Budžet Općine Novo Sarajevo za 2003. godinu

Općine Novo Sarajevo za 2003.godinu

 

Na osnovu člana 25. Zakona o proračunima /budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine(“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98) i člana 18.stav 1.alineja 8 Statuta općine Novo Sarajevo ( ” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 12/02), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na prijedlog Općinskog Načelnika na 32.sjednici održanoj dana 27.03.2003.godine,

d o n o s i

BUDŽET
OPĆINE NOVO SARAJEVO
ZA 2003 GODINU

Član 1.

I OPĆI DIO

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2003 godinu sastoji se od :

A/PRIHODI???????11.545.000
B/RASHODI I IZDACI???11.545.000

Član 2.

Prihodi i izdaci po grupama utvršuju se u Bilansu prihoda i izdataka za 2003 godinu u iznosu od 11.545.000 KM kako slijedi:

A/ PRIHODI

Ekonomski kod
O p i s
Plan 2003

POREZNI PRIHODI
3.400.000,00

711
PRIHODI OD POREZA
310.000,00

711100
Porez na prihod od imovine i imovinskih prava
310.000,00

714
POREZ NA IMOVINU
3.090.000,00

714100
Porez na promet nepokretnosti
2.775.000,00

714100
Porez na imovinu
315.000,00

721
NEPOREZNI PRIHODI
1.984.000,00

721100
Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora
700.000,00

721100
Prihod od zauzimanja javne površine
480.000,00

721100
Prihod za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište 314.000,00

721100
Prihod od urešenja gradskog građevinskog zemljišta
400.000,00

721100
Prihod od Zavoda po osnovu rente
90.000,00

722
PRIH OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA
162.918,00

722400
Prihod od matičara
15.000,00

722400
Prihod od katastra nekretnina
30.000,00

722400
Prihod od tendera 17.918,00

722600
Ostali prihodi
100.000,00

722
CESTOVNE NAKNADE
600.000,00

722500
Prihod po osnovu goriva i registracije vozila
600.000,00

732
TEKUĆI GRANTOVI DRUGIH NIVOA VLASTI
268.238,00

732100
Učešće u izuzimanju zemljišta u Velešićima-prenos
55.609,00

732100
Grant Kantona za obnovu devastiranog stambenog fonda-prenos
20.227,00

732100
Prihod od Grada za infrastrukturu-prenos
175.276,00

732100
Grant Kantona za sanaciju zajedničkih dijelova devastiranih objekata
17.126,00

781
DOMAĆE POTPORE 2.214.000,00

732100
Prihodi od budžeta Kantona
2.214.000,00

I PRIHOD
8.629.156,00

II NEUTROŠENA PRENEŠENA SREDSTVA IZ PREDHOD.GOD.
2.915.844,00
Višak prihoda za rezervisanje
2.149.501,00
Zakonske rezerve
15.000,00
Nerasporešeni višak prihoda
751.343,00

III UKUPNO PRIHOD /I+II/
11.545.000,00

B/ RASHODI I IZDACI

Ekonomskikod
O P I S
Plan 2003

611000
Bruto plaće i naknade
4.003.900,00

612000
Doprinos poslodavca
290.000,00

613000
Izdaci za materijal i usluge
1.114.170,00

614000
Tekući grantovi
5.415.381,00

615000
Kapitalni grantovi
71.500,00

821000
Nabavka stalnih sredstava
547.049,00

R e z e r v e
103.000,00

UKUPNO
11.545.000,00

Ukupno Broj zaposlenih:
224

Član 3.

II POSEBNI DIO

Izdaci u Budžetu općine Novo Sarajevo za 2003 godinu u iznosu od 11.545.000 KM rasporešuju se po organizacionoj, funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji u posebnom dijelu Budžeta kako slijedii:

