Usvojen Budžet Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 30.decembra ove godine, održalo je svoju 35. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Vijećnici su usvojili Budžet Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu u iznosu od 33.100.000 KM, kao i Odluku o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu.

Kapitalni dio budžeta koji je planiran u iznosu od 15.180.00 KM biće usmjeren na poboljšanje, prije svega, stanja u oblasti komunalne i saobraćajne infrastrukture i zaštite okoliša. Za programe socijalne zaštite u Budžetu je planirano oko 1.550.000 KM, za obrazovanje oko 964.000 KM, dok je za zaštitu životne sredine predviđeno oko 1.470.00 KM, a za rekreaciju, kulturu i religiju oko 2.600.000 KM.

Na sjednici je usvojen Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2020. godinu.

Općinsko vijeće donijelo je Zaključak o davanju saglasnosti na predloženi Sporazum o poslovnoj saradnji Općine Novo Sarajevo i Kantona Sarajevo – Ministarstva saobraćaja, na realizaciji Projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta u ulici Grbavička kao zamjenske lokacije, radi izgradnje saobraćajnice – Južna longitudinala,

Usvojena je i Odluka o usvajanju i provođenju Urbanističkog projekta „Milkos“,

Na sjednici je donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, uslovima i načinu utvrđivanja boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo.

Vijećnici su usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora na kojima pravo raspolaganja ima Općina Novo Sarajevo, te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i visini plaćanja zakupnine poslovnih prostora,

Prihvaćen je i Izvještaj o stanju klizišta na području Općine Novo Sarajevo, sa posebnim osvrtom na realizaciju plana klizišta u 2019. godini sa prijedlogom mjera za sanaciju istih.

Na kraju sjednice, podnesene su slijedeće informacije:

Informacija o stanju u oblasti kulture, sporta, omladinskih i nevladinih organizacija, na području Općine Novo Sarajevo, te

Informacija o položaju i stanju svih boračkih kategorija na području Općine Novo Sarajevo.

 

Održana 34. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 28. novembra ove godine, održalo je svoju 34. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Vijećnici su usvojili Odluku o imenovanju Anesa Mašića za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA” d.o.o. Sarajevo. Podržan je Prijedlog Odluke o imenovanju Nusreta Palavre za predsjednika Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA” d.o.o. Sarajevo, kao i Prijedlog Odluke o imenovanju Miljane Cvijan za člana Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA” d.o.o. Sarajevo.

Općinskom vijeću podnesena je Informacija o radu osnovnih škola na području Općine Novo Sarajevo koja daje uvid u uspjeh učenika u učenju i vladanju na kraju jednogodišnjeg školskog ciklusa, realizaciju redovne nastave i ostalih oblika neposrednog odgojno-obrazovnog rada, inkluzije, takmičenja, slobodnih aktivnosti, kulturne djelatnosti, stručnog nadzora nad radom škola, te oblicima saradnje i podrške osnovnim školama Općine Novo Sarajevo.

 

Održana 33. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 5. novembra ove godine, održalo je svoju 33. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

U okviru tačke dnevnog reda Nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi – javna rasprava,  uvodničar  je bila ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Lejla Brčić koja je prisutne upoznala da je javna rasprava trajala do 31.10. ali da će postupak donošenja Zakona o lokalnoj  samoupravi biti prekinut, te će Skupštini KS biti upućena inicijativa o pristupanju procesu reforme Ustava Kantona Sarajevo. Zaključci izneseni od strane vijećnika tokom rasprave bit će dostavljeni Vladi Kantona.

Vijećnici su podržali Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu, kao i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu. Nacrt  Budžeta Općine Novo Sarajevo za  narednu godinu upućuje se u javnu raspravu koja će se održati u periodu od 6. novembra do 20. novembra.
Općinsko vijeće usvojilo je Prijedlog Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Općine Novo Sarajevo. Usvojen je i Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2020. godinu, a javna rasprava će se održati u periodu od 6. do 30. novembra.

