Sjednice

26. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2007

O namjeni, kriterijima i postupku raspodjele sredstava iz granta sredstva za projekte boračkih udruženja Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave («Sl.novine Federacije BiH», broj 49/06) i člana 18. stav 1. alineja 4. Statuta Općine Novo Sarajevo- prečišćeni tekst («Sl. novine Kantona Sarajevo», broj 12/06), kao i člana 14. stav 1. alineja 2. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2007. godinu («Sl.novine Kantona Sarajevo», broj 11/07) Općinko vijeće Novo Sarajevo na 26. sjednici održanoj dana 31.05.2007. godine donosi


ODLUKU

O NAMJENI, KRITERIJIMA I POSTUPKU RASPODJELE SREDSTAVA IZ GRANTA SREDSTVA ZA PROJEKTE BORAČKIH UDRUŽENJA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, način i postupak raspodjele sredstava u iznosu od 50.000 KM, ekonomski kod 614300, na razdjelu Jedinstveni općinski organ u Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2007. godinu za projekte boračkih udruženja.
Odlukom se propisuje formular za aplikaciju projekta na Javni poziv i njegov sadržaj.

Član 2.
Sredstva iz člana 1. ove Odluke dodjeljuju se boračkim udruženjima registrovanim u BiH koja imaju sjedište na području Općine Novo Sarajevo, te pojedincima koji imaju prebivalište na području Općine Novo Sarajevo.

Član 3.
Sredstva se u potpunosti moraju realizovati na području Općine Novo Sarajevo.
Visina sredstava po jednom projektu za pravna lica iznosi 5.000KM.
U izuzetnim slučajevima sredstva se mogu odobriti u dvostrukom iznosu (za završetak započetog projekta, za važne projekte po ocjeni Komisije i projekte koji nose značajne ekonomske i socijalne efekte, o čemu odlučuje Općinski načelnik, a na prijedlog Komisije).

Član 4.
Sredstva se dodjeljuju na osnovu Javnog poziva.
Javni poziv se objavljuje u sredstvima informisanja i na zvaničnoj veb stranici Općine, najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke.
Javni poziv za raspodjelu sredstava traje 15 (petnaest) dana, od dana objavljivanja.

Član 5.
Odabir projekata za finansiranje vrši Komisija koju imenuje Općinski načelnik.
Komisija ima predsjednika i 4 člana.
Jedan član Komisije iz Službe za boračko invalidsku zaštitu, vrši stručne administrativne i druge poslove za potrebe Komisije.
Mandat članova Komisije traje do okončanja procedure po raspisanom Javnom pozivu, odnosno do kraja budžetske godine.
Članovi Komisije se mogu promjeniti za vrijeme trajanja mandata i to po Odluci Općinskog načelnika.

Član 6.
Sredstva iz člana 1. ove Odluke, raspoređuju se isključivo boračkim udruženjima čiji se projekti odnose na:
- socijalizaciju i resocijalizaciju svih pripadnika boračke populacije,
- prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i školovanje članova boračke populacije,
- zapošljavanje članova boračke populacije,
- unapređenje zdravstvenog i socijalnog statusa članova boračke populacije,
- zadovoljavanje socijalnih, kulturnih i obrazovnih potreba djece bez oba roditelja,
- izdavačku, promotivnu i propagandnu djelatnost,
- pomoć starim, iznemoglim licima i licima ometenim u psihofizičkom razvoju,
- i ostali projekti koji rješavaju socijalno statusna pitanja boračke populacije.

Član 7.
Udruženja podnose prijavu na Javni poziv.
Prijava sa popunjenim obrascima se dostavlja u zapečačenoj koverti sa čitko naznačenim imenom i prezimenom, odnosno nazivom pravnog lica, adresom i brojem kontakt telefona podnosioca ponude Općinskom načelniku putem Službe za oblast boračko invalidske zaštite, sa naznakom «Za Javni oglas za prikupljanje prijava za dodjelu Grant sredstava za projekte boračkih udruženja»- Ne otvarati.
Prijava treba da sadrži:
- rješenje o registraciji (ovjerena kopija),
- kratak opis o ranijem djelovanju i ranijim projektima,
- projekat kojim se aplicira za dodjelu sredstava, sa specifikacijom troškova za realizaciju,
- uvjerenje o pripadnosti OS BiH (za demobilisane borce).
Aplikant može konkurisati na ukupan iznos cijene projekta ili dio nedostajučih sredstava, što je dužan naznačiti u zahtjevu.

Član 8.
Radi ispravne selekcije projekata, utvrđuje se obrazac za aplikaciju.

Obrazac se sastoji iz dva dijela:
Prvi dio obrasca popunjava aplikant i sadrži:
- puni naziv udruženja – pojedinca
- datum mjesto i broj registracije
- sjedište udruženja
- način finansiranja udruženja
- ime i prezime osobe odgovorne za realizaciju projekta
- naznaka da za tačnost podataka odgovara ovlašteno lice koje popunjava obrazac.