01-OPĆINSKO VIJEĆE

Ekonomski kod
OPIS
Plan 2003

611
Plaće i naknade
518.160,00

611100
Bruto plaće i borački staž
188.860,00

611100
Bruto plaća
187.000,00

611100
Bruto plaća- borački staž
1.860,00

611200
Naknade troškova zaposlenih
55.500,00

611200
Naknade vijećnicima
145.000,00

611200
Naknade komisijama
95.000,00

611200
Naknade vijećnicima i matičarima-za vjenčanja
10.000,00

611200
Sredstva za dan Općine
10.000,00

611200
Sredstva za obilježavanje značajnih datuma
10.000,00

611200
Dobrovoljno PIO osiguranje za vijećnike
3.800,00

612
Doprinosi poslodavca
21.210,00

612100
Doprinosi poslodavca
21.000,00

612100
Doprinosi poslodavca – borački staž
210,00

613
Izdaci za materijal i usluge
81.700,00

613100
Putni troškovi i dnevnice
10.000,00

613300
Izdaci za telefon i ptt
3.600,00

613400
Nabavka materijala
20.000,00

613900
Izdaci za ugovor o djelu
3.000,00

613900
Izdaci za reprezentaciju
15.000,00

613900
Izdaci za stručnu literaturu
4.500,00

613900
Izdaci za članarinu Općine
3.600,00

613900
Bilten iz 2002
2.000,00

613900
Bilten općine Novo Sarajevo
20.000,00

614
Tekući grantovi
953.120,00

614100
Ukupno:
102.262,00

614100
Povrat u RS -prenos
52.262,00

614100
Povrat u RS
50.000,00

614200
Ukupno:
37.000,00

Grant za liječenje
37.000,00

614200 Grant za liječenje
37.000,00

614300
Ukupno:
813.858,00

614300
Grantovi parlamentarnim političkim Partijama
250.000,00

614300
Sred.na ime jed.pomoći u slučaju teže bolesti ili sm.vij. i čl.rad.tijela Op.vijeća
16.000,00

614300
Sredstva za zapošljavanje boračke populacije – prenos
100.000,00

614300
LIK za Općinske izbore
10.000,00

614300
Grant za KUD ” LOLA ”
2.000,00

614300
Tekući grant UG- prenos 01
37.858,00

614300
Grant penzionerima
60.000,00

614300
Grant za dječije odmaralište Crvenog križa Novo Sarajevo – Lozice
10.000,00

614300
Vjerske zajednice
100.000,00

614300
Projekat ” SERDA ” – osnivački ulog
10.000,00

614300
Učešće u formiranju Fonda društva za 2003.godinu – SERDA
37.000,00

614300
Zajednički doček Nove godine
10.000,00

Grant za Crveni križ
51.000,00

614300
Crveni križ za obezbezbješenje toplih obroka
36.000,00

614300
OO Crveni križ Novo Sarajevo-obezbješenje materijalnih troškova
15.000,00

Grantovi nep.org.i udruženjima i NGO
120.000,00

614300
UG Šehidskih porodica i porodica poginulih boraca Novo Sarajevo
25.200,00

614300
UG RVI Novo Sarajevo
22.200,00

614300
UG JOB Novo Sarajevo
22.200,00

614300
UG Demobilisanih boraca Novo Sarajevo 1992-1995
9.600,00

614300
UG Zlatni ljiljani i zlatna pol.icijska značka Novo Sarajevo
14.400,00

614300
UG Zelene beretke Novo Sarajevo
6.000,00

614300
UG Patriotska liga
14.400,00

614300
UG Boraca NOOAR -a
6.000,00

UKUPNO OD 611000-614000
1.574.190,00

Broj zaposlenih :
14

02-OPĆINSKI NAČELNIK I KABINET NAČELNIKA

Ekonomski kod
OPIS
Plan 2003

611
Plaće i naknade
98.240,00

611100
Bruto plaće i borački staž
70.240,00

611100
Bruto plaća
69.000,00

611100
Bruto plaća -borački staž
1.240,00

611200
Jubilarne nagrade uposlenicima od 30-35 godina staža
8.000,00

611200
Naknade troškova zaposlenih
20.000,00

612
Doprinos poslodavca
8.140,00

612100
Doprinos poslodavca- borački staž
140,00

613
Izdaci za materijal i usluge
99.500,00

613100
Putni troškovi i dnevnice
10.000,00

613300
Izdaci za telefon i ptt
4.500,00

613400
Nabavka materijala
20.000,00

613400
Izdaci za obrazovanje kadrova Općine Novo Sarajevo
20.000,00

613900
Izdaci za ugovor o djelu
5.000,00

613900
Izdaci za reprezentaciju
15.000,00

613900
Izdaci za specijalizaciju i školovanje
10.000,00

613900
Usluge medija
12.000,00

613900
Izdaci za stručnu literaturu
3.000,00

614
Tekući grantovi
100.000,00

614300
Tekući grant za nepredvišene izdatke
100.000,00

821
Nabavka stalnih sredstava
225.000,00

821300
Nabavka stalnih sredstava