U javnu raspravu od 6. do 20. novembra upućen je i Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, uslovima i načinu utvrđivanja boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo.

Na sjednici je donesena Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju javnih priznanja Općine Novo Sarajevo, kao i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijima za dodjelu javnih priznanja Općine Novo Sarajevo.

Općinsko vijeće je donijelo Odluku o razrješenju dužnosti člana Komisije za pitanje mladih, kao i Odluku o imenovanju člana Komisije za pitanje mladih, te Odluku o dopuni Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela i članovima Kolegija Vijeća.

Općinskom vijeću prezentirana su tri nagrađena idejna rješenja Centralnog spomen obilježja šehidima i poginulim braniocima, pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ista su upućena na konsultacije u cilju izrade preporuka i smjernica za izradu Idejnog projekta. Konsultacije će se održati u  klubovima vijećnika Općinskog vijeća i nadležnim radnim tijelima Vijeća u periodu od 6. do 20. novembra.

Općinskom vijeću podnesene su sljedeće informacije:

Informacije o ostvarivanju prava korisnika ličnih i porodičnih invalidnina, ratnih vojnih invalida 100% I grupe (paraplegičara) korisnika tuđe njege i pomoći na području Općine Novo Sarajevo, i

Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period 1. juli – 31. septembar 2019. godine.

Održana 32. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 30. septembra ove godine, održalo je svoju 32. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Na sjednici je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira. Općinsko vijeće je donijelo i Odluku o razrješenju dužnosti članice Komisije za strateško planiranje i razvoj općine, kao i Odluku o imenovanju člana Komisije za strateško planiranje i razvoj općine, zatim Odluku o razrješenju dužnosti člana Komisije za budžet i finansije, te Odluku o imenovanju člana Komisije za budžet i finansije. Vijećnici su prihvatili i Izvještaj o stanju u oblasti gazdovanja poslovnim prostorima Općine Novo Sarajevo.

Općinskom vijeću su podnesene i sljedeće informacije:

Informacija o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za period januar-juni 2019. godine,

Informacija o izgradnji sistema zaštite i spašavanja i način postupanja u slučaju nastanka prirodnih i drugih nesreća,

Informacija o stanju stambenog fonda Općine Novo Sarajevo,

Informacija o stanju spomen obilježja odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992-1995. i spomen obilježja NOR-a 1941-1945. na području Općine Novo Sarajevo, te

Informacija o stanju priprema za sezonu grijanja za objekte kolektivnog stanovanja.

Održana 31. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 25. jula ove godine, održalo je svoju 31. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Na sjednici je utvrđeno da je od javnog interesa izgradnja saobraćajnice Južne longitudinale, na potezu P5-P102 i izgradnja servisne saobraćajnice k-k na lokalitetu Grbavice, te da se u tu svrhu može pristupiti potpunoj eksproprijaciji zemljišta radi daljnje izgradnje predviđenih saobraćajnica.

Vijećnici su usvojili i Integriranu Strategiju razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine (revidirana za period 2019-2023. godine). Strategija lokalnog razvoja Općine Novo Sarajevo je ključni strateško-planski dokument općine koji treba da nastavi podsticanje započetog razvoja zajednice.

Prihvaćen je Prijedlog Zaključka za dodjelu stanova privatiziranih preduzeća i prioriteta, kao i Informacija o realizaciji kapitalnih projekata.

Održana 30. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 27. juna ove godine održalo je svoju 30. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Na sjednici je usvojena Odluka o davanju u zakup stanova na kojima Općina Novo Sarajevo ima pravo raspolaganja.

Razmatrani su i podržani Nacrt Odluke o usvajanju Urbanističkog projekta „Milkos“, Nacrt Odluke o provođenju Urbanističkog projekta „Milkos“, kao i Nacrt Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Grbavica II – Strojorad“, koji se upućuju u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Donesena je i Odluka o razrješenju dužnosti člana Komisije za statut i propise Općinskog vijeća, te Odluka o imenovanju članice Komisije za statut i propise Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Održana 29. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 30. maja ove godine održalo je svoju 29. redovnu sjednicu kojom je predsjedavao zamjenik predsjedavajuće Vijeća Zuhmed Džaka.

