36. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo, u četvrtak 30. januara ove godine, u 15:00 sati

U četvrtak, 30. januara ove godine, u zgradi Općine Novo Sarajevo (ulica Zmaja od Bosne broj 55)  I sprat-velika sala, sa početkom rada u 15:00 sati, održat će se 36. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

 1. Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo:
 2. Prijedlog Odluke o imenovanju organizacionog odbora za obilježavanje Dana Općine Novo Sarajevo 16. maj 2020. godine,
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu,
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo,
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu odabira i praćenja realizacije projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji,
 6. Prijedlog Programa obilježavanja i plana utroška sredstava za obilježavanje značajnih datuma za provođenje aktivnosti po Kalendaru za 2020. godini,
 7. Prijedlog Programa edukacije i obuke o zaštiti okoliša za 2020. godine,
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan i program građenja, rekonstrukcije, obnove, održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih cesta na području Općine Novo Sarajevo,
 9. Prijedlog Zaključka o prihvatanju prvonagrađenog Idejnog rješenja za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Centralnog spomenika,
 10. Prijedlog Cjenovnika o visini naknada za postavljanje naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama na području Općine Novo Sarajevo za 2020. godine,
 11. Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednost saobraćaja, na području Općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period oktobar-decembar 2019. godine,
 12. Informacija Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo o stanju nezaposlenosti na području Općine Novo Sarajevo,
 13. Informacija o funkcionisanju javnog gradskog saobraćaja na području Općine Novo Sarajevo,
 14. Informacija o stanju snabdijevanja električnom energijom na području Općine Novo Sarajevo,
 15. Informacija o stanju vodovodne mreže i snabdijevanju vodom na području Općine Novo Sarajevo,
 16. Vijećnička pitanja i inicijative.