225.000,00

UKUPNO 611000-821000
530.880,00

Broj zaposlenih:
5

03-SLUŽBA ZA OBLAST PRIVREDE I FINANSIJA

Ekonomski kod
OPIS
Plan 2003

611
Plaće i naknade
356.470,00

611100
Bruto plaće i borački staž
264.970,00

611100
Bruto plaće
260.000,00

611100
Bruto plaće – borački staž
4.970,00

611200
Naknade troškova zaposlenih
91.500,00

612
Doprinos poslodavca
29.550,00

612100
Doprinos poslodavca
29.000,00

612100
Doprinos poslodavca – borački staž
550,00

613
Izdaci za materijal i usluge
63.160,00

613300
Izdaci za telefon i ptt
1.260,00

613400
Nabavka materijala
25.000,00

613700
Izdaci za održavanje poslovnih prostora
5.000,00

613800
Izdaci osig.bankarskih usluga
10.000,00

613900
Izdaci za troškove sudskog postupka – “Sarajevostan “
16.900,00

613900
Izdaci za nabavku knjiga i literaturu
5.000,00

614
Tekući grantovi
5.000,00

614200
Grant za obrazovanje poljoprivrednih proizvošača
5.000,00

UKUPNO 611000-614000
454.180,00

Broj zaposlenih:
23

04-SLUŽBA ZA OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA,URBANIZMA, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ČOVJEKOVE OKOLINE

Ekonomski kod
OPIS
Plan 2003

611
Plaće i naknade
301.740,00

611100
Bruto plaće i borački staž
229.240,00

611100
Bruto plaće
228.000,00

611100
Bruto plaće – borački staž
1.240,00

611200
Naknade troškova zaposlenih
72.500,00

612
Doprinosi poslodavca
25.640,00

612100
Doprinos poslodavca
25.500,00

612100
Doprinos poslodavca – borački staž
140,00

613
Izdaci za materijal i usluge
24.800,00

613300
Izdaci za telefon i ptt
1.800,00

613400
Nabavka materijala
18.000,00

613900
Izdaci za ugovor o djelu
5.000,00

614
TEKUĆI GRANTOVI
2.659.700,00

INVEST. I TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA I KOM. INFRAST.
2.100.117,00

CESTE
1.056.117,00

Ljetno održavanje cesta
357.300,00

614100
MZ Velešići
21.700,00

614100
MZ Gornji Velešići
23.000,00

614100
MZ Pofalići I
36.500,00

614100
MZ Pofalići II
26.900,00

614100
MZ Kovačići
22.300,00

614100
MZ Gornji Kovačići
20.000,00

614100
MZ Vraca
26.500,00

614100
MZ Hrasno Brdo
31.600,00

614100
MZ Kvadrant
6.000,00

614100
MZ Čengić Vila I
8.000,00

614100
MZ Čengić Vila II
7.000,00

614100
MZ Dolac
21.800,00

614100
MZ Malta
11.000,00

614100
MZ Željeznička
10.000,00

614100
MZ Grbavica I
18.000,00

614100
MZ Grbavica II
17.000,00

614100
MZ Trg Heroja
10.000,00

614100
MZ Hrasno
6.000,00

614100
Izdaci za tekuće održavanje cesta
17.000,00

614100
Saobraćajna signalizacija i oprema puta
17.000,00

ZIMSKO ODRŽAVANJE CESTA
64.147,00

614100
Izdaci za zimsko održavanje cesta prema planu i programu 03/04
64.147,00

INVESTICIONO ODRŽAVANJE CESTA
634.670,00

614100
Ul. Drinska (sufinansiranje sa Direkcijom cesta Kantona)
150.000,00

614100
Ulica Paromlinska
80.000,00

614100
Ul. Humska (sufinansiranje sa Direkcijom cesta Kantona)
100.000,00

614100
Ul. Novopazarska (sufinansiranje sa Direkcijom cesta Kantona)
85.000,00

614100
Asfaltiranje ul. Marka Marulića
39.000,00

614100
Asfaltiranje ul. Velešići i Isaka Samokovlije
25.000,00

614100
Izgradnja parkirališta u ul. Džemala Bijedića
10.000,00

614100
Rekonstrukcija ul Novopazarska i projektna dokumentacija
19.670,00

614100
Izdaci za rekonstrukciju ulice Triglavska
111.000,00

614100
Izdaci za rekonstrukciju ulice Posavska
15.000,00

JAVNA RASVJETA
241.000,00

614100
Ulica Kolodvorska
21.000,00

614100
Ulica Gornji Velešići
35.000,00

614100
Ulica Drinska (sufinansiranje)
90.000,00

614100
Izgradnja javne rasvjete u ul. Aleja Lipa
30.000,00

614100
Rekonstrukcija ulice Grbavička
45.000,00

614100
Izdaci za javnu rasvjetu
645.000,00

614100
Vodosnabdijevanje naselja Pofalići-Velešići i projektna dokumentacija
130.000,00

614100
Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul.Posavska
65.000,00

