7. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Na 7. sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo, održanoj dana 31.05.2005. godine, usvojene su sljedeće odluke: 1.Odluka o verifikaciji mandata vijećnika u Općinskom vijeću,
2.Odluka o obrazovanju i djelokrugu jedinstvenog općinskog organa uprave i stručnih službi Općine Novo Sarajevo,

3.Zaključak o davanju saglasnosti i verifikaciji Pravila mjesne zajednice i Pravila mjesne zajednice,

4.Odluka o osnivanju Komisije za provošenje javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu,

5.Odluka o povećanju prihoda u Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2005. godinu u iznosu od 132.500,00 KM na ime namjenski doznačenih sredstava GAP-a,

6.Zaključak o davanju ovlaštenja Načelniku Općine Novo Sarajevo o načinu rješavanja spora vansudskim putem o regulisanju mešusobnih odnosa izmešu Općine Novo Sarajevo i P.R.V.I. “15 APRIL”.