Sjednice

6. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2005

o povećanju prihoda u Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2005.godinu u iznosu od 44.010,00 KM na ime namjenski doznačenih sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2005.godinu Član 1.

Ovom Odlukom povećavaju se ukupni prihodi i primici Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2005.godinu u iznosu od 44.010,00 KM, tako da ukupni prihodi i primici odnosno izdaci i rashodi Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2005.godinu umjesto 15.175.000,00 KM ukupno iznose 15.219.010,00 KM.

Član 2.

Prihodi Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2005.godinu utvršeni u članu 1.ove Odluke u iznosu od 44.010,00 KM, su namjenski prihodi Kantona Sarajevo i to:
-ekonomski kod 732100-Grant Kantona za ulicu Drinska, iznos od 11.010,00 KM,
-ekonomski kod 732100-Grant Kantona za izradu projektne dokumentacije za Kemala Kapetanovića 30,32,34, iznos od 33.000,00 KM.

Član 3.

Sredstva iz tačke 2.ove Odluke rasporešuju se namjenski u Posebnom dijelu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2005.godinu na:
-razdjel 04- Služba za prostorno urešenje, urbanizam, komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline, ekonomski kod 614100-Grant Kantona za ulicu Drinska, iznos od 11.010,00 KM,
-razdjel 012 - Služba za obnovu i razvoj, ekonomski kod 614100 - Grant Kantona za izradu projektne dokumentacije za Kemala Kapetanovića 30,32,34, iznos od 33.000,00 KM.

Član 4.

Sredstva iz tačke 3. ove Odluke realizirat će se na sljedeći način:
-sredstva iz tačke 3. alineja 1.u skladu sa preuzetim obavezama iz Anex-a 1, ugovora broj: 02-14-2219/03, potpisanog izmešu Ministarstva prostornog urešenja Kantona Sarajevo, Općine Novo Sarajevo i Općine Novi Grad Sarajevo,
-sredstva iz tačke 3. alineja 2. u skladu sa Sporazumom o izradi projekata sanacije zajedničkih dijelova i projekata sanacije nosive konstrukcije objekata kolektivnog stanovanja u ulici Kemala Kapetanovića broj 30,32 i 34.

Član 5.

Ova Odluka čini sastavni dio Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2005.godinu.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim
novinama Kantona Sarajevo i primjenjivat će se za fiskalnu 2005.godinu.