5. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo, u četvrtak 27.05. 2021. godine, sa početkom rada u 12:00 sati

5. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo održat će se elektronski/online dana 27.05.2021. godine ( četvrtak ), sa početkom rada u 12:00 sati.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

1. Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
2. Vijećnička pitanja i inicijative,
3. MAGBULA HODŽIĆ br. 07-27-1800/21
-Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja Općinskog vijeća kojim je utvrđeno pravo vlasništva na izgrađenom gradskom građevinskom zemljištu u postupku legalizacije porodične stambene zgrade,
4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Statuta Općine Novo Sarajevo,
5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine sredstava za sufinansiranje boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo za 2021. godinu,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za ljudska prava, slobode i rodnu ravnopravnost,
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Novo Sarajevo,
8. Prijedlog Odluke o proglašenju udruženja „Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“ od javnog interesa za Općinu Novo Sarajevo,
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o verifikaciji mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo,
10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o privremenom umanjenju mjesečnih naknada za zakup poslovnih prostora i naknada za privremeno korištenje javnih površina na području Općine Novo Sarajevo,
11. Prijedlog Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo,
12. Prijedlog Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo,
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo,
14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Općine Novo Sarajevo,
15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju naziva sportskoj dvorani na Grbavici,
16. Informacija o provedbi Plana zaštite od požara za područje općine Novo Sarajevo, za 2020. godinu,
17. Informacija o stanju saobraćaja u mirovanju na području općine Novo Sarajevo, sa prijedlogom mjera za rješavanje,
18. Informacija KJKP „Park“ o stanju javnih zelenih površina na području općine Novo Sarajevo,
19. Informacija KJKP „Rad“ o stanju komunalne higijene na području općine Novo Sarajevo, sa posebnim osvrtom na stanje u MZ, uz prijedlog mjera za poboljšanje,
20. Informacija KJKP „Vodovod i kanalizacija“o stanju i problemima vodovodne mreže na području općine Novo Sarajevo, sa prijedlogom mjera za sanaciju iste,
21. Informacija o radu Službe socijalne zaštite općine Novo Sarajevo za 2020. godinu.

Share Follow