Sjednice

36. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2003

o radu organa mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo
za period januar - septembar 2003 godine. Imajući u vidu ulogu i značaj Mjesne zajednice u razvoju lokalne samouprave , koja je jedan od temelja razvoja demokratskog društva, mjesne zajednice su svoje aktivnosti usmjerile u tom pravcu kako bi opravdale svoju ulogu u razvoju lokalne zajednice.
Potrebno je istaći važnost postojanja Mjesnih zajednica u okolnostima u kojima živimo i radimo. Njena važnost je višestruka, kako za građane tako i za organe zakonodavne i izvršne vlasti.
Mjesnu zajednicu treba posmatrati kao mjesto pokretanja pozitivnih građanskih inicijativa od strane građana pojedinačno i udruženja građana, prema organima i tijelima na svim nivoima izvršne i zakonodavne vlasti. Prema tome njena uloga je nezaobilazna u razvoju demokratskog društva, kakvo nam je svima potrebno.
Na osnovu dostavljenih informacija od Savjeta svih osamnaest MZ-a i njihovih Programa rada, Služba za odnose sa MZ-a je napravila zajedničku informaciju, koja će obuhvatiti sve aktivnosti koje su sprovodili organi MZ-a. Informacija sadrži:

I. Predstavnici MZ-a
II. Aktivnosti organa MZ-a
III. Programi rada Savjeta MZ-a
IV. Prijedlozi mjera za poboljšanje rada Organa MZ-a

I. PREDSTAVNICI MZ-a

Početkom 2003 godine konstituirani su Savjeti MZ-a u svih osamnaest MZ-a općine Novo Sarajevo.Izabrani su tajnim glasanjem članovi Savjeta, a njihov izbor verificiralo je Općinsko Vijeće.Na prvoj sjednici novoizabranog Savjeta izmešu izabranih članova izabrani su predsjednici Savjeta MZ-a. Takoše su konstituirana i Mirovna vijeća,Nadzorni odbori,Savjeti potrošača s ciljem provošenja programa rada Savjeta MZ-a.
Uzimajući u obzir broj stanovnika MZ-e ,a u skladu sa Pravilima MZ-a i Statuta općine Novo Sarajevo,odrešen je broj članova Savjeta MZ-a.Predsjednici i članovi savjeta MZ-a nemaju nadoknade za svoj rad,već volonterski rade u interesu građana.
U narednoj tabeli biće prikazan broj članova Savjeta MZ-e,sa imenima predsjednika.

Mjesna zajednica...
Broj stanovnikana evid.MZ-e...
Broj čl.Savjeta...
Predsjednik savjeta MZ-e

1.POFALIĆI I...3937...9...HUSO TUCAK
2.POFALIĆI II...3702...11...KADIĆ ASIM
3.VELEŠIĆI...2812...7...KRAKONJA RASIM
4.GORNJI VEL...2643...9...KAROVIĆ IBRAHIM
5.ŽELJEZNIČKA...2618...9...KLJUČIĆ OMER
6.DOLAC...3962...9...FEJZIĆ MUSTAFA
7.MALTA...5969...11...TOSKA FERID
8.Č.VILA I...4552...9...ČENGIĆ MIRZA
9.Č.VILA II...1713...9...DŽANKO MURISA
10.KVADRANT...1140...7...HELANA BILOŠ
11.HRASNO...2724...7...ZUPČEVIĆ HUSEIN
12.HRASNO BRDO...2899...11...SPAHIĆ MENSUD
13.TRG HEROJA...5042...11...PRAŠO SALKO
14.GRBAVICA I...10160...9...RADAN MOMČILO
15.GRBAVICA II...6473...7...SOLAK IZET
16.KOVAČIĆI...2537...7...KALTAK MUHAMED
17....GORNJI KOV....1290...7...PECAR SEAD
18.VRACA...2399...7...KADIĆ SELVER

UKUPNO:
Broj stanovnikana evid.MZ-e 66572
Čl. savjeta 156II. AKTIVNOSTI ORGANA MZ-a

Savjeti MZ-a su svoje aktivnosti vezali za svoju nadležnost koja proizilazi iz Pravila MZ-a i Statuta općine. Savjeti MZ-a su evidentirali potrebe građana i preko sekretara MZ-e upućivali zahtjeve nadležnim službama na rješavanje.Takoše su pomagali u realizaciji projekata koje su realizirale nadležne općinske službe kao i službe drugih nivoa vlasti.
Aktivnosti Savjeta MZ-a bile su usmjerene po oblastima i to:

