Sjednice

36. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2003

o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2003. godinu na razdjelu 04- Služba za oblast prostornog urešenja, urbanizma, komunalnih poslova i zaštitu čovjekove okoline Na osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službene novine Kantona Sarajevo , broj 19/97), člana 18. stav 1. alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 12/02 ), člana 30. Zakona o budžetima- proračunima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/98) i člana 3. stav.4. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2003 godinu (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/03) na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 36. sjednici održanoj dana 02.10.2003. godine, donijelo je :

O D L U K U

o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava iz Budžeta Općine Novo Sarajevo za2003. godinu na razdjelu 04- Služba za oblast prostornog urešenja, urbanizma, komunalnih poslova i zaštitu čovjekove okoline

I

Odobrava se unutrašnja preraspodjela sredstva predvišenih u Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2003. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 07/03) na razdjelu 04 Služba za oblast prostornog urešenja, urbanizma, komunalnih poslova i zaštitu čovjekove okoline.

II

Unutrašnja preraspodjela sredstava vrši se na način da se umanje sredstva sa ekonomskog koda 614100, grant - Saobraćajna signalizacija i oprema puta u iznosu od 10.000,00 KM i sa ekonomskog koda 614100, grant - Ugradnja zaštitnih stubića u iznosu od 10.000,00 KM, a povećaju sredstva na ekonomskom kodu 614100, grant - Izdaci za tekuće održavanje cesta u iznosu od 20.000,00 KM.

II

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Općinski načelnik.

IV

Realizacija sredstava iz tačke I ove Odluke izvršit će se u skladu sa Uredbom o Postupku nabavke robe, vršenju usluga i ustupanju radova ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/03)

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u Službenim novinama Kantona Sarajevo.
Broj : 01-14-2411/03
Sarajevo, 02.10.2003.g.

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJEVO
Ibro Čomić, graf. ing.