614100
Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul.Pofalićka
6.000,00

614100
Rekonstrukcija voodovodne mreže u ul, Humska
20.000,00

614100
Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul.Derviša Numića(sufinansiranje )
100.000,00

614100
Kanalizacija ul.Novopazarska (od ul.Milinkladska do ul. Posavska )
115.000,00

614100
Ulica Isaka Samokovlije
30.000,00

614100
Ulica Pofalićka-Humska
12.000,00

614100
Kanalizacione mreže u ul. G.Velešići
150.000,00

614100
Kanalizacioni priključak u ul.Z.Panjete
10.000,00

614100
Kanalizacioni priključak u ul.Fetaha Bećirebegovića
7.000,00

KLIZIŠTA
11.000,00

614100
Sanacija klizišta i naknada štete nastale na sanaciji klizišta-prenos 02
11.000,00

ELEKTRO MREŽA
58.000,00

614100
Izgradnja visokonaponske mreže na trafo stanici Šanac
58.000,00

GASNA MREŽA
49.000,00

614100
Primarna gasna mreža ul.Zvornička
19.000,00

614100
Primarna gasna mreža ul.Kemala Kapetanovića
8.000,00

614100
Primarna gasna mreža MZ Dolac
22.000,00

UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA,PJEŠAČKIH STAZA I STEPENIŠTA
40.000,00