1.Oblast infrastrukture
2.Oblast socijalne politike
3.Oblast kulture i sporta
4.Saradnja sa Vijećnicima OV i radnim tijelima OV

U narednoj tabeli će biti prikazane aktivnosti svih osamnaest MZ-a koliko ima općina Novo Sarajevo:


Mjesna zajednica
Broj sjednica Savjeta
Broj održ.Zborova
Prisustv Zboro-vima(prosjek)
Broj upućenih zahtjeva
Broj sjed. M.Vijeća
Broj sjed.Savjeta potrošača
Broj sjed.Nadzornog odbora

1.POFALIĆI I...7...1...38...20...0...0...0
2.POFALIĆI II...8...4...40...15...1...0...0
3.VELEŠIĆI...5...2...44...13...0...0...0
4.GORNJI VEL...5...2...35...11...0...0...0
5.ŽELJEZNIČKA...7...4...36...13...0...0...0
6.DOLAC...5...1...32...22...0...0...0
7.MALTA...6...2...50...12...0...0...0
8.Č.VILA I...3...2...42...6...0...0...0
9.Č.VILA II...3...1...31...3...0...0...0
10.KVADRANT...3...6...35...7...0...0...0
11.HRASNO...5...3...31...18...0...0...0
12.HRASNO BRDO...11...2...40...27...0...0...0
13.TRG HEROJA...5...2...47...12...0...0...0
14.GRBAVICA I...7....7...85...64...1...2...1
15.GRBAVICA II...6...3...35...13...0...0...0
16.KOVAČIĆI...4...0...31...11...0...0...0
17.GORNJI KOVAČIĆI...2...0...31...15...0...0...0
18.VRACA...6...2...31...34...0...0...0

UKUPNO:
Broj sjednica Savjeta 98
Broj održ.Zborova 44
Prisustvo Zboro-vima(prosjek)714
Broj upućenih zahtjeva 316
Broj sjed. M.Vijeća 2
Broj sjed.Savjeta potrošača 2
Broj sjed.Nadzornog odbora 1


Savjeti MZ-a svoje sjednice održavaju u prosjeku jednom mjesečno,a na dnevnom redu je problematika koju je Savjet MZ-e naveo u svom Programu rada.Zaključci sa sjednica Savjeta MZ-a redovno se upućuju nadležnim službama na razmatranje i rješavanje.U periodu januar-septembar održano je 98 sjednica Savjeta sa kojih je upućeno 316 zahtjeva ,koji su proizašli iz rasprava i aktivnosti organa MZ-a.
Zborovi građana razmatrajući različittu problematiku ,a posebno pitanja Plana i programa OV,Općinskog Načelnika, Budžet općine za budžetsku godinu,Zakon o održavanju i upravljanju zgradama i druge aktivnosti održali su 44 Zbora i zaključke uputili prema nadležnim službama na razmatranje i rješavanje.
Savjeti potrošača su zajedno sa Savjetom MZ-e pokrenuli potpisivanje Peticije za smanjenje usluga Komunalnih preduzeća.Realizacija ove peticije je u toku.
Mirovna vijeća nisu bila aktivna u ovom periodu.

Ativnosti Savjeta MZ-e iz oblasti infrastrukture

Svake budžetske godine Savjeti MZ-a naprave svoje prioritete iz oblasti infrastrukture ,koje realiziraju zajedno sa općinskom službom za komunalne poslove . Treba istaći da su Savjeti preko svojih inicijativa i zahtjeva upućenih organima izvršne i zakonodavne vlasti sa nivoa Grada i Kantona pomogli u realizaciji projekata koje općina svojim skromnim budžetom nije mogla finansirati.Takoše je bitno učestvovanje građana u finansiranju malih projekata sa svog područja ,gdje Savjeti pomažu u prikupljanju sredstava i realizaciji projektata (asfaltiranje ulica,prilaza potpornih zidova ,kanalizacije itd.).Aktivnosti po Mz-a su raznovrsne ,ali možemo istaći da padinske MZ-e imaju veće probleme sa infrastruktrom,dok urbane MZ-e rade pored ostalog na urešenju zelenih površina.

