Sjednice

6. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2005

O odrešivanju visine naknade za preuzeto gradsko građevinsko zemljište za 2005.gidnu Na osnovu člana 56. Zakona o eksproprijaciji (Službeni list SR BiH broj: 12/87) i čl.3.Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji (Službeni list SR BiH broj: 38/89) i člana 18. stav 1. alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 25/04) prečišćeni tekst, Općinsko Vijeće Novo Sarajevo na 6.sjednici održanoj dana 05.05.2005.godinu

Član 1.

Ovom Odlukom odrešuje se visina naknade za preuzeto gradsko građevinsko zemljište na području Općine Novo Sarajevo.

Član 2.

Kao osnovica za izračunavanje visine naknade za 1m2 preuzetog gradskog građevinskog zemljišta od ranijeg vlasnika odnosno korisnika služi prosječna ugovorena cijena koja se formira u prethodnoj godini za 1m2 stambenog prostora na području Općine Novo Sarajevo, a koja iznosi 1500,00 KM /m2.

Član 3.

Prosječna ugovorena cijena koja je formirana u prethodnoj godini za 1 m2 stambenog prostora, valorizuje se u toku godine svaka tri mjeseca na osnovu indeksa rasta cijena građevinskih radova u visoko gradnji i niskogradnji po sumarnoj metodologiji i podacima koje objavljuje Zavod za statistiku.

Član 4.

Visina naknade za preuzeto gradsko građevinsko zemljište odrešuje se u procentu od prosječne ugovorene cijene iz prethodne godine 1 m2 stambenog prostora, utvršene u članu 2. s tim da taj procenat ne može biti veći od 2% niti manji od 1% i to kako slijedi:

Stambena zona, Osnovica, Procenat, Cijena m2

I 1500,00 2% 30 KM
II 1500,00 1,8% 27 KM
III 1500,00 1,6% 24 KM
IV 1500,00 1,4% 21 KM
V 1500,00 1,2" 18 KM
VI 1500,00 1% 15 KM

Odlukom o građevinskom zemljištu (Službene novine Grada Sarajeva broj 22/85) utvršene su stambene zone, a procenti odrešeni u skladu sa članom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji (Službenei list SR BiH broj 38/89 ).


Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo, a primjenjivati će se od 1. aprila 2005. godine.