Sjednice

26. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2007

o profesionalnom obavljanju funkcije predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novo Sarajevo Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/06), člana 18. stav 1. tačka 6 ., člana 24. stav 5 . Statuta Općine Novo Sarajevo – prečišćeni tekst (« Službene novine Kantona Sarajevo» , broj : 12/06 ) i člana 35. stav 2. Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo - prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 12/06 ), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 26. sjednici od 31.05.2007. godine donijelo je


O D L U K U
o profesionalnom obavljanju funkcije predsjedavajućeg
Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Član 1.

Nebojša Simić - predsjedavajući Općinskog vijeća Novo Sarajevo, dužnost predsjedavajućeg Općinskog vijeća obavljat će profesionalno .

Član 2.

Za obavljanje funkcije iz člana 1. ove Odluke imenovani ima pravo na plaću i ostala prava iz radnog odnosa za svoj rad u Općinskom vijeću.

Član 3.

Visinu plaće utvrdit će Komisija za izbor i imenovanja i mandatsko-imunitetska pitanja Općinskog vijeća, a u skladu sa važećim zakonskim propisima .

Član 4.

Predsjedavajućem koji profesionalno obavlja funkciju, pripada pravo na plaću i druga prava i obaveze koje proizilaze iz radnog odnosa, za rad u Općinskom vijeću, od dana izbora za predsjedavajućeg Općinskog vijeća do prestanka profesionalno obavljanja ove funkcije, odnosno do dana razrješenja.

Član 5.

Ova Odluka objavit će se u «Službenim novinama Kantona Sarajevo».


Broj : 01- 02 - 410 /07 Sarajevo , 31.05. 2007.godine

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Husein Zlatić