Aktivnosti Savjeta MZ-e iz oblasti socijalne politike


U ovoj oblasti mogućnosti Savjeta su ograničene i skromne i pretežno se svode na inicijative koje se upućuju nadležnim službama.
U nekim MZ-a ,Savjeti MZ-a koristeći prikupljena donatorska sredstva za obilježavanje dana MZ-e,obilaze socialno ugrožene porodice,šehidske porodice i skromnom donacijom daju svoj doprinos.Tu treba istaći savjete MZ-e Hrasno,Hrasno brdo, Pofalići I,Pofalići II,Velešići i Gornji Velešići. Aktivnost koja je prisutna na svim mjesnim područjima je saradnja sekretara mjesnih zajednica sa Centrom za socijalni rad u cilju obezbješenja socijalne pomoći ugroženim porodicama.

Aktivnosti Savjeta mjesnih zajednica iz oblasti kulture i sporta

U sklopu obilježavanja Dana mjesnih zajednica tradicionalno se na područjima MZ-a Grbavica I,Grbavica II,Vraca,Gornji Kovačići,Kovačići organizuje kulturno-sportska manifestacija Dani reintegracije Grbavice .Ova manifestacija svojim programom iz oblasti kulture i sporta daje jedan kvalitet i sveobuhvatnost koji je već postao tradicija.Šah,nogomet,KUD-a,recitacije,pjesma i igra,monodrame su samo jedan dio onog što se događa u MZ-a.
Na područjima MZ-a Pofalići I,Pofalići II,Velešići i Gornji Velešići organizuju uglavnom sportska takmičenja za Dan općine kada te MZ-e postaju mjesta sportskih i kulturnih događanja.Ostale MZ-e svoje kulturno-sportske aktivnosti realiziraju za Dane svojih MZ-a prema svojim mogućnostima.

IV. SARADNJA SA VIJEĆNICIMA O.V. I RADNIM TIJELIMA O.V.


Saradnja Savjeta MZ-a sa Vijećnicima OV je konstantna i djelotvorna.Vijećnici pomažu u radu Organima MZ-a. Savjeti MZ-a preko Vijećnika upoznaju Općinsko Vijeće sa problemima u MZ-i.Vijećnici informišu Savjete o aktivnostima O.Vijeća i O.Načelnika.Pojedini Vijećnici pomažu u radu Zborova građana ,na način da tumače i pojašnjavaju Regulacione planove, Nacrte zakona i drugu problematiku koja je data na javnu raspravu.
Potrebno je saradnju nastaviti i povećati prisustvo Vijećnika na Sjednicama Savjeta MZ-a.
Saradnja sa Komisijama O.Vijeća je po potrebi , osim Komisije za odnose sa MZ-a , sa kojom Savjeti imaju stalne kontakte, jer članovi Komisije prate rad Savjeta MZ-a dajući sugestije i informišući Savjet o trenutnim aktivnostima na nivou općine.

III. AKTUELNA PROBLEMATIKA U MZ-a IZVEDENA IZ PROGRAMA RADA SAVJETA MZ-a.

Imajući u vidu Program rada Općinskog vijeća i Program rada Općinskog Načelnika Savjeti MZ-a sačinili su svoje programe rada. Programi rada u svim MZ-a koji se trebaju realizirati zajedno sa službama Općine, Grada i Kantona imaju isti cilj ,a to je rješavanje problema sa kojima se građani susreću na svom mjesnom području iz svih oblasti života.

Kulturne i sportske aktivnosti Savjeti MZ-a planiraju i realiziraju jednom u toku godine i to za Dan općine ili za Dan MZ-e.Treba istaći da pet MZ-a i to: Grbavica I, Grbavica II, Kovačići, G.Kovačići i Vraca svake godine organiziraju već tradicionalnu manifestaciju Dani Grbavice.
U narednom izlaganju napravljen je izvod iz najznačajnijih aktivnosti koje su obuhvaćene programima rada u svim MZ-a. Neke aktivnosti su ralizirane dok se druge aktivnosti iz programa rada trebaju realizirati u narednom periodu.

MZ TRG HEROJA

Realizirane aktivnosti iz programa rada Savjeta:

-izvršene pripreme i organizovana proslava Dana MZ Trg heroja (21.04.03. god.).
-izvršeno je asvaltiranje ulica i pješačkih staza u ulicama P.Ribar, A.lipa , T.O.paše, Zvornička i Trg heroja.
-postavljeni su stubići za spriječavanje prolaska vozila kod Palme i Trg heroja 45.
-uklonjeni je konstrukcija grila kod OŠ Hrasno.
-nastavak radova na gasifikaciji Zvorničke ulice.
-nastavak radova na sanaciji nebodera na Trgu heroja.

