1 1 1 1 1

Općina Novo Sarajevo osigurala oko 600.000 KM za programe podrške nezaposlenim osobama i pokretanju „start up“ biznisa

Općina Novo Sarajevo je u Budžetu za 2018. godinu uspostavila novi program u cilju podrške aktivnoj politici zapošljavanja koji se sastoji od niza mjera koje imaju za cilj da pruže podršku nezaposlenim osobama. Ovim programom obuhvaćene su osobe koje traže prvi put zaposlenje, demobilisani borci i osjetljive kategorije stanovništva, a posebna podrška predviđena je za poduzetnike koji po prvi put započinju svoj biznis („start up“ biznis).

Za ove namjene planirana su sredstva u iznosu od oko 600. 000 KM, a navedeni program se sastoji od: podrške radu Centra za razvoj karijere Novo Sarajevo, granta za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim preduzećima i poduzetnicima, kreditno – garantnog fonda za pokretanje „start up“ biznisa, granta za naknade u stručnom osposobljavanju bez zansivanja radnog odnosa, zatim inkubatora poslovnih ideja za „start up“ biznis, programa finansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu , te subvencije za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju boračke populacije i drugih nezaposlenih osjetljivih kategorija stanovništva.

Općina Novo Sarajevo 2017. godine nastavila je saradnju sa BBI bankom za podsticaj u zapošljavanju i razvoj biznisa, a od početka programa ukupno je odobreno 931.470 KM kredita.