27. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2019.

 1. Odluka o razrješenju dužnosti člana Komisije za statut i propise
 2. Odluka o imenovanju člana Komisije za statut i propise
 3. Odluka o razrješenju dužnosti člana Komisije za budžet i finansije
 4. Odluka o imenovanju člana Komisije za budžet i finansije
 5. Odluka o razrješenju dužnosti članice Komisije za ljudska prava, slobode i rodnu ravnopravnost
 6. Odluka o imenovanju članice Komisije za ljudska prava, slobode i rodnu ravnopravnost
 7. Odluka o razrješenju dužnosti člana Komisije za statusna pitanja boraca
 8. Odluka o imenovanju člana Komisije za statusna pitanja boraca
 9. Odluka o razrješenju dužnosti člana Etičke Komisije
 10. Odluka o imenovanju člana Etičke Komisije
 11. Odluka o utvrđivanju visine sredstava za sufinansiranje boračkih udruženja od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo za 2019. godinu
 12. Odluka o sječi i potkresivanju stabala
 13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Novo Sarajevo
 14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naplati naknade za privremeno korištenje javnih površina na kojima se nalaze objekti privremenog karaktera
 15. Plan korištenja javnih površina na području općine Novo Sarajevo za 2019. godinu
 16. Zaključak o stavljanju na javnu raspravu nacrt Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Općine Novo Sarajevo
 17. Zaključak o stavljanju na javnu raspravu nacrt Odluke o davanju u zakup stanova na kojima Općina ima pravo raspolaganja
 18. Zaključak da se uputi inicijativa Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da u dogovoru sa JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“ Sarajevo ponudi sistemsko rješenje realizacije predškolskog odgoja
 19. Zaključak o usvajanju Programa rada Općinskog načelnika za 2019. godinu
 20. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Općinskog vijeća Novo Sarajevo, njegovih radnih tijela i Stručne službe za poslove Općinskog vijeća, za period januar-decembar 2018. godine
 21. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Općinskog načelnika i stručnih službi Općine Novo Sarajevo za period 01.01.- 31.12. 2018. godine
 22. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Općinskog pravobranilaštva, za period 01.01.- 31.12.2018. godine
 23. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu organa mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo za 2018. godinu
 24. Zaključak o usvajanju Izvještaja o rješavanju upravnih predmeta u Općini Novo Sarajevo, za period 01.01.- 31.12. 2018. godine
 25. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji sredstava i programa rada boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo u 2018. godini
 26. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu