Sjednice

6. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2005

O utvršivanju visine naknade za pogodnosti dodjeljenog gradskog građevinskog zemljišta (rente)u 2005 godini. Na osnovu člana 68. stav 2. Zakona o građevinskom zemljištu ( Službene novine Federacije BiH broj. 25/03) i člana 18. stav 1. alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 25/04) prečišćeni tekst Općinsko Vijeće Novo Sarajevo na 6.sjednici održanoj dana 05.05.2005. godine, d o n o s i


Član 1.

Ovom odlukom utvršuje se visina naknade na ime rente po m2, koju plaćaju fizička i pravna lica kojima je dodjeljeno gradsko građevinsko zemljište radi građenja.

Član 2.

Kao osnovica za izračunavanje visine rente služi prosječna konačna građevinska cijena iz 2004. godine 1 m2 korisne stambene površine, koja iznosi 873,00 KM, a koja se valorizuje svaka tri mjeseca na osnovu indeksa rasta cijena građevinskih radova visokogradnje i niskogradnje po sumarnoj metodologiji i podacima koje objavljuje Zavod za statistiku.

Član 3.

Visina rente po m2 korisne površine građevine koja će se graditi na gradskom građevinskom zemljištu, utvršuje se u procentu od konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine i to kao fiksan procenat rente.

Stambena zona Osnovica Procenat Cijena 1 m2

I zona 873,00 6% 52,38 KM

II zona 873,00 5 % 43,65 KM

III zona 873,00 4 % 34,92 KM

IV zona 873,00 3 % 26,19 KM

V zona 873,00 2 % 17,46 KM

VI zona 873,00 1 % 8,73 KM

Odlukom o građevinskom zemljištu (Službene novine Grada Sarajeva broj: 22/85) utvršene su stambene zone, a procenti odrešeni u skladu sa članom 68. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu (Službene novine F BiH broj: 25/03).

Član 4.

Postupci koji su pokrenuti po zahtjevu stranke za legalizaciju objekata po Upustvu o uvjetima i načinu legalizacije objekata individualne stambene izgradnje građenih bez odobrenja za građenje i Uredbe o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih bez građevinske dozvole ( Službene novine Kantona Sarajevo broj 10/01 ) visina naknade na ime rente obračunat će se u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji su bili na snazi u momentu pokretanja postupka.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.