djmedia:2490

Održana 40. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2016. godinu

Općinsko vijeće Novo Sarajevo u četvrtak, 28. aprila ove godine održalo je 40. sjednicu kojom je predsjedavao predsjedavajući Vijeća dr. Igor Gavrić.

Vijećnici Općinskog vijeća usvojili su Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2016. godinu koji sada iznosi 30.158.000,00 KM. Usvojen je jednoglasno i Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu – Završni račun. 

Vijeće je donijelo Zaključak o davanju saglasnosti općinskom načelniku da poduzme aktivnosti na realizaciji poslovne saradnje sa Kantonom Sarajevo – Ministarstvom saobraćaja.

Vijećnici su usvojili Izvještaj o provođenju Odluke o uvjetima i načinu postavljanja i održavanja naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području općine Novo Sarajevo za 2015. godinu, zatim Izvještaj o naplati naknade za korištenje javnih površina za 2015. godinu, te Izvještaj o radu JU „Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo“ za proteklu godinu.

Općinsko vijeće usvojilo je Odluku o dodjeli stipendija za školsku 2015./2016. godinu, kao i Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Novo Sarajevo za 2015. godinu.  

Usvojene su i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Urbanističkog projekta „Grbavička“, zatim Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Urbanističkog projekta „Grbavička“,  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju mjera radi efikasnije naplate naknada za privremeno korištenje javnih površina na području općine Novo Sarajevo,  Odluka o izmjenama i dopunama Plana korištenja javnih površina na području općine Novo Sarajevo za 2016. godinu, Odluka o utvrđivanju prosječne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine iz prethodne 2015. godine, Odluka o utvrđivanju visine naknade za pogodnosti dodijeljenog gradskog građevinskog zemljišta (rente) za 2016. godinu i Odluka o utvrđivanju visine naknade za preuzeto i eksproprisano gradsko građevinsko zemljište u 2016. godini.

Sjednica je nakon 19. tačke prekinuta, te će biti nastavljena kada se steknu neophodni uslovi. 

djmedia:2490