Sjednice

19. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2006

o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog Općinskog organa uprave i stručnih službi Općine Novo Sarajevo Na osnovu člana 52. stav 1. tačka 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi-prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 22/00), člana 18. stav 1. alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo -prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/06), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 19. sjednici, održanoj 28.06.2006. godine, d o n i j e l o j e

O D L U K U
o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog Općinskog organa uprave i stručnih službi Općine Novo Sarajevo

Član 1.

Daje se saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave i stručnih službih Općine Novo Sarajevo, broj: 02-05-410/06 od 28.06.2006. godine.


Član 2.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Kantona Sarajevo.Broj: 01-02-425/06
Sarajevo, 28.06.2006. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nedžad Koldžo


ZAKLJUČAKNa osnovu člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 22/00), člana 18. i 97. Statuta općine Novo Sarajevo-prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo broj: 12/06), Općinsko vijeće Novo Sarajevo, razmatralo je Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave i stručnih službi Općine Novo Sarajevo i na 19. sjednici, 28.06.2006. godine, donijelo je


Z A K LJ U Č A K


1, Da se iskaže ukupan broj sistematizovanih radnih mjesta u Jedinstvenom općinskom organu uprave, kao i po službama po stručnoj spremi uključujući osnovni Pravilnik sa svim dosadašnjim izmjenama i dopunama Pravilnika.
2. Da se u skladu sa Zakonom iskaže koliko nova radna mjesta sistematizovana dosadašnjim izmjenama i dopunama Pravilnika koštaju Budžet Općine Novo Sarajevo za 2006.godinu.
3. S obzirom da su do sada izvršene 4 izmjene Pravilnika, Općinski načelnik sa Komisijom za statut i propise trebaju dostaviti do naredne sjednice Vijeća kompletan prečišćeni tekst Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave i stručnih službi Općine.

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nedžad Koldžo