614100
Ugradnja zaštitnih stubića
15.000,00

614100
Sanacija stepeništa i rukohvata
15.000,00

614100
Urešenje javnih površina i pješačkih staza
10.000,00

ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
188.000,00

Urešenje parkovskih površina
103.000,00

614100
MZ Dolac
7.000,00

614100
MZ Čengić Vila I
8.200,00

614100
MZ Čengić Vila II
8.500,00

614100
MZ Trg Heroja
3.100,00

614100
MZ Malta
8.200,00

614100
MZ Kovačići
8.100,00

614100
MZ Grbavica I
22.100,00

614100
MZ Grbavica II
10.500,00

614100
MZ Željeznička
9.700,00

614100
MZ Hrasno
4.000,00

614100
MZ Vraca
3.400,00

614100
MZ Velešići
2.500,00

614100
MZ Kvadrant
7.700,00

ZAŠTITA OKOLIŠA
85.000,00

614100
Rekonstrukcija parka ispred željezničke stanice
20.000,00

614100
Sadnja novog i zamjena postojećeg parkovskog drveća
20.000,00

614100
Zaštita aleje Vilsonovog šetališta
5.000,00

614100
Projekti zaštite životne sredine
40.000,00

PLANSKO PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
72.000,00

614100
Izrada plansko projektne dokumentacije
30.000,00

614100
Projekat kanalizacije u ul. Zahira Panjete
20.000,00

614100
Izrada projektne dokumenatacije rekonstrukcija ul. Velešići i I Samkovlije
12.000,00

614100
Izrada projektne dokumentacije puta za lokociju temelji-u ul. Humska
10.000,00

OSTALI IZDACI
124.383,00

614100
Izdaci za obilježavanje ulica
8.000,00

614100
Izdaci za izgradnju potpornog zida u ul.Reisa .Fehima Spahe
20.000,00

614100
Izdaci za ukl.anjanje objekata privremenog karaktera
20.000,00

614100
Izgradnja igrališta u ul Novopazarska
30.000,00

614100
Uklanjanje deponija smeća i sanitacija javnih površina
10.233,00

614100
Hitne intervencije
12.250,00

614100
Izdaci za objavu oglasa za dodjelu lokacija
3.900,00

614100
Izdaci za izradu nalaza o podobnosti objekata za nadzišivanje
20.000,00

614100
Namjenska sredstva Grada za komunalnu infrastrukturu – prenos
175.200,00

614100
Namjenska sredstva Grada za komunalnu infrastrukturu – prenos
175.200,00

UKUPNO 611000-614000
3.011.880,00

Broj zaposlenih:
18

05-SLUŽBA ZA STAMBENE POSLOVE

Ekonomski kod
OPIS
Plan 2003

611
Plaće i naknade
174.600,00

611100
Bruto plaće i borački staž
134.100,00

611100
Bruto plaće
131.000,00

611100
Bruto plaće – borački staž
3.100,00

611200
Naknade troškova zaposlenih
40.500,00

612
Doprinos poslodavca
15.350,00

612100
Doprinos poslodavca
15.000,00

612100
Doprinos poslodavca – borački staž
350,00

613
Izdaci za materijal i usluge
16.400,00

613300
Izdaci za telefon i ptt
900,00

613400
Nabavka materijala
9.500,00

613900
Ugovor za usluge deložacija
6.000,00

614
Tekući grantovi
130.000,00

614200
Izdaci za alternativni smještaj
130.000,00

Ukupno 611000-614000
336.350,00

Broj zaposlenih:
11

06-SLUŽBA ZA OBLAST OPĆE UPRAVE

Ekonomski
OPIS
Plan 2003

611
Plaće i naknade
407.760,00

611100
Bruto plaće i borački staž
245.860,00

611100
Bruto plaće
244.000,00

611100
Bruto plaće – borački staž
1.860,00

611200
Naknade troškova zaposlenih
160.500,00

611200
Naknada za terenski rad – vjenčanja
1.400,00

612
Doprinos poslodavca
27.710,00

612100
Doprinos poslodavca
27.500,00

612100
Doprinos poslodavca – borački staž
210,00

613
Izdaci za materijal i usluge
68.170,00

613300
Izdaci za telefon i ptt
48.000,00

613300
Izdaci za mobitel
900,00

613400
Nabavka materijala
13.000,00

613900
Izdaci za stručnu literaturu
2.000,00

613900
Usluge štampanja i reparacije prenos
4.270,00

Ukupno 611000-613000
503.640,00

Broj zaposlenih:
24

07-SLUŽBA ZA OBLAST BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Ekonomski kod
OPIS
Plan 2003

611
Plaće i naknade
406.990,00

611100
Bruto plaće i borački staž
161.490,00

611100
Bruto plaće
159.000,00

611100
Bruto plaće – borački staž
2.490,00

611200
Naknade troškova zaposlenih
55.500,00

611280
Stipendiranje djece -šehida, boraca i drugih
90.000,00

611280
Stipendiranje djece – šehida, boraca. i drugih-prenos
90.000,00

611280
Stipendiranje studenata Srebrenice
10.000,00

612
Doprinos poslodavca
18.280,00

612100
Doprinos poslodavca
18.000,00

612100
Doprinos poslodavca – borački staž
280,00

613
Izdaci za materijal i usluge
12.900,00

613300
Izdaci za telefon i ptt
900,00

613400
Nabavka materijala
12.000,00

614
Grant pojedi.iz fonda BIZ -a
70.000,00

614200
Grant pojedincima Biz-a za liječenje RVI- Ašćalić Nedžad
3.000,00

614200
Grant djeci bez oba roditelja -prenos
37.700,00

614200
Grant djeci bez oba roditelja
56.400,00

614200
Grant za izdvajanja za invalide – 100%
52.800,00

615
Kapitalni grantovi
71.500,00

615100
Grant za izgradnju spomen obilježja
71.500,00

UKUPNO OD 611000-615000
729.570,00

Broj zaposlenih:
14

08-SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKE – PRAVNE POSLOVE I KAT. NEKRET.