Aktivnosti iz programa rada koje se trebaju realizirati u narednom periodu:

-izgradnja Spomen obilježja i fontane na Trgu heroja.
-završetak radova na sanaciji nebodera na Trgu heroja.
-završetak gasifikacije Zvorničke ulice.
-osposobljavanje instalacija centralnog grijanja koje nisu u funkciji.
-osposobljavanje liftova, naročito u neboderima na Trgu heroja.
-regulisanje saobraćaja oko zgrada Palma i Loris.
-zamjena osušenih mladica stabala.
-stavljanje u funkciju bočališta .
-izgradnja velike šahovske ploče i nabavka šahovskih figura.

MZ POFALIĆI I

Realizirane aktivnosti iz programa rada Savjeta:

-aktivnosti oko obilježavanja Dana mjesne zajednice Pofalićka bitka.
-asfaltirana je ulica Humska od raskršća FDS do plavog granapa, sa urešenjem lokacija za hajfiše,
-završeno je asfaltiranje dijela ulice R.Boškovića od broja 29 do 53, u dužini od 150 m.
-završeno asfaltiranje dijela ulice Humska od broja 74 do 90 u dužini od 108 m.
-završena sanacija udarnih rupa u ulicama Ivanjska, M. Rišžanovića i R.Boškovića od broja 338 do 394 sa postavljanjem drenažnih cijevi.

Aktivnosti iz programa rada koje se trebaju realizirati u narednom periodu:

-aktivnosti oko obilježavanja Dana mjesne zajednice Pofalićka bitka.
-asfaltiranje i izgradnja ulične rasvjete u ulici Drinska,
-asfaltiranje ulice Orašačka,
-asfaltiranje dijela ulice R.F.Spahe od broja 48 do 56 i 22 do 44 , uz planirano učešće građana od 50 %,
-sanacija udarnih rupa duž ulice R.F.Spahe koja je predvišena za proširenje obuhvata kombibus linije Ekonomska škola Bakarevac,
-asfaltiranje dijela ulice R.Boškovića od broja 114 i dalje prema hotelu Grand, ulice Drinska od broja 10 do 30 , te izgradnja pristupnog puta za dio ulice Drinska iz ulice Pofalićka od broja 35
-postavljanje odgovarajuće horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije na mjesnom području.

MZ POFALIĆI II

Realizirane aktivnosti iz programa rada Savjeta:

-provedena Javna rasprava o izmjenama i dopunama Regulacionog plana Centar - Orlovačka.
-asfaltirana je ul. Humska od FDS do Plavog granapa.
-asfaltirani su i dijelovi ulica : Humska od broja 195 do broja 261 , od broja 373 do broja 393 i od broja 451 do 471 kao i kratica od Plavog granapa do sastava sa glavnom ulicom kod broja 668.
-izvršena je sanacija dijela kanalizacione mreže u ulici Zahira Panjete kod broja 186.

Aktivnosti iz programa rada koje se trebaju realizirati u narednom periodu:

-izrada projekta kanalizacione mreže u ulici Zahir Panjeta.
-snadbijevanje vodom naselja Jezero.
-otvaranje minibuske linije Obad Ekonomska škola.
-zaustavljanje bespravne izgradnje.
-izgradnja spomen obilježja kod doma Hum
-izrada novog regulacionog plana za cijelo područje

MZ Pofalići II

-izgradnja stambenih objekata u ulici Humska broj 630..
-urešenje parka Hum
-izgradnja kanalizacione mreže u naselju Obad - iznad fabrike Zrak.
-završetak sanacije ulice Humska kojom se odvija gradski saobraćaj .
-saniranje ulice Zahira Panjete kako bi se stvorili uslovi za otvaranje kombi linije.

MZ VELEŠIĆI

Realizirane aktivnosti iz programa rada Savjeta:

-sanacija klizišta u ul. G.Velešići.
-asfaltirani su dijelovi ulica: G.Velešići od br.43-301,ul.Velešići od kasarne do Halvadžijin brijega.
-urađena kanalizacija u ul.G.Velešići od br.43-301.

Aktivnosti iz programa rada koje se trebaju realizirati u narednom periodu:

-snabdijevanje vodom dijela naselja Gornji Velešići oko brda Hum pomoću cisterni do izgradnje nove vodovodne mreže.
-legalizacija bespravno izgrađenih objekata do 1992 godine.
-postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije.
-proširenje ulice Velešići od objekta Valdi do ul.Isaka S.
-rekonstrukcija niskonaponske mreže
-uvošenje kombi linije M.Dvor-Gornji Velešići.
-tehnički prijem urađene sanacije klizišta Velešići I .
-čišćenje javnih površina iznad igrališta Saobraćajne škole

MZ HRASNO

Realizirane aktivnosti iz programa rada Savjeta:

-provedena Javna rasprava o izmjenama i dopunama Regulacionog plana HRASNO II
-izmještanje dijela Taxi stajališta u ul.A.Šasćirbegović na novu lokaciju .
-asfaltiranje i sanacija udarnih rupa u ul.Azize Š. i H.Hadžibegića.
-sanirani krovovi na neboderima u ul.Azize Š. na broju 16 i od broja 98-112.
-sanirano je dječje igralište u ul.Azize Š. br.2.