Vijećnici su usvojili Odluku o izdvajanju sredstava na ime pomoći u školovanju za učenike srednjih škola i studente iz reda boračke populacije slabijeg imovinskog stanja za školsku/akademsku 2018./2019. godinu. Usvojen je i Program mjera za podsticaj zapošljavanja Općine Novo Sarajevo.

Donesen je Zaključak o davanju prethodne saglasnosti na izmjene i dopune Statuta Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo.
Općinsko vijeće prihvatilo je Izvještaj o radu Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o Sarajevo za period 01.01.-31.12.2018. godinu, sa
finansijskim izvještajem ovog javnog preduzeća za isti period.
Općinskom vijeću su podnesene i sljedeće informacije:

Informacija o provedbi Plana zaštite od požara za područje općine Novo Sarajevo,
Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period januar do mart 2019. godine,
Informacija o stanju javnih zelenih površina na području općine Novo Sarajevo,te
Informacija o stanju komunalne higijene na području općine Novo Sarajevo, sa posebnim osvrtom na stanje u mjesnim zajednicama uz prijedlog mjera za poboljšanje.

Održana 28. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 7. maja ove godine održalo je svoju 28. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Vijećnici su  usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu – završni račun. Na sjednici je podržana Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, te Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu – Rebalans Budžeta.

Usvojena je i Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu. Dobitnik zlatne plakete Općine Novo Sarajevo je udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“, a srebrene plakete karate klub „Sensei“.

Donesena je i Odluka o dodjeli stipendija za školsku/akademsku 2018./2019. godinu. Dodijelit će se 509 stipendija, i to za 246 učenika i 263 studenta, a ukupni iznos sredstava za ove namjene je 458.650 KM.

Podršku su dobile i Odluka o utvrđivanju prosječne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine iz prethodne 2018. godine, zatim Odluka o utvrđivanju visine naknade za pogodnosti dodijeljenog gradskog građevinskog zemljišta /renta/ za 2019. godinu, te Odluka o određivanju visine naknade za eksproprisano i dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište za 2019. godinu,

Na sjednici usvojen je i zaključak o davanju saglasnosti Kantonu Sarajevo za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Vijećnici su na sjednici usvojili sljedeće izvještaje:

Izvještaj o provođenju Odluke o uvjetima i načinu postavljanja i održavanja naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području općine Novo Sarajevo za 2018. godinu,

Izvještaj o naplati naknade za korištenje javnih površina za 2018. godinu,

Izvještaj o realizaciji Plana upravljanja otpadom Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu,

Izvještaj o stanju u oblasti upravljanja i održavanja lokalnih cesta na području općine Novo Sarajevo za 2018. godinu,

Izvještaj o radu vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo delegiranih u Gradsko vijeće Grada Sarajeva za 2018. godinu, te

Izvještaj o radu JU “Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo” za 2018. godinu.

Vijećnicima su podnesene sljedeće informacije: Informacija o realizovanim projektima odabranim na osnovu javnog poziva OCD/NVO za predaju prijedloga projekata iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju i oblasti zaštite okoliša, te Informacija o radu Službe socijalne zaštite Općine Novo Sarajevo u 2018. godini.

Održana 27. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 28. marta ove godine održalo je svoju 27. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Na sjednici je usvojen Program rada Općinskog načelnika za 2019. godinu, kao i Izvještaj o radu Općinskog načelnika i stručnih službi Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu.

Vijećnici su podržali izvještaj o radu Općinskog vijeća Novo Sarajevo, njegovih radnih tijela i Stručne službe za poslove Općinskog vijeća, za period januar-decembar 2018. godine.

Općinsko vijeće usvojilo je Odluku o utvrđivanju visine sredstava za sufinansiranje boračkih udruženja od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo za 2019. godinu, te Izvještaj o realizaciji sredstava i programa rada boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo u 2018. godinu.