Ekonomski kod
OPIS
Plan 2003

611
Plaće i naknade
234.360,00

611100
Bruto plaće i borački staž
174.860,00

611100
Bruto plaće
173.000,00

611100
Bruto plaće – borački staž
1.860,00

611200
Naknade troškova zaposlenih
59.500,00

612
Doprinos poslodavca
19.710,00

612100
Doprinos poslodavca
19.500,00

612100
Doprinos poslodavca – borački staž
210,00

613
Izdaci za materijal i usluge
14.400,00

613300
Izdaci za telefon i ptt
900,00

613400
Nabavka materijala
9.500,00

613900
Izdaci za ugovor o djelu
2.000,00

613900
Stručni ispiti
2.000,00

614
Tekući grantovi
878.810,00

614100
Izdaci za preuzimanje zemljišta-prenos
210.613,00

614100
Sredstva Općine za izuzimanje zem.u Velešićima
218.000,00

614100
Sredstva općine za izuzimanje zemljišta
161.000,00

614200
Sredstva Grada za izuzimanje zem u Veleš.-prenos
55.609,00

614200
Izuzimanje zemljišta-prenos
194.987,00

614200
Sredstva za izuz.renta Zavod 01-prenos
13.601,00

614400
Pripadajuća renta Zavodu za izgradnju Kantona ( 70%)
25.000,00

UKUPNO 611000-6141000
1.147.280,00

Broj zaposlenih:
15

09-SLUŽBA ZA RAD, SOCIJALNA PITANJA, ZDRAVSTVO, IZBJEGLA I RASELJENA LICA

Ekonomski kod
OPIS
Plan 2003

611
Plaće i naknade
200.990,00

611100
Bruto plaće – borački staž
149.490,00

611100
Bruto plaće
147.000,00

611100
Bruto plaće – borački staž
2.490,00

611200
Naknade troškova zaposlenih
51.500,00

612
Doprinos poslodavca
16.780,00

612100
Doprinos poslodavca
16.500,00

612100
Doprinos poslodavca – borački staž
280,00

613
Izdaci za materijal i usluge
18.900,00

613300
Izdaci za telefon i ptt
900,00

613400
Nabavka materijala
8.000,00

613900
Troškovi postupka na ime zadržavanja umobolnih lica na liječenju
10.000,00

UKUPNO 611000-613000
236.670,00

Broj zaposlenih:
13

010-SLUŽBA ZA OBRAZOVANJE,KULTURU, SPORT I INFORMISANJE

Ekonomski kod
OPIS
Plan 2003

611
Plaće i naknade
170.730,00

611100
Bruto plaće i borački staž
130.730,00

611100
Bruto plaće
127.000,00

611100
Bruto plaće – borački staž
3.730,00

611200
Naknade troškova zaposlenih
40.000,00

612
Doprinos poslodavca
14.410,00

612100
Doprinos poslodavca
14.000,00

612100
Doprinos poslodavca – borački staž
410,00

613
Izdaci za materijal i usluge
11.800,00

613300
Izdaci za telefon i ptt
1.800,00

613400
Nabavka materijala
9.000,00

613900
Izdaci za ugovor o djelu
1.000,00

614
Tekući grantovi
177.500,00

614200
Grant za održavanje školskih takmičenja
16.000,00

614200
Sportska takmičenja Osnovnih škola
4.000,00

614300
Grant za učešće na Mešunarodnom festivalu folklora
5.000,00

614300
Grant za sportsko društvo ” Velešići “-prenos
5.000,00

614400
Grant za ŽKK ” Bambi ”
5.000,00

614400 Grant za KK u kolicima 3K
5.000,00

614400 Grant za sportski klub ” Pofalićki ”
5.000,00

614400
Grant za dodjelu užina djeci iz OŠ
30.000,00

614400
Grant za koncertnu djelatnost – OMŠ Novo Sarajevo
10.000,00

614400
Rekonstrukcija centralnog grijanja – vrtić Kekec

15.000,00

614400
Grant za edukaciju omladine
20.000,00

614400
Grant za JU mešunarodni centar za djecu i omladinu

50.000,00

614400
Grant za OŠ Kovačići
7.500,00

UKUPNO 611000-614000
374.440,00

Broj zaposlenih:
10

011-SLUŽBA ZA POSLOVE INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI URBANIZMA I GRAĐENJA

Ekonomski kod
OPIS
Plan 2003

611
Plaće i naknade
128.240,00

611100
Bruto plaće i borački staž
100.240,00

611100
Bruto plaće
99.000,00

611100
Bruto plaće – borački staž
1.240,00

611200
Naknade troškova zaposlenih
28.000,00

612
Doprinos poslodavca
11.140,00

612100
Doprinos poslodavca
11.000,00

612100
Doprinos poslodavca – borački staž
140,00

613
Izdaci za materijal i usluge
6.260,00

613300
Izdaci za telefon i ptt
1.260,00

613400
Nabavka materijala
5.000,00

614
Tekući grantovi
50.000,00

614100
Izdaci za rušenje bespravno izgrađenih objekata
50.000,00

UKUPNO 611000-614000
195.640,00

Broj zaposlenih:
7

012-SLUŽBA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Ekonomski kod
OPIS
Plan 2003