Aktivnosti iz programa rada koje se trebaju realizirati u narednom periodu:

-vraćanje Doma kulture Hrasno na korištenje građanima
-sanacija ošećenja na zgradama i krovovima,koja su nastala u toku rata.
-sanacija liftova u zgradama Azize Š. br. 2,12,16,18 24,122,124 i 128.
-rješavanje saobraćajnog čvora oko ulaska i izlaska iz naselja uz objekat Robot-komerc.
-postavljanje čeličnih stubića u ul. Azize Š. paralelno sa objektom od br.82-84. radi sigurnosti pješaka.

MZ HRASNO BRDO

Realizirane aktivnosti iz programa rada Savjeta:

-aktivnosti oko juna Dana MZ-e.
-sanacija klizišta u naselju Šanac i ul.Novopazarska 58.
-izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže kao i asfaltiranje kompletne Posavske ulice
-u toku su radovi na izradnji kanalizacije u ul.Triglavska
-u toku je realizacija prioriteta MZ-e za sanaciju udarnih rupa i asfaltiranje novih dionica

Aktivnosti iz programa rada koje se trebaju realizirati u narednom periodu:

-rekonstrukcija niskonaponske mreže u naselju Šanac
-rekonstrukcija ulice Milinkladska
-rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže kao i asfaltiranje ulice Novopazarska
-snabdjevanje voodom dijela Novopazarske
-postavljanje saobraćajnih znakova i ogledala
-postavljanje kućnih brojeva
-izgradnja ambulante na području MZ
-rješavanje gradskog prijevoza za građane MZ-e
-izgradnja gasne,vodovodne i kanalizacione mreže u dijelu ulice Novopazarska koji gravitira drugom entitetu
-deložacija romskih porodica iz tuših objekata i čišćenje istih.

MZ GORNJI VELEŠIĆI

Realizirane aktivnosti iz programa rada Savjeta:

-položene cijevi fekalne i kišne kanalizacione mreže u ul. Ćamila Sijarića od br.45 do broja 112 u ulici Gornji Velešići.
-asfaltirana je dio ul.Ć.Sijarića od br.45 do broja 112 u ulici Gornji Velešići.

Aktivnosti iz programa rada koje se trebaju realizirati u narednom periodu:

-izrada novog regulacionog plana za dio naselja Gornji Velešići - Park šuma Hum
-rekonstrujcija kanalizacione mreže u ulici G.Velešići od plinske podstanice do releja Hum.
-izrada planske dokumentacije i izrada kanal. mreže za dio naselja G.Velešići od br. 124-158,i od 160-194.
-izgradnja ulične rasvjete u ul.G.Velešići od brojeva:43-395,385-419,160-194 i 124-158.
-sanacija udarnih rupa na saobraćajnicama
-izgradnja semafora kod benzinske pumpe EL-TARIK OIL
-izgradanja otvorenog igrališta ispred OŠ Velešićki heroji
-izrada planske dokumentacije i sanacija potencijalnih klizišta.
-izgradnja planiranog naselja u ul.M:ef.Pandže,
-izgradnja obdaništa na području MZ-e
-uspostava minibuske linije M.Dvor - G.Velešići.
-izrada i postavljanje oglasnih ploča za informiranje građana.

MZ DOLAC

Realizirane aktivnosti iz programa rada Savjeta:

-redovno čišćenje ulica i odvoz smeća
-asfaltirane su ulice: Paromlinska,Neretvanjska i dio M.Marulića od br.21-27
-čišćena kanalizacija u Kalesijskoj ulici
-uklonjena neispravna vozila sa parkinga M.Marulića do br.1-17


Aktivnosti iz programa rada koje se trebaju realizirati u narednom periodu:

-primarna gasna mreža na području MZ
-postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacija ulicama Drinjska i Paromlinska kod OŠMalta
-izmještanje skladišta željeznog otpada iz ulice A.Benca
-urešenje javne površine u Butmirskoj ulici
-postavljanje javne rasvjete u ulici čikma Fra Matije Divkovića
-izgradnja ambulante na području MZ

MZ MALTA

Realizirane aktivnosti:

-postavljen kamen temeljac za spomen obilježje Šehidima i poginulim borcima Armije BiH.
-izdata saglasnost za priključak na kablovsku TV
-u toku su aktivnosti na rješavanju po prioritetima za redovno održavanje ulica i sredstava Bužeta općine.

