Sjednice

36. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2003

o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Općine Novo Sarajevo
za 2003. godinu, na razdjelu 010 Služba za obrazovanje,kulturu, sport i informisanje
Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi-prečišćeni tekst ( ''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj: 22/00 ), člana 18. stav 1. alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo ('' Službene novine Kantona Sarajevo'', broj: 12/02 ), člana 30. Zakona o budžetima - proračunima u FBiH ("Službene novine FBiH", broj 20/98) i člana 3. stav 4. Odluke o izvršavanju budžeta Općine Novo Sarajevo za 2003. godinu (''Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 7/03) na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 36. sjednici održanoj dana 02.10.2003. godine, donijelo je

O D L U K U
o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Općine Novo Sarajevo
za 2003. godinu, na razdjelu 010 Služba za obrazovanje,kulturu, sport i informisanje


I

Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstava predvišenih u Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2003. godinu (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj: 7/03 ) na razdjelu 010 Služba za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje.

II

Unutrašnja preraspodjela sredstava vrši se na način da se umanje sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 614 400 - Grant za edukaciju omladine u iznosu od 20 000,00 KM i preusmjere osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Općine Novo Sarajevo - Grant za nabavku obaveznih udžbenika za djecu šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, romskoj deci i djeci slabijeg imovnog stanja .

III

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Općinski načelnik.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u ''Službenim novinama Kantona Sarajevo''.


Broj:
01-14- 2409/03
02.10.2003.g.Sarajevo,
Predsjedavajući Općinskog vijeća
Ibro Čomić, graf. ing.