Održana 25. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 31. januara ove godine održalo je svoju 25. sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Na sjednici je usvojen Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2019. godinu, te  Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo. Vijećnici su podržali i Odluku o organizaciji i djelokrugu poslova službi za upravu, stručnih i drugih službi Općine Novo Sarajevo.

Općinsko vijeće donijelo je i Odluku o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje Dana Općine Novo Sarajevo – 16. maj 2019. godine,  kao i Odluku o utvrđivanju Programa obilježavanja i Plana utroška sredstava za obilježavanje značajnih datuma  za provođenje aktivnosti po Kalendaru za 2019. godinu.

Usvojena je Odluka  o pristupanju izradi Regulacionog plana „Pofalići-Ciglane“. Vijećnici su podržali prijedlog Programa održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta na području Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, te prijedlog Programa edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo za ovu  godinu.

Podršku je dobio i prijedlog Cjenovnika o visini naknade za postavljanje naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama na području Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu.

Pred kraj sjednice, vijećnicima su podnesene sljedeće informacije:

Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području Općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period oktobar-decembar 2018. godine,

Informacija o funkcionisanju javnog gradskog saobraćaja na području Općine Novo Sarajevo u 2018. godini,

Informacija o stanju snabdijevanja električnom energijom na području Općine Novo Sarajevo u 2018. godini.

Održana 24. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 27. decembra ove godine, održalo je svoju 24. sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Vijećnici su usvojili Budžet Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu u iznosu od 32.200.000 KM, a podržana je i Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za narednu godinu.

Na sjednici je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini komunalnih taksi.

Vijećnici su  prihvatili i Odluku o definisanju prijedloga školskih područja za javne ustanove, osnovne škole na području Općine Novo Sarajevo, na osnovu koje će Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo utvrditi školsko područje za svaku školu.

Usvojene su odluke od razrješenju i imenovanju članova Komisije za strateško planiranje i razvoj Općine, Komisije za poslove iz stambene oblasti i Komisije za statut i propise.

Pred kraj sjednice, vijećnicima je podnesena informacija o stanju u oblasti kulture, sporta, omladinskih i nevladinih organizacija na području Općine Novo Sarajevo.

Održana 23. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 29. novembra ove godine, održalo je svoju 23. sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Na početku sjednice Općinsko vijeće usvojilo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o verifikaciji mandata vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo. Potom su zakletvu položili novoizabrani vijećnici Općinskog vijeća Rusmir Haseta i Igor Vreta.

Vijećnici Općinskog vijeća utvrdili su Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo, kao i Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2019. godinu, koji se upućuju u javnu raspravu.

Općinsko vijeće usvojilo je Gender akcioni plan Općine Novo Sarajevo za period 2018. do 2022. godine, koji kao strateško-planski dokument općine svojom implementacijom treba da unaprijedi ravnopravnost spolova u zajednici.

Vijećnici su podržali Odluku o imenovanju Investicionog menadžera za 2018. godinu, te Politiku investiranja raspoloživih novčanih sredstava za 2019. godinu. Usvojen je izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata odobrenih budžetom Općine Novo Sarajevo i dinamiku njihove realizacije.

Na sjednici su usvojene i Odluke o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i člana Skupštine, te člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo.

Usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o verifikaciji mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo.

Općinsko vijeće Novo Sarajevo razmatralo je i prihvatilo Nacrt Plana sanacije klizišta na području Općine Novo Sarajevo za period 2019-2028. godine.

Razmatrana je i usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta „Milkos“. Usvojen je i Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Pofalići – Ciglane“ koji se stavlja na javni uvid i javnu raspravu u trajanju do 30 dana.

Pred kraj sjednice, vijećnicima su podnesene sljedeće informacije:

Informacija o dostavljenom periodičnom izvještaju Kantonalnom ministarstvu finansija za period od 1. januar do 30. septembar 2018. godine,

Informacija o položaju i stanju boračkih kategorija sa područja općine Novo Sarajevo,

Informacija o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području općine Novo Sarajevo od 1998. godine do 2018. godine,

Informacija o radu osnovnih škola na području općine Novo Sarajevo,

Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbijednost saobraćaja na području općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period juli – septembar 2018. godine.

Nije održana 23. sjednica Općinskog vijeća

Sjednica nije održana zbog neusvajanja dnevnog reda


Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 30. oktobra ove godine, nije održalo svoju 23. sjednicu zbog neusvajanja dnevnog reda. Novi termin održavanja sjednice bit će naknadno određen.

Vijećnici su, na početku, odali počast ubijenim policajcima Adisu Šehoviću i Davoru Vujinoviću.

Održana 22. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Utvrđen Nacrt  budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu koji se upućuje u javnu raspravu


 

 

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 11. oktobra ove godine, održalo je svoju 22. sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Vijećnici Općinskog vijeća utvrdili su Nacrt budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu u iznosu  od 16.140.000 KM koji se upućuje u javnu raspravu u periodu od 15. oktobra do 15. novembra ove godine.

Javna rasprava će  se održati u klubovima vijećnika Općinskog vijeća, nadležnim radnim tijelima Općinskog vijeća, zborovima građana u mjesnim zajednicama, parlamentarnim strankama koji imaju vijećnike u Općinskom vijeću i koordinaciji boračkih udruženja Općine Novo Sarajevo.

Općinsko vijeće prihvatilo  je Izvještaj o stanju u oblasti gazdovanja poslovnim prostorima Općine Novo Sarajevo, te Izvještaj o stanju stambenog fonda Općine Novo Sarajevo.

Vijećnicima su podnesene sljedeće informacije:

-Informacija o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za period januar – juni 2018. godine,

– Informacija o izgradnji sistema zaštite i spašavanju i način postupanja u slučaju nastanka prirodnih i drugih nesreća,

-Informacija o stanju spomen-obilježja NOR 1941-1945. godine i spomenika odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine, na području općine Novo Sarajevo, te

-Informacija o stanju priprema za sezonu grijanja za objekte kolektivnog stanovanja.