Aktivnosti iz programa rada koje se trebaju realizirati u narednom periodu:

-urešenje parkova i zelenih površina
-postavljanje ulične rasvjete ispred prostorija MZ-e
-podrezivanje stabala u ul. Zmaja od Bosne br. 51.

MZ ŽELJEZNIČKA

Realizirane aktivnosti iz programa rada Savjeta:

-sanacija dva dječija igrališta u ul. Zmaja od Bosne br. 18-40 i djelimična sanacija igrališta u ul. Zmaja od Bosne 66-70
-kontinuiran odvoz havarisanih vozila sa cijelog mjesnog područja
-sanacija kanalizacione mreže od oborinskih voda u ul. Zmaja od Bosne br. 60-64
-sanacija oštećenja asfaltnih površina na saobraćajnicama u ul. Džavida Haverića, Zmaja od Bosne i Hamdije Čemerlića - izvođenje radova počinje u septembru
-urešenje zelenih i parkovskih površina-košenje trave, kresanje ukrasnog rastinja, sadnja drveća u ul. Kolodvorska

Aktivnosti iz programa rada koje se trebaju realizirati u narednom periodu:

-sanacija i zatvaranje devastiranog stubišta u neboderu u Kolodvorskoj br. 13
-izmještanje reklamnih panoa u ul. Zmaja od Bosne br. 19-25
-sanacija ulične rasvjete u Zmaja od Bosne br. 40-58
-urešenje prostora izmešu hotela Bristol i Elektroprivrede, te prostora u krugu kasarne
-djelomična sanacija dječijeg igrališta u ul. Zmaja od Bosne br. 66-70
-urešenje niša za kontejnere za odlaganje otpada.
-urešenje zelenih i parkovskih površina površina u ul. Zmaja od Bosne br. 19-25 i Hamdije Čemerlića br. 1-37

MZ ČENGIĆ VILA I

Realizirane aktivnosti iz programa rada Savjeta:

-sječa stabala na cijelom području MZ
-obrezivanje žive ograde i košenje trave na području MZ-e je redovno.

Aktivnosti iz programa rada koje se trebaju realizirati u narednom periodu:

-asfaltiranje ulica i trotoara Dž. Bijedića od 2-26 i 44-48.
-izgradnja parkinga u ulici Dž. Bijedića od 74-94.

MZ ČENGIĆ VILA II

Realizirane aktivnosti iz programa rada Savjeta:

-redovno održavanje parkova i odvoz smeća .
-sanirane udarne rupe u ul. DŽ.Bijedića.
-sanirani oštećeni šahtovi.

Aktivnosti iz programa rada koje se trebaju realizirati u narednom periodu:

-postavljanje parkovskih klupa

MZ KVADRANT

Realizirane aktivnosti iz programa rada Savjeta:

-priključak barake na kanalizacioni sistem u ulici Dr Fetaha Bećirbegovića 39
-zatvoren nelegalno otvoren ulaz u ulici Dr Fetaha Bećirbegovića 19

Aktivnosti iz programa rada koje se trebaju realizirati u narednom periodu:

-asfaltiranje lokalnih saobraćajnica tek potpisan Ugovor,realizacija u toku
-ustakljivanje ulaza u ulici Dr Fetaha Bećirbegovića ulazi: 3,5,7,9,11,13,15,17,17,29,31,35
-sanacija oštećenih ravnih krovova u ulici Dr Fetaha Bećirbegovića 1,5,19,21,23,31,35 i 37.
-uklananje bespravno postavljenih kontejnera preko puta broja 23 u ulici Dr Ftaha Bećirbegovića
-postavljanje zaštitnih čunjeva ispred ulaza 13,15 i 17 u ulici Dr Ftaha Bećirbegovića.
-urešenje parkovskih površina.
-sanacija dječjeg igrališta u ul.F.Bećirbegovića 13.

