REALIZOVANI PROJEKTI U 2015. godini

-Asfaltiran  krak ulice Zahir Panjeta i dva kraka ulice Humska /prioritet odredio Savjet MZ/.
-Urađena ulična rasvjeta na području MZ/na prijedlog Savjeta MZ/.
-Pošumljavanje lokaliteta Pak šume Hum , zona klizišta „Baždarevo“ i u ulici Zahir Panjeta ispod nizova individualnih stambenih objekata.
-Izvršena sanacija zgrade MZ „Pofalići II“.
-Urađeni rukohvati u kraku ulice Zahir Panjeta.

REALIZOVANI PROJEKTI U 2016. godini:

-Postavljena javna rasvjeta na području MZ
-Izgradnja sportskog igrališta „Centar Orlovačka“
-Izgradnja vodovodne mreže u ulici Zahir Panjeta naselje Obad
-Asfaltiranje krakova ulica na području mjesne zajednice
-Saniranje zgrade Ambulante „Pofalići“

REALIZOVANI PROJEKTI U 2017 GODINI:

-Izgradnja ulične rasvjete na dijelovima MZ
-Asfaltiranje kraka ul. Zahira Panjete od br. 418 do br.410
-Asfaltiranje kraka ul. Zahira Panjete od br.396 do br.400
-Asfaltiranje kraka ul. Zahira Panjete do broja 426 do 446
-Sanacija udarnih rupa – širi zahvat ul. Zahira Panjete – prema Obadu
-Sanacija dijela klizišta Hum brdo – druga faza

PLANIRANI PROJEKTI U 2018 GODINI:

-Izgradnja javne rasvjete ul. Hum brdo prema Vogošći
-Postavljanje rasvjetnog tijela ul. Humska br. 388
-Izgradnja javne rasvjete ul. Zahira Panjete od broja 155 i br. 354
-Izrada projektne dokumentacije za kanalizacionu mrežu ul. Zahira Panjete od br. 294 prema firmi „Zrak“
-Asfaltiranje dva kraka ul. Zahira Panjete kod br. 426
-Asfaltiranje kraka ul. Zahira Panjete do br. 354
-Izgradnja pristupnog puta za džamiju, povezivanje ul. Pofalićka sa ul. Zahira Panjete
-Prespajanje kanalizacione cijevi ul. Humska do br.670
-Rekonstrukcija i gradnja ceste ul. Hum brdo do br.4 – kompletan niz
-Nastavak sanacije klizišta – ul. Hum brdo
-Sanacija puta ul. Hum brdo prema Bušću
-Sanacija ambulante Pofalići ul. Humska
-Izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekta škole (spoj ul.Pofalićka – ul.Zahira Panjete do sportskog igrališta)
-Sanacija podzemnih voda, izgradnja i spajanje odvoda ul. Humska br.205 i br. 207
-Sanacija dijela krova i prostorija MZ Pofalići II, ul.Humska br. 630
-Postavljanje naziva ulica i kućnih brojeva na području MZ „Pofalići II“
-Izgradnja samostojeće oglasne ploče ul.Humska do br.540
-Renoviranje sale za tjelesni odgoj OŠ „Pofalići“, ul.Ivanjska br.1
-Izgradnja i asfaltiranje ceste i krakova ul. Hum brdo do br.4
-Rješavanje imovinsko – pravnih odnosa i izgradnja ceste ul.Hum brdo do br.4
-Planiranje sredstava za posipanje šljakom – dio puta ul. Hum brdo – Bušće (Kobilja glava)
-Planiranje sredstava za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i asfaltiranje puta ul. Hum brdo

Adresa: Humska broj 630
Telefon: 033 / 653-099
E-mail: mz.pofalici2@novosarajevo.ba

Sekretar MZ: Hafizović Lejla

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice :

Humska 151-451, 322-740
Zahira Panjete 1-167, 2-444
Hum brdo 1-29, 2-26

Ukupno stanovnika: 5122.
Površina: 158,80 ha .

Savjet mjesne zajednice:

1. Delić Bahrudin, predsjednik
2. Smajić Izudin, zamjenik predsjednika
3. Kulović Enes, član
4. Džaka Rifet, član
5. Gagula Sabahudin, član
6. Tanović Ajdin, član
7. Hoša Amila, član

Dan mjesne zajednice je 16. maj