i dr.
 • Poslovi i zadaci službe, koje obavlja inspektor za ceste

  Inspektor za ceste:

  Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 12/10, 16/10 i 16/13) su propisane ovlasti za vršenje inspekcijskog nadzora nad lokalnim cestama općinskoj inspekciji – inspektoru za ceste. Postupanje nadležnog inspektora propisano je navedenim Zakonom , Zakonom o inspekcijama Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 2/17), kao i drugim podzakonskim aktima.

  Inspektor za ceste u okviru svoje nadležnosti obavlja slijedeće poslove:

  1. vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa iz oblasti cesta koji se odnose na stanje lokalnih i nekategorisanih cesta, njihovu izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu, radove koji se obavljaju na cesti u zaštitnom i cestovnom pojasu lokalnih i nekategorisanih cesta, i cestovnog prevoza
  2. preduzima upravne i druge mjere po izvršenom inspekcijskom nadzoru, kojima se naređuje otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti i donosi odgovarajuća rješenja,u skladu sa zakonom i općim i posebnim ovlastima inspektora
  3. po izvršenom uviđaju sačinjava zapisnik i poduzima odgovarajuće mjere i o tome pismeno obavještava podnosioca zahtjeva u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva
  4. vrši kontrolu donesenih rješenja i vodi evidenciju o istim,
  5. u skladu sa Zakonom podnosi za pokretanje prekršajnog postupka
 • Prijava bespravne gradnje, NS-OB-186

  Obrazac za prijavu bespravne gradnje se može dobiti u prostorijama službe, soba 54, prvi sprat

  Obrazac – zahtjev za inspekcijski pregled se može dobiti na info-punktu u šalter sali Općine Novo Sarajevo ili u prostorijama službe, soba 206, drugi sprat

  Bespravnu gradnju možete prijaviti na:

  • dežurni telefon 492 353
  • email: inspekcija@novosarajevo.ba
  • Ispunjavanjem obrasca i podnošenjem istog na protokol Općine Novo Sarajevo

  Na istom obrascu se može prijaviti i ostalo iz nadležnosti službe inspekcijskih poslova
  Sve dodatne informacije možete dobiti na tel: 492-153

  Download zahtjeva za inspekcijski pregled, u Adobe Acrobat (PDF) formatu

 • Važniji brojevi telefona

  • Centrala Općine Novo Sarajevo
   +387 33 492 100
   novosarajevo@novosarajevo.ba
  • Nedžad Koldžo
   Načelnik općine
   033/492-272
   nacelnik@novosarajevo.ba
  • Ana Baltić
   Predsjedavajuća Općinskog vijeća
   033/492-268
   ana.baltic@ov.novosarajevo.ba
  • Igor Gavrić
   igor.gavric@ov.novosarajevo.ba
  • Adem Sjenar
   Općinski pravobranilac
   033/492-258
   pravobranilastvo@novosarajevo.ba
  • Press centar
   033/492 276
   275
   press@novosarajevo.ba
  • Smajović Vildana
   Sekretar Jedinstvenog općinskog organa uprave
   033/492-272
   smajovic.vildana@novosarajevo.ba
  • Otvoreni telefon za prijavu bespravne gradnje
   033/492-353
   inspekcija@novosarajevo.ba