MZ GRBAVICA I

Realizirane aktivnosti iz programa rada Savjeta:

-urešenje parkovske površine u Grbavičkoj 111-117
-urešenje parkovske površine u Zagrebačkoj 25-69
-sanacija kanalizacije u Grbavičkoj 26-28
-sanacija kanalizacije u Zagrebačkoj 27
-redovno košenje zelenih površina

Aktivnosti iz programa rada koje se trebaju realizirati u narednom periodu:

-postavljanje saobraćajnih znakova u Grbavičkoj broj 32, 43-109, 62-68
-asfaltiranje ulica i udarnih rupa u ilici Grbavička broj 42-44, 58-60, 80, 72, Radnička broj 18, Zagrebačka 31A-31B, 26-28, sanacija pločnika ul.Grbavička naspram džamije, sanacija Grbavička 27 prema garažama ;
-osvjetljenje i rekonstrukcija ulične rasvjete na cijelom području mjesne zajednice
-postavljanje brojeva u ulici Aleja Lipa od broj 1-13, Derviša Numića broj 18-A-30, Grbavička od broja 11-131, i 10-86;
-sanacija dječijih igrališta u ulici Hamdije Čemerlića broj 45-51, Grbavička od 22-44, Grbavička 12 iza obdaništa Narcis;
-sanacija vodovoda i kanalizacije u ulici Grbavičkoj 44-46, 26-28;
-sječa drugih stabala /pet/ u Grbavičkoj 26-28, 111-117, 121, Aleja Lipa 9, Derviša Numića 24-30 potkresivanje breza,
-sanacija dječijeg obdaništa Narcis u Grbavičkoj broj 16;
-semaforizacija u ulici Hamdije Čemerlića kod mesnice Majmunović;
-adekvatno razmještanje kontejnera u ulici Grbavička broj 58-60, 36-44, Hamdije Čemerlića 45-51;
-postavljanje klupa u Grbavičkoj, Zagrebačkoj, Aleja lipa;
-postavljanje korpi za smeće u parkovima i šetalištima.

MZ GRBAVICA II

Realizirane aktivnosti iz programa rada Savjeta:

-sanacija udarnih rupa u ulicama:H:Brkića,K.Kapetanovića,B.Mutevelića.
-asfaltiranje dijela ul.A.Fjamenga od br.8 do 12.
-sanirana tri parkirališta u ulicama b.Mutevelića i H.Brkića.
-postavljena javna rasvjeta u ul. A.Lipa br. 25-33.
-saniran neboder u ul.K.Kapetanovića br.36.

Aktivnosti iz programa rada koje se trebaju realizirati u narednom periodu:

-urešenje parkovskih površina
-izgradnja javne rasvjete u šetalištu Aleja lipa.
-javna rasvjeta izmešu zgrada na cijelom području MZ-e i u ulicama Kupreška , A.Fjamenga i Hercegovačka.
-semaforizacija na raskrsnici K.Kapetanovića i H.Čemerlića.
-čišćenje i sanacija podzemnih garaža u Šoping centru.

MZ KOVAČIĆI

Realizirane aktivnosti iz programa rada Savjeta:

-asvaltiranje ul.Visočka ,Nevesinjska od 14 14abc, Ljubljanska 23, abc.
-urešenje zelenih površina redovno
-sanacija vodovodne instalacije u ul. Ljubljanska 23 i Nevesinjska 2.
-pročepljenje šahtova na kanalizacionoj mreži.

Aktivnosti iz programa rada koje se trebaju realizirati u narednom periodu:

-urešenje zelene površine u ul. Ljubljanska 2 zeleni pojas
-urešenje zelene površine u ul. Zagrebaćka 2 abc
-urešenje ostrva ugao Zagrebaćka Grbavićka
-sanacija stambenih objekata u ul. Emerika Bluma 1-3, Zagrebačka 1 i 5. Zagrebačka br.2 abc.Trnovska 9.

MZ GORNJI KOVAČIĆI

Realizirane aktivnosti iz programa rada Savjeta:

-asfaltirane ulice:Nevesinjska od br.16-28 i Ohridska od br.22 36.
-redovan odvoz kabastog i drugog smeća.
-izvršena sječa vrba u ul.Trebevićka kojie su smetale saobraćaju.

Aktivnosti iz programa rada koje se trebaju realizirati u narednom periodu:

-izgradnja spomen obilježja civilnim žrtvama rata od 1992-1995 godine.
-asfaltiranje jednog kraka ul.Ljubljanske do br.25
-čišćenje ruševina na zgradi u ul.Trebevićka br.5
-deložirati romske porodice iz tuših objekata.