611
Plaće i naknade
173.740,00

611100
Bruto plaće i borački staž
129.240,00

611100
Bruto plaće
128.000,00

611100
Bruto plaće – borački staž
1.240,00

611200
Naknade troškova zaposlenih
44.500,00

612
Doprinos poslodavca
14.640,00

612100
Doprinos poslodavca
14.500,00

612100
Doprinos poslodavca – borački staž
140,00

613
Izdaci za materijal i usluge
36.260,00

613300
Izdaci za telefon i ptt
1.260,00

613400
Nabavka materijala
12.000,00

613900
Izdaci za ugovor o djelu
5.000,00

613900
Izrada projekta konstrukcije sanacije za objekat Trg heroja 12
18.000,00

614
Tekući grantovi
241.351,00

614100
Neplanirane hitne intervencije
15.000,00

614100
Izgradnja prilaznih rampi i sanacija stanova za paraplegičare
15.000,00

614100
Sanacija devastiranih stambenih jedinica ( individualnog i kolektivnog stanovanja)
62.000,00

614100
Sanacija zajedničkih dijelova objekata kolektivnog stanovanja
20.000,00

614100
Sufinansiranje projekta sa ” Alijansa za uštedu energije ”
20.000,00

614100
Sanacija konstrukcije Trg Heroja br.12
30.000,00

614100
Sanacija igrališta
10.000,00

614100
Grant Kantona za sanaciju zajedničkih dijelova devastiranih objekata prenos
17.125,00

614100
Grant Kantona za sanaciju stambenog fonda prenos
20.226,00

614100
Rekonstrukcija MZ”Pofalići I” sa izradom projektne dokumentacije-prenos
20.000,00

614100
Opravka kuće Zukić Ahmed-prenos
12.000,00

821
Nabavka stalnih sredstava
277.649,00

821200
Investicije u zgradu Općine prenos
52.749,00

821200
Investicije u zgradu Općine
120.000,00

821300
Web stranica-prenos
4.900,00

821300
Projekat jedinstvenog informacionog sistema
100.000,00

UKUPNO 611000-821000
743.640,00

Broj zaposlenih:
11

013-ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE

Ekonomski kod
OPIS
Plan 2003

611
Plaće i naknade
87.100,00

611100
Bruto plaće i borački staž
67.100,00

611100
Bruto plaće
64.000,00

611100
Bruto plaće – borački staž
3.100,00

611200
Naknade troškova zaposlenih
20.000,00

612
Doprinos poslodavca
7.850,00

612100
Doprinos poslodavca
7.500,00

612100
Doprinos poslodavca – borački staž
350,00

613
Izdaci za materijal i usluge
55.900,00

613300
Izdaci za telefon i ptt
900,00

613400
Nabavka materijala
6.000,00

613800
Izdaci za osiguranje deminera
6.500,00

613900
Izdaci za ugovor o djelu
25.000,00

613900
Izdaci za advokatske usluge
5.000,00

613900
Izdaci Žetva
2.500,00

613900
Izdaci za obilježavanje opasnih mjesta i NUS-a-prenos
10.000,00

821
Nabavka stalnih sredstava
14.400,00

821300
Nabavka opreme za CZ- prenos
14.400,00

UKUPNO 611000-821000
165.250,00

Broj zaposlenih:
5

014-SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Ekonomski kod
OPIS
Plan 2003

