REALIZOVANI PROJEKTI U 2015 GODINI:

-saniran izdignuti pješački prelaz u Paromlinskoj ulici na putu prema OŠ Malta
-sanacija oko 5000 m² kolovozne površine Paromlinske ulice u dužini oko560 m od raskrsnice sa ulicom Ložionička, do nove zgrade u naselju Malta
-posađena stabla breze duž Paromlinske ulice
-postavljene korpe za otpatke na više lokacija područja MZ
– rekonstruisana zelena površina i rekonstruisana lijeva strana trotoara ulice Envera Šehovića sa dijelom postavljanja izdignutih ivičnjaka na potezu od taxi standa prema ulazu u Ložioničku ulicu
-izgrađena rasvjeta u pasažima –prolazima Paromlinske ulice između brojeva 23-27,29-33 i 35-39
-saniran pješčanik u dječijem igralištu vrtića Aprilski cvjetovi
-posađeno drveće na lokaciji ulice Envera Šehovića na potezu od broja 1 do broja 9
-rekonstruisano zemljište sa sadnjom ukrasnog drveća na lokaciji između ulica Zmaja od Bosne i ulice Envera Šehovića
-posađeno 300 komada lukovica tulipana ispred spomen obilježja Malta
– popravka na ravnom krovu objekta kolektivnog stanovanja Paromlinska 13 – 17

REALIZOVANI PROJEKTI U 2016 GODINI:

Urađen Idejni projekat za izgradnju Tematskih parkova u ul. Envera Šehovića
Postavljeni zaštitni lanaci na postojećim stubićima na lokaciji ul.Envera Šehovića br.1 ispred vrtića “Aprilski cvjetovi”.
Hortikulturno uređeno Spomen obilježja ”Malta”.
Rekonstruisan zeleni pojas lijeve strane Paromlinske ulice na potezu od raskrsnice sa Ložioničkom ulicom prema raskrsnici 4 transferzale /zamjenjena osušena stabla, uređena zelena površina/.
Rekonstruisan dio parking prostora između ulica Zmaja od Bosne i Envera Šehovića naspram župnog ureda gdje se dobilo 2 parking mjesta.
Rekonstruisana – asfaltirana staza koja vodi od glavnog ulaza pošte ka telekomu.
Obilježena – iscrtana parking mjesta – lokacija Paromlinska ulica od br. 7 do 39 – nastavak projekta
Rekonstruisano dječije igralište ispred vrtića Rosica.
Postavljen svjetlosni saobraćajni znaka „Đaci na putu „ na lokaciji ulice Paromlinska – put prema OŠ Malta.
Postavljeni saobraćajni znakovi na ulazi u parkove objekata D1 D2 I D3 ulice Envera Šehovića /zabrana zaustavljanja i parkiranja/.
Obilježena – iscrtana parking mjesta – lokacija Envera Šehovića ulica od br.4 do 62 – nastavak projekta
Postavljene zaštitne mreže na natkrivenu nišu na lokaciji ulice Zmaja od Bosne kod br.80.
Izgrađene staze na lokaciji Paromlinske ulice ispred ulaza od br. 9 do br.17.
Adaptirane prostorije mjesne zajednice /promjenjeni portali, trakaste zavjese, vrata male sale /
Postavljen stub rasvjete ispred prostorija MZ
Postavljena zvučna signalizacija i taktilne ploče vođenja za kretanje slijepih i slabovidnih lica na lokaciji raskrsnica Socijalno i Malta.

REALIZOVANI PROJEKTI U 2017 GODINI:

-Zamijenjen postojeći mobilijar novim urbanim rekvizitima (ljuljačke, klackalice i penjalica) ispred vrtića „Aprilski cvjetovi“ ul. Envera Šehovića kod br. 1
-Adaptiran dio prostorija mjesne zajednice
-Sanirane udarne rupe na području mjesne zajednice
-Postavljeni zaštitni stubići ul. Paromlinska br. 3
-Postavljena klupa za odmor ul. Ložionička br. 9

PLANIRANI PROJEKTI U 2018 GODINI:

-Izgradnja tematskih parkova ul. Envera Šehovića parkovi D1,D2 i D3
-Osvjetljavanje pasaža prolaza ul. Envera Šehovića između br. 6 i 8; 20 i 22; 28 i 30;38 i 40; 46 i 48: 58 i 60;
-Adaptacija prostorija MZ
-Obilježavanje parking mjesta između ul. Envera Šehovića i ul. Zmaja od Bosne
-Rekonstrukcija trotoara ul. Zmaja od Bosne od br. 51 do br. 69
-Izgradnja natkrivene niše ul. Zmaja od Bosne kod br.51
-Sanacija udarnih rupa, prokopa i oštećenja na području mjesne zajednice
-Ugradnja pokretne platforme za invalidna lica ul. Envera Šehovića br.5
-Izgradnja slivne rešetke i odvoda površinskih voda ul. Zmaja od Bosne kod br.78
-Uređenje uništene zelene površine na dijelu 4 transverzale kod semafora
-Postavljanje horizontalne saobraćajne signalizacije ul. Zmaja od Bosne kod br. 78
-Postavljanje horizontalne saobraćajne signalizacije ul. Paromlinska kod br. 17
-Postavljanje horizontalne saobraćajne signalizacije ul. Ložionička od br. 5 do br. 7
-Dislociranje svjetlosnog saobraćajnog znaka “Đaci na putu” ul. Paromlinska
-Sadnja žive ograde ul. Paromlinska kod br.19
-Asfaltiranje trotoara ul. Envera Šehovića kod br. 1 prema ul. Zmaja od Bosne
-Nabavka hidrantske opreme u saradnji sa upraviteljima i službom CZ
-Sadnja žive ograde ul. Paromlinska kod br.19
-Označavanje parkova i postavljanje table sa oznakom “Zabrana uvođenja pasa”
-Nabavka i ugradnja pojačivača pritiska vode na pumpama ul. Ložionička br.5-9
-Zaštita atomskog skloništa i nužnog izlaza ul. Zmaja od Bosne kod br.82
-Sadnja ukrasnog drveća ul. Envera Šehovića kod br. 26
-Obilježavanje parking mjesta ul. Envera Šehovića br.16-32

Mjesna zajednica „MALTA“
Envera Šehovića 9
Tel. 033 / 644-035
e-mail: mz.malta@novosarajevo.ba

Sekretar MZ : Amna Delalić

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice

Envera Šehovića od 1 – 27
Envera Šehovića od 2 – 62
Paromlinska od 1 – 39
Ložionička od 1 – 9
Zmaja od Bosne od 51- 97
Zmaja od Bosne od 76 -90

Ukupno stanovnika : 5764
Površina: 21,0 ha

Savjet mjesne zajednice:

1. Balić Samir, predsjednik
2. Košarić Elma, zamjenica predsjednika
3. Beširević Maida, član
4. Malešić Damir, član
5. Arnautović Šaćir, član
6. Mahmutović Ljiljana, član
7. Karkelja Ramiz, član

Dan mjesne zajednice 8.april.