3. Zaključak o pristupanju izradi Elaborata o ekonomskoj opravdanosti osnivanja pravnog lica za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo

 Zaključak u pdf formatu