33. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo, u utorak 5. novembra ove godine u 15:00 sati

 

U utorak, 5. novembra  ove godine sa početkom rada u 15:00 sati, u zgradi Općine Novo Sarajevo (ulica Zmaja od Bosne broj 55)– I sprat, velika sala održat će se 33. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo:
2. Nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi-javna rasprava,
3. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na izgrađenom gradskom građevinskom zemljištu radi oblikovanja građevinske parcele (legalizacija objekata),
4. Prijedlog Odluke o odricanju od nasljedstva,
5. Prijedlog Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Općine Novo Sarajevo,
6. Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu,
7. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu,
8. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2020. godinu,
9. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, uslovima i načinu utvrđivanja boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo,
10. Prijedlog Politike investiranja raspoloživih novčanih sredstava za 2020. godinu,
11. Prijedlog Odluke o imenovanju Investicionog menadžera za 2020. godinu,
12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora na kojima pravo raspolaganja ima Općina Novo Sarajevo,
13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i visini plaćanja zakupnine poslovnih prostora,
14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju javnih priznanja Općine Novo Sarajevo,
15. Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o kriterijima za dodjelu javnih priznanja Općine Novo Sarajevo,
16. Prijedlog Odluke o razrješenju dužnosti člana Komisije za pitanje mladih,
17. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Komisije za pitanje mladih,
18. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela i članovima Kolegija Vijeća,
19. Prezentacija idejnih rješenja sa prijedlogom Zaključka za izradu smjernica idejnog rješenja za Centralno spomen obilježje,20. Informacija o ostvarivanju prava korisnika ličnih i porodičnih invalidnina, ratnih vojnih invalida 100% I grupe (paraplegičara) korisnika tuđe njege i pomoći na području Općine Novo Sarajevo,
21. Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period od 01. juli do 31. septembar 2019. godine,
22. Vijećnička pitanja i inicijative.