Sjednice

6. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2005

O usvajanju izmjena i dopuna urbanističkog projekta "Centar-Orlovačka ulica" Na osnovu člana 47.i 52. Zakona o prostornom urešenju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo br. 07/05) i čl. 18. i 93. Statuta Općine Novo Sarajevo - prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo broj 25/04), Općinsko vijeće Novo Sarajevo, na 6. sjednici održanoj 05.05.2005.godine, donijelo je

Član 1.

Usvaja se Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta Centar-Orlovačka ulica (u daljem tekstu: Plan).

Član 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.
Tekstualni dio sadrži:
-Projekciju izgradnje i urešenja prostorne cjeline sa mjerama i aktivnostima za provošenje Plana,
-Odluku o provošenju Plana.

Grafički dio sadrži:
-Urbanizam prezentiran na odgovarajućem broju tematskih karata,
-Idejna rješenja saobračajne, komunalne i energetske infrastrukture,
-Idejno rješenje pejsažnog oblikovanja.

Član 3.

Po jedan primjerak ovjerenog elaborata nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u službi dokumentacije Općine Novo Sarajevo i Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Nosilac pripreme Plana:
Načelnik Općine Novo Sarajevo

Nosilac izrade Plana:
Zavod za planiranje razvoja
Kantona Sarajevo