MZ VRACA

Realizirane aktivnosti iz programa rada Savjeta:
-sanacija klizišta u ul.Novopazarska do 58
-asfaltiranje dijelova ul. Prozorska,Novopazarska,Teočačka
-sanacija površinskih voda u ul.Novopazarska br.44
-košenje trave u parku ul. Avde Smajlovića

Aktivnosti iz programa rada koje se trebaju realizirati u narednom periodu:

-izrada i postavljanje oglasnih ploča za informiranje građana.
-rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u ul.Novopazarska.
-asfaltiranje ul.Novopazarska sa izgradnjom BUS stajališta ,
-asfaltiranje ul.Derviša Numića,
-izgradnja javne rasvjeta u ul.Vrbaska,Šanac i iza škole MUP-a,
-čišćenje ul.Teočačka i Novopazarska
-sanacija OŠ Vraca,objekata u ul.Avde Smajlovića 11,Dobojska 15,Novopazarska 8 i 12,
-sanacija površinskih voda ul.Banjalučka 23 i Dobojska 25,
-postavljanje ogledala na raskrsnici D.Numića,
-urešenje Spomen parka Vraca i zaštita od dalje devastacije,
-deložiranje romskih porodica iz tuših objekata i čišćenje istih.
-uvošenje kombi linije za stanovnike ul.Novopazarske i Teočačke.

V. PRIJEDLOZI MJERA ZA POBOLJŠANJE RADA ORGANA MZ-a.

Imajući u vidu Programe rada MZ-a, Izvještaje o radu Savjeta MZ-a , mišljenja i sugestije Komisije za odnose sa MZ-a i ekologilu , stalnim praćenjem rada organa MZ-a, a u cilju poboljšanja rada organa MZ-a predlažemo slijedeće mjere:

-poboljšati saradnju sa Vijećnicima Općinskog Vijeća - tako što će na sjednicama Savjeta prisustvovati Vijećnici koje Savjet MZ-e pozove , a u cilju razmjene infirmacija , mišljenja, kako bi se donijeli dobri zaključci i uputili na rješavanje prtema nadležnim organima.

-poboljšati informisanost građana o radu Općinskog Vijeća , Općinskog Načelnika , JKKP-a , i drigih nivoa vlasti koji svoje aktivnosti trebaju realiziorati na području MZ-e. Ovaj problem je moguće riješiti postavljanjem info-punktova u svim MZ-a , gdje će biti dostupne informacije preko elektronske pošte iz jednog jedinstvenog info-centra na nivou općine , a iz kojeg će se upućivati i primati informacije. Na taj način će se poboljšati komunikacija i povećati informisanost građana. Do realizacije tog projekta predlažemo stalnu saradnju Vijećnika i rukovodećih službenikaa općine sa Savjetima Mz-a.

-volonterski rad članova Savjeta nije efikasan i odgovoran. Predlažemo da kada se stvore uslovi izvrši nadoknada za njihov rad. Na taj bi se način povećala efikasnost i ogovornost.

-sadašnja teritorijalna organizacija MZ-a nije dobra , jer niti površine MZ-a , niti broj stanovnika , niti stepen aktivnosti nije isti Neke su preopterećene , dok su druge sa minimalnim brojem aktivnosti. Npr. u Mjesnoj zajednici Kvadrant ima 1120, a u MZ-i Grbavica I 10.560 stanovnika.To je devet puta više.
Predlažemo kada se stvore mogućnosti da se izvrši reorganizacija odnosno transformacija Mjesnih zajednica.

-sada u MZ-a nema aktivnosti Savjeta iz oblasti ekologije-predlažemo da se zajedno sa općinskom Službom za urbanizam , komunalne poslove i ekologiju,Komisijom za odnose sa MZ-a i ekologiju , JKKP-a PARK i RAD naprave i realiziraju projekti iz oblasti očuvanja životne sredine i okoliša.

-sada Savjeti MZ-a ne provode nikakve obrazovno - kulturne aktivnosti , a pogotovo sa omladinom i uzrastima koji su skloni korištenju droga. U cilju povećanja aktivnosti iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta svih građana MZ-e i naše općine , predlažemo da Savjeti MZ-a zajedno sa Osnovnim školama sa naše općine, Službom za obrazovanje , KUD-vima i nevladinim organizacijama , sportskim društvima , naprave programe aktivnosti za naredni period.

-potrbno je da Savjeti MZ-a poboljšaju saradnju sa PU Novo Sarajevo i to na planu veće saradnje građana sa policijom u ciju povećanja sigurnosti građana. Na sjednice Savjeta MZ-a u narednom periodu treba pozivati predstavnike PU Novo Sarajevo.