Drugi dio obrasca popunjava Komisija i sadrži:
- naznaku da se podržava projekat ili jedan njegov dio
- naznaku da se odbija projekat
- rubrika sa obrazloženjem o odbijanju
- potpisi predsjednika i članova KomisijeII KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

Član 9.
Komisija vrši raspodjelu sredstava na osnovu projekata koje uz prijavu na oglas podnose aplikanti, cjeneći pri tome sljedeće kriterije:

- da je projekat u skladu sa članom 6. ove Odluke
- da udruženje ili pojedinac ima kvalifikovano članstvo za realizaciju projekta,
- jasno definisanu ciljnu grupu,
- očekivani rezultati (efekti),
- jasna raspodjela odgovornosti – odgovorna osoba, saradnici, volonteri,
- inovativni aspekti projekta.

Eliminatorni kriteriji:
- nedostaju formalni uslovi za kandidovanje projekta (nepotpuna ili netačna dokumentacija),
- ako projekat ima odgovarajuću formu, ali mu nedostaju ključni elementi,
- nedostatak jasnog prikaza očekivanih rezultata,
- ukoliko aktivnosti predviđene projektom već postoje ili se realizuju putem institucija,
- aktivnosti koje se planiraju realizovati van Općine Novo Sarajevo, neće se razmatrati,
- ako je projekat usmjeren na promociju političkih stranaka, takođe se neće razmatrati.

Član 10.
Za ocjenu projekata koristi se skala od 0-10 bodova za svaki kriterij.
Svaki član Komisije dodjeljuje bodove za svaki pojedinačni kriterij.
Komisija donosi Odluku rukovodeći se ocjenom projekta na osnovu kriterija propisanih ovom Odlukom.

U slučaju da dva ili više projekata dobiju isti broj bodova, a raspoloživa sredstva nisu dovoljna za njihovo finansiranje, sredstva će se dodjeliti projektu koji je po ocjeni većine članova Komisije, kvalitetniji.
Komisija je dužna da pripremi prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava i proslijedi Općinskom načelniku u roku od 15 dana od dana zaključenja Javnog poziva.


III IMPLEMENTACIJA SREDSTAVA

Član 11.
Odluku o raspodjeli sredstava, Komisija će objaviti na zvaničnoj veb stranici i oglasnoj tabli Općine Novo Sarajevo.
O Odluci za dodjelu sredstava Komisija će informisati svakog aplikanta pojedinačno.

Član 12.
Nakon donošenja Odluka o raspodjeli sredstava i javnog objavljivanja Odluke, Općinski načelnik zaključuje ugovor sa udruženjima, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Član 13.
Sredstva će biti doznačena korisniku, odnosno udruženju nakon potpisivanja ugovora jednokratno, mjesečno ili tromjesečno, nakon potpisivanja ugovora, shodno prilivu sredstava u Budžetu Općine.

Član 14.
Udruženje kojem su dodjeljena sredstva za projekte, dužno je podnijeti izvještaj o realizaciji projekata sa finansijskim pokazateljima, najkasnije 30 (trideset) dana nakon realizacije potrebne faze ili cijelog projekta.

Član 15.
Služba za privredu i budžet podnosi Općinskom načelniku izvještaj o realizaciji sredstava iz Budžeta Općine predviđenih za projekte boračkih udruženja.


IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Kantona Sarajevo».


Broj: 01-14-1231/07

Sarajevo, 31.05.2007.g. Predsjedavajući Općinskog vijeća
Nebojša Simić


OBRAZAC ZA APLIKACIJU
Za finansiranje projekta iz Granta 614300 za boračka udruženja i pojedince


NAZIV PROJEKTA

_________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________


POPUNJAVA APLIKANT ( Udruženje , fizičko lice )

1. Podaci o Udruženju


Puni naziv udruženja

_____________________________________________________________________________
Datum,broj i mjesto registracije


_____________________________________________________________________________
Adresa udruženja(ulica mjesto,telefon,fax)_____________________________________________________________________________
Način finansiranja

____________________________________________________________________________
Ime i prezime osobe odgovorne za provođenje projekta
2. Kratak opis projektne ideje,opis problema , korisnike i metodologiju implementacije projekta (način rada i vremenski plan implementacije)


___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


3. Sredstva potrebna za realizaciju projekta po segmentima-fazama


___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________4. Na koji način će aplikant informisati javnost o projektu i rezultatima aktivnosti vezanih za projekat___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


5. Ostalo


___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________Za tačnost podataka odgovara ovlašteno lice koje popunjava obrazac

Potpis lica koje je popunilo obrazac i pečat organizacije


___________________________________________
Datum _____/_____2007.godine

POPUNJAVA KOMISIJA

1. Projekat podržavamo :

a) u cjelini
b) djelimično

___________________________________________________________________________
(Tačan naziv djela projekta koji se podržava)

2. Ocjena projekta u bodovima


3. Projekat se odbija (obrazložiti razloge odbijanja)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Ostalo

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Komisija

Predsjednik Komisije ____________________

Član Komisije _____________________

Član Komisije _____________________

Član Komisije _____________________

Član Komisije _____________________