Zaštita čovjekove sredine

Zaštita čovjekove okoline je široka oblast i odnosi se na poslove zaštite vodnih resursa, vazduha, zemljišta i biljnog materijala.Obzirom da Općina nema veliku površinu to se u ovoj Općini naročito odnosi na zaštitu zemljišta i sanaciju klizišta i zaštitu prirodnog nasliješa.

Javna rasvjeta

Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i održavanje javne rasvjete na području Kantona Sarajevo je u nadležnosti Ministarstva prostornog urešenja Kantona Sarajevo. Na osnovu provedenog konkursa tokom 2001 godine od strane pomenutog Ministarstva, održavanje javne rasvjete na području Općine Novo Sarajevo je povjereno firmi STEP Sarajevo.
(više…)

Klizišta na području Općine Novo Sarajevo

U savremenoj geomehanici postoji niz podjela zemljišta. Sa aspekta urbanog planiranja, izrade i provedbe planske dokumentacije interesantna je podjela prema stabilnosti terena.Tako ukupno zemljište jedne administrativno-teritorijalne cjeline, u ovom slučaju teritorija Općine Novo Sarajevo, može se podijeliti na stabilne, uslovno stabilne i nestabilne terene. Na području Općine Novo Sarajevo zastupljene su sve tri vrste terena. (više…)

Životna sredina i komunalna djelatnost

Odsjek za komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline provodi zakonske propise iz oblasti za koju je osnovan, učestvuje u izradi nacrta i prijedloga zakonskih i podzakonskih akata, vrši i poslove prijema stranaka i daje stručne savjete i uputstava.
(više…)

Postavljanje skele i deponovanje građevinskog materijala

Uz zahtjev za postavljanje skele, odnosno deponovanje građevinskog materijala prilaže se:

– pravosnažna građevna dozvola,

– ugovor o izvođenju građevinskih radova,

– kopija katastarskog plana,

– idejno rješenje sa ucrtanim površinama.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel: 492-153, 492-155.

Share Follow