Sjednice

19. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2006

o izmjeni naziva pozicije "Grant Kantona za izradu projektne dokumentacije za Kemala Kapetanovića 30,32,34 " u Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu


Na osnovu člana 4 . Zakona o budžetima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH “, broj: 19/06), člana 18.stav 1.alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo - Prečišeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 12/06), Općinsko vijeće na 19. sjednici održanoj dana 28.06.2006. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni naziva pozicije "Grant Kantona za izradu projektne dokumentacije za Kemala Kapetanovića 30,32,34 " u Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2006. godinu


Član 1.

Ovom Odlukom mijenja se na: razdjelu 05-Služba za stambene i komunalne poslove, poslove obnove, razvoja i zaštite okoliša naziv pozicije na,
- ekonomskom kodu 615100- Grant Kantona za izradu projektne dokumentacije za Kemala Kapetanovića 30,32,34, u novi naziv koji glasi : "Grant Kantona za sanaciju zajedničkih dijelova devastiranih stambenih objekata u ul. Kemala Kapetanovića ".


Član 2.

Ova Odluka čini sastavni dio Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2006.godinu.


Član 3.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo" i primjenjivat će se za fiskalnu 2006.godinu.
Broj: 01- 02 - 424/06
Sarajevo, 28.06.2006.godine


Predsjedavajući
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nedžad Koldžo