Služba za oblast boračko-invalidske zaštitu obavlja poslove i radne zadatke iz svoje nadležnosti, i organizovana je u dva odsjeka:

  • Odsjek za upravno pravne poslove
  • Odsjek za finansijske poslove

Obavještenje Službe za oblast boračko invalidske zaštite Općine Novo Sarajevo

Obavještavaju se boračka udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog  značaja za Općinu Novo Sarajevo,  kojima su putem Općine Novo Sarajevo odobrena budžetska sredstva za rad udruženja za 2018. godinu, da ukoliko to do danas nisu učinili, obavezni su podnijeti izvještaj o utrošku odobrenih sredstava najkasnije do 15.01.2019. godine.

Obaveza podnošenja izvještaja je utvrđena Odlukom o kriterijima, uslovima i načinu utvrđivanja boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17) i Odlukom o utvrđivanju visine finansijskih sredstava za sufinansiranje boračkih udruženja od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/18). Obaveza podnošenja izvještaja je bila navedena i u ugovorima koje su prilikom realizacije sredstava potpisivali korisnici.

Korisnici sredstava koji ne dostave narativni i finansijski izvještaj o utrošku odobrenih budžetskih sredstava sa odgovarajućom dokumentacijom ne mogu biti prihvaćena za finansiranje / sufinansiranje rada, programa ili projekata u narednom periodu.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije možete se direktno obratiti Službi za oblast boračko invalidske zaštite Općina Novo Sarajevo ili na telefon 033-492-103 ili 033-492-105.

Postupak za priznavanje statusa organizatora otpora

Organizator otpora je lice koje je bilo ukuljučeno u organizaciju odbrane od agresije na RBiH najmanje 6 mjeseci prije 15.04.1992.godine, pod uslovom da je i ostalo u službi u OS i poslije 15.04.1992.godine pa do ukidanja ratnog stanja odnosno do otpuštanja iz OSRBiH po osnovu nesposobnosti za vršenje vojne službe.

Dokumentacija koja je potrebna:

1-RELEVANTNE ISPRAVE UDRUŽENJA “PATRIOTSKA LIGA” ILI “BOSNAE-ZELENE BERETKE” SA DETALJNIM OPISOM VRŠENIH AKTIVNOSTI I RASPOREDA U ORGANIZACIONOJ STRUKTURI JEDINICA OTPORA, KAO I PODACIMA O NEPOSREDNO PRETPOSTAVLJENIM LICIMA I LICIMA SA KOJIMA SU AKTIVNOSTI U PRIPREMI ODBRANE KOORDINIRANE;

2-UVJERENJE O SLUŽBI U JEDINICAMA ORUŽANIH SNAGA RBIH U NEPREKIDNOM PERIODU OD PRIJE 15.4.1992.GODINE DO UKIDANJA RATNOG STANJA KOJE IZDAJE NADLEŽNI ODJEL FEDERALNOG MINISTARSTVA ODBRANE;

3-RJEŠENJE O OTPUSTU IZ SLUŽBE U ORUŽANIM SNAGAMA RBIH PO OSNOVU NESPOSOBNOSTI ZA VRŠENJE VOJNE SLUŽBE ILI PO OSNOVU PRESTANKA STATUSA VOJNOG OBVEZNIKA;

4-SASLUŠANJE SVJEDOKA, NADREĐENOG STARJEŠINE IZ PERIODA ORGANIZACIJE ODBRANE;

5-PO POTREBI OSTALI DOKAZI.

SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA TEL:492-102 ILI LIČNO U SOBI BROJ 2.

Postupak za priznavanje statusa nosilac najvišeg ratnog priznanja

Nosilac najvišeg ratnog priznanja je borac-branitelj ili ratni vojni invalid koji je dobitnik ratnog priznanja:

-“Zlatni ljiljan”
-“Zlatna policijska značka”
-“Srebrni štit”
-“Policijska medalja za hrabrost”
-“Orden slobode”
-“Orden heroja oslobodilačkog rata”
-“Orden oslobođenja”
-“Orden zlatnog grba sa mačevima”
-“Orden zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem” i “Orden zlatnog ljiljana sa srebrnim vijencem”
-“Orden za vojne zasluge sa zlatnim mačevima” i “Orden za vojne zasluge sa srebrnim mačevima”
-“Medalja pobjede”
-“Medalja za hrabrost”
-“Medalja otpora”
-“Medalja za vojne zasluge”
-“Medalja primjernog borca”
kao i šehidske porodice-porodice poginulog borca-branitelja i porodice umrlog ratnog vojnog invalida nosioca tih priznanja.

