djmedia:3051

Održana 18. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Usvojena Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku 2017./2018. godinu

 djmedia:3051

Općinsko vijeće Novo Sarajevo održalo je 23. aprila svoju 18. sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Vijećnici Općinskog vijeća usvojili su Odluku o dodjeli stipendija za školsku/akademsku 2017./2018. godinu koje će dobiti 271 učenik i 275 studenata. Općina Novo Sarajevo je za 546 korisnika stipendija izdvojila sredstva u iznosu od 488.350 KM.

Na sjednici je usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu, kao i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za ovu godinu, te Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu.

Vijećnici su usvojili i Odluku o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni iz prethodne godine 1m² korisne stambene površine, Odluku o utvrđivanju visine naknade za pogodnosti dodijeljenog gradskog građevinskog zemljišta (rente) u 2018. godini, te Odluku o utvrđivanju visine naknade za eksproprisano i dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište za 2018. godinu.

Usvojene su i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Gender plana Općine Novo Sarajevo za period 2017.- 2021. godine, kao i Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu.

Na 18. sjednici Općinskog vijeća, podneseni su, a potom i usvojeni slijedeći izvještaji:

– Izvještaj o radu vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo delegiranih u Gradsko vijeće Grada Sarajeva za 2017. godinu,

– Izvještaj o naplati naknade za korištenje javnih površina za 2017. godinu,

– Izvještaj o realizaciji Plana upravljanja otpadom Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu,

– Izvještaj o provođenju Odluke o uvjetima i načinu postavljanja i održavanja naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu, te

– Izvještaj o realizaciji Programa edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu.

Pred kraj sjednice vijećnicima su podnesene slijedeće informacije:

– Informacija o dostavljenom periodičnom izvještaju Kantonalnom ministarstvu finansija za period od 1. januar do 31. mart 2018. godine,

– Informacija o radu JU Kantonalni centar za socijalni rad – Služba socijalne zaštite Općine Novo Sarajevo za 2017. godinu,

– Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području Općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period januar – mart 2018. godine.

Share Follow