25. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo, u četvrtak, 31. januara ove godine, u 15:00 sati

U četvrtak 31. januara ove godine sa početkom rada u 15:00 sati u zgradi Općine Novo Sarajevo – I sprat – velika sala, ulica Zmaja od Bosne broj 55,  održaće se 25. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

    1. Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo:

a) Zapisnik sa 24. redovne sjednice Općinskog vijeća,

b) Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Općinskog vijeća,

2. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu,
3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2019. godinu,
4. Prijedlog Odluke o organizaciji i djelokrugu poslova službi za upravu, stručnih i drugih službi Općine Novo Sarajevo,
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
6. Prijedlog Odluke o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje Dana Općine Novo Sarajevo – 16. maj 2019. godine,
7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Pofalići-Ciglane“,
8. Prijedlog Programa održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta na području Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu,
9. Prijedlog Programa obilježavanja i Plan utroška sredstava za obilježavanje značajnih datuma  za provođenje aktivnosti po Kalendaru za 2019. godinu,
10. Prijedlog Programa edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu,
11. Prijedlog Cjenovnika o visini naknade za postavljanje naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama na području Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu,
12. Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području Općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period oktobar-decembar 2018. godine,
13. Informacija Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo o stanju nezaposlenosti na području Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu,
14. Informacija o funkcionisanju javnog gradskog saobraćaja na području Općine Novo Sarajevo u 2018. godini,
15. Informacija o stanju snabdijevanja električnom energijom na području Općine Novo Sarajevo u 2018. godini,
16. Vijećnička pitanja i inicijative.