Dokumentacija kojom se dokazuje gore navedeno su isprave izdate od strane nadležnog organa koji je dodijelio priznanje.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel:492-102 ili lično u sobi broj 2.

Postupak za priznavanje statusa borac-branitelj

Borac-branitelj je lice koje je provelo u OSRBiH u vrijeme agresije na RBiH najmanje dvije godine pod uslovom da istu nije samovoljno napustilo, kao i lice koje je stupilo u OS u životnoj dobi kada nije bilo vojni obveznik i lice koje je mobilisano sa navršenih 18 godina života, te ostali u službi u OS do završetka oružane agresije, kao i lice koje je vršeći vojne dužnosti zarobljeno i zatočeno od strane agresorske vojske, te lice koje je otpušteno iz službe u OS protivno svojoj volji.

DOKUMENTACIJA KOJA JE POTREBNA:

1-UVJERENJE U SLUŽBI U JEDINICAMA ORUŽANIH SNAGA RBIH U PERIODU OD NAJMANJE 2 GODINE ZA VRIJEME AGRESIJE, KOJE IZDAJE NADLEŽNI ODJEL FEDERALNOG MINISTARSTVA ODBRANE;

2-PO POTREBI I DRUGI DOKAZI.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel:492-102 ili lično u sobi broj 2.

Pravo na ličnu vojnu invalidninu

PRAVO NA LIČNU VOJNU INVALIDNINU mogu ostvariti ratni vojni invalidi i mirnodopski vojni invalidi. Ratni vojni invalid je lice koje je vršeći vojne dužnosti ili druge dužnosti za vojne ciljeve ili ciljeve državne bezbjednosti u ratu zadobilo ranu, povredu, ozljedu ili bolest, pa je zbog toga nastupilo oštećenje njegovog organizma najmanje za 20%. 
Mirnodopski vojni invalid je lice koje je u miru kao vojno lice u vršenju obavezne ili dobrovoljne vojne službe u oružanim snagama ili u vezi sa tom službom ili dužnosti u vojnim školama u svojstvu pitomca, bez svoje krivice, zadobilo ranu, povredu ili ozljedu, pa je nastupilo oštećenje organizma najmanje za 20% odnosno ako je zadobilo bolest koja je neposredna posljedica vršenja vojne službe, pa je zbog toga nastupilo oštećenje njegovog organizma najmanje za 60%. U periodu od 24.12.1996. godine i to:
-Vojno lice na služenju obaveznog vojnog roka
-Pitomac u vojnoj školi
-Pripadnik rezervnog sastava za vrijeme vojne dužnosti

Dokumentacija koja je potrebna za ostvarivanje prava je sljedeća:

1-MEDICINSKA DOKUMENTACIJA O RANJAVANJU-OBOLJENJU KOJA POTIČE IZ PERIODA SLUŽBE U OS;

2-MEDICINSKA DOKUMENTACIJA O RANJAVANJU-OBOLJENJU KOJA NIJE STARIJA OD 6 MJESECI;

3-UVJERENJE VOJNE JEDINICE O RANJAVANJU-PRIPADNOSTI;

4-UVJERENJE NADLEŽNOG ODJELA FEDERALNOG MINISTARSTVA ODBRANE O PRIPADNOSTI U OS;

5-FOTOKOPIJA LIČNE KARTE;

6-PO POTREBI I DRUGI DOKAZI.

SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA TEL:492-102 ILI LIČNO U SOBI BROJ 2.

Pravo na mjesečna primanja djece bez oba roditelja

PRAVO NA MJESEČNA PRIMANJA DJECE BEZ OBA RODITELJA imaju djeca bez oba roditelja sa prebivalištem ili boravištem na području općine Novo Sarajevo i koja se nalaze na redovnom školovanju (djeca bez oba roditelja čiji je jedan roditelj bio pripadnik OSRBiH i djeca koja se nalaze na staranju kod Službe socijalne zaštite Općine Novo Sarajevo)

Dokumentacija koja je potrebna:

1- RJEŠENJE O PRIZNAVANJU PRAVA NA UVEĆANU PORODIČNU INVALIDNINU;

2- RJEŠENJE SLUŽBE SOCIJALNE ZAŠTITE OPĆINE NOVO SARAJEVO

SVE DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA TEL:492-143 ILI LIČNO U SOBI BROJ 143.