611
Plaće i naknade
360.460,00

611100
Bruto plaće i borački staž
248.960,00

611100
Bruto plaće
244.000,00

611100
Bruto plaće – borački staž
4.960,00

611200
Naknade troškova zaposlenih
111.500,00

612
Doprinos poslodavca
28.050,00

612100
Doprinos poslodavca
27.500,00

612100
Doprinos poslodavca – borački staž
550,00

613
Izdaci za materijal i usluge
443.650,00

613200
Izdaci za električnu energiju
60.000,00

613200
Lož ulje i plin
67.500,00

613300
Izdaci za telefon i ptt
94.250,00

613300
Izdaci za mobitel
900,00

613300
Izdaci za vodu i kanalizaciju
14.000,00

613300
Deratizacija
5.000,00

613300
Odvoz smeća
11.000,00

613400
Nabavka materijala
35.000,00

613400
Nabavka HTZ opreme
15.000,00

613500
Izdaci za gorivo za vozila
17.000,00

613700
Izdaci za tekuće održavanje opreme
55.000,00

613700
Izdaci za tekuće održavanje vozila
15.000,00

613700
Izdaci za tekuće održavanje zgrade
10.000,00

613800
Osiguranje radnika i imovine
24.000,00

613900
Izdaci za ugovor o djelu
20.000,00

UKUPNO 611000-613000
832.160,00

Broj zaposlenih:
28

015-SLUŽBA ZA ODNOSE SA MJESNIM ZAJEDNICAMA

Ekonomski kod
OPIS
Plan 2003

611
Plaće i naknade
289.700,00

611100
Bruto plaće i borački staž
206.700,00

611100
Bruto plaće
198.000,00

611100
Bruto plaće – borački staž
8.700,00

611200
Naknade troškova zaposlenih
83.000,00

612
Doprinos poslodavca
22.970,00

612100
Doprinos poslodavca
22.000,00

612100 Doprinos poslodavca – borački staž
970,00

613
Izdaci za materijal i usluge
147.470,00

613200
Izdaci za električnu energiju
20.000,00

613200
Izdaci za plin
13.000,00

613200
Izdaci za centralno grijanje
20.500,00

613300
Izdaci za telefon i ptt
16.500,00

613300
Izdaci za mobitel
900,00

613300
Izdaci za vodu i kanalizaciju
4.000,00

613300
Odvoz smeća
2.000,00

613400
Nabavka materijala
12.000,00

613600
Zakupnina za MZ
37.000,00

613600
Izdaci za upravitelja
9.000,00

613900
Izdaci za izradu projekta – gasna instalacija u MZ Vraca-prenos
1.570,00

613900
Usluge medija za MZ- dnevna štampa
6.600,00

613900
Reprezentacija za savjete MZ
4.400,00

821000
Nabavka stalnih sredstava
30.000,00

821200
Adaptacija MZ
30.000,00

UKUPNO 611000-821000
490.140,00

Broj zaposlenih:
21

PRAVOBRANILAŠTVO OPĆINE NOVO SARAJEVO

Ekonomski kod
OPIS
Plan 2003

611
Plaće i naknade
94.620,00

611100
Bruto plaće i borački staž
74.620,00

611100
Bruto plaće
74.000,00

611100
Bruto plaće – borački staž
620,00

611200
Naknade troškova zaposlenih
20.000,00

612
Doprinos poslodavca
8.570,00

612100
Doprinos poslodavca
8.500,00

612100
Doprinos poslodavca – borački staž
70,00

613
Izdaci za materijal i usluge
12.900,00

613300
Izdaci za telefon i ptt
900,00

613400
Nabavka materijala
8.000,00

613900
Izdaci za stručnu literaturu
4.000,00

UKUPNO OD 611000-613000
116.090,00

Broj zaposlenih:
5

017-REZERVE

Ekonomski kod
OPIS
Plan 2003

Rezerve
103.000,00

UKUPNO REZERVE
103.000,00

PREGLED TROŠKOVA PO RAZDJELIMA

R a z d j e l i
Plan 2003

01.Općinsko vijeće i stručna služba vijeća
1.574.190,00

02.Općinski načelnik i kabinet načelnika
530.880,00

03.Služba za oblast privrede i finansija
454.180,00

04.Služba za oblast prost.urešenja, urbanizma,kom.poslove i zaštitu čovje.okoline
3.011.880,00

05.Služba za stambene poslove
336.350,00

06.Sl.za oblast opće uprave
503.640,00

07.Služba za oblast boračko invalidske zaštite
729.570,00

08.Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina
1.147.280,00

09.Služba za rad,socijalna pitanja,zdravstvo i izbjegla i raseljena lica
236.670,00

10.Služba za obrazovanje,kulturu, sport i informisanje
374.440,00

11.Služba za poslove inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma i građenja
195.640,00

12.Služba za oblast obnove i razvoja
743.640,00

13.Štab civilne zaštite Novo Sarajevo
165.250,00

14.Služba za zajedničke poslove
832.160,00

15.Služba za odnose sa mjesne zajednicama
490.140,00

16.Pravobranilaštvo Općine Novo Sarajevo
116.090,00

17.Rezerve
103.000,00

Ukupno
11.545.000,00

Ukupan broj zaposlenih
224

Član 4.

Način izvršavanja Budžeta općine Novo Sarajevo za 2003 godinu, upravljanje i raspolaganje prihodima, primicima i izdacima Budžeta, te prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava utvršeni su Odlukom o izvršavanju Budžeta općine Novo Sarajevo za 2003 godinu koju donosi Općinsko Vijeće.

U tekuće rezerve Budžeta izdvaja se 0,90 % od ukupno odobrenih izdataka.

Član 5.

Odluka o privremenom finansiranju Općine Novo Sarajevo za period 01.01. – 31. 03. 2003.godine, sastavni je dio Budžeta općine Novo Sarajevo za 2003.godinu i uključena je u konačni iznos Budžeta za 2003.godinu.

Član 6.

Budžet općine Novo Sarajevo za 2003.godinu stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, a važi za fiskalnu 2003 godinu.

Broj:01-14- 665/03
Sarajevo, 27.03.2003.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA NOVO SARAJRVO
Ibro Čomić, graf.ing.