Podržan je i Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za period 01.01.- 31.12.2018. godine, te Izvještaj o rješavanju upravnih predmeta u Općini Novo Sarajevo, za period 01.01.- 31.12. 2018. godine.

Razmatran je i prihvaćen Nacrt Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Općine Novo Sarajevo koji se stavlja u javnu raspravu. Javna rasprava će trajati 60 dana u periodu od 01.04. do 30.05. 2019. godine.

Vijećnici su podržali i Nacrt Odluke o davanju u zakup stanova na kojima Općina Novo Sarajevo ima pravo raspolaganja. Javna rasprava će trajati 30 dana u periodu od 01.04. do 30.04. 2019. godine.

Na sjednici je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Novo Sarajevo, zatim Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju mjera radi efikasnije naplate naknada za privremeno korištenje javnih površina na području Općine Novo Sarajevo, te Plan korištenja javnih površina na području Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, kao i Odluka o sječi i potkresivanju stabala i niskog rastinja na području Općine Novo Sarajevo.

Podršku vijećnika je dobio Izvještaj o radu organa mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu, kao i Izvještaj o realizaciji Programa edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu.

Vijećnici su razmatrali i Izvještaj o radu JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor” Sarajevo u vezi sa uspostavom Centra za predškolski odgoj i obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju za 2018. godinu, te s tim u vezi usvojili sljedeći Zaključak:

Općinsko vijeće Novo Sarajevo upućuje inicijativu Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da u dogovoru sa JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor” Sarajevo ponudi sistemsko rješenje realizacije predškolskog odgoja i obrazovanja djece sa poteškoćama u razvoju kako bi se prostorni kapaciteti sa kojima raspolaže Općina Novo Sarajevo koristili na način preciziran i definisan Odlukom Općinskog vijeća Novo Sarajevo o davanju na korištenje školskog objekta Javnoj ustanovi Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor” Sarajevo od 30.01.2018. godine i zakonskim propisima. Korisnik prostora je dužan o realizaciji izvijestiti Općinsko vijeće u roku od 3 mjeseca (90 dana).

Pred kraj sjednice, vijećnicima su podnesene sljedeće informacije:

  • Informacija o radu Centra za zdravo starenje Novo Sarajevo za 2018. godinu, te
  • Informacija o radu Crvenog križa Novo Sarajevo za 2018. godinu i program rada za 2019. godinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Održana 26. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 28. februara ove godine održalo je svoju 26. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Na sjednici je usvojena Odluka o kriterijima za korištenje sredstava u saradnji sa bankama – kreditna linija za podsticaj zapošljavanju privrednim subjektima u 2019. godini.

Usvojena je i Odluka o visini naknade za rad članova savjeta mjesnih zajednica, kao i Odluka o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela i članovima kolegija Vijeća.

Općinsko vijeće donijelo je Plan sanacije klizišta na području Općine Novo Sarajevo za period 2019. – 2028. godine, kao i Projektni program o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Milkos“.

Vijećnicima su na sjednici podnesene sljedeće informacije:

Informacija o stanju i problemima primarne zdravstvene zaštite na području Općine Novo Sarajevo,

Informacija Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo o stanju nezaposlenosti na području Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu,

Informacija o snabdijevanju prirodnim gasom na području Općine Novo Sarajevo,

Informacija o realizaciji sredstava po Odluci o novčanoj pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu za period 01.01.2018. do 31.12. 2018. godine,

Informacija o realizaciji sredstava po Odluci o uslovima, načinu, kriterijima i iznosu sredstava za dodjelu jednokratne pomoći licima i domaćinstvima sa područja Općine Novo Sarajevo za period 01.01.2018. do 31.12.2018.godine,

Informacija o realizaciji sredstava po Odluci o dodjeli jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta za period 01.01.2018. do 31.12. 2018. godine i

Informacija o realizaciji sredstava po Pravilniku o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje, za period 01.06.2018. do 31.12.2018. godine.