U nastavku 3. hitne sjednice Općinskog vijeća Novo Sarajevo izvršeno glasanje za izbor vijećnika delegiranih u Gradsko vijeće Grada Sarajeva iz Općine Novo Sarajevo

U Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo, u srijedu 17. februara ove godine, nastavljen je rad 3. hitne sjednice Općinskog vijeća Novo Sarajevo, kojom je predsjedavao zamjenik predsjedavajućeg Nijaz Džaka.

Ova sjednica je prekinuta, 10. februara ove godine, na četvrtoj tački dnevnog reda, odnosno izboru vijećnika delegiranih u Gradsko vijeće Grada Sarajeva ispred Općine Novo Sarajevo jer nisu bili stečeni uslovi za njen nastavak.

U nastavku sjednice, glasanju za izbor vijećnika u Gradsko vijeće pristupilo se u sali Međunarodnog centra, kao i putem mobilnog tima za tajno glasanje vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo koji su u izolaciji zbog zaraze SARS-CoV-2 virusom i oboljenja COVID -19.

Nakon prebrojavanja glasačkih listića, objavljeni su sljedeći rezultati kandidatskih lista:

GRUPA VIJEĆNIKA KORORA I OSTALI   –  8 glasova

POLITIČKA ORGANIZACIJA “NAROD I PRAVDA” – 5 glasova

POLITIČKA STRANKA POG NAŠA STRANKA – 5 glasova

GRUPA  OPĆINSKIH VIJEĆNIKA  – ALMA ČENGIĆ4 glasa

POLITIČKA STRANKA SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST – SBB – 3 glasa

GRUPA OPĆINSKIH VIJEĆNIKA – DANIJELA ŠAHAT, RIAD IDRIZOVIĆ I EMIR RUSTEMPAŠIĆ3 glasa

GRUPA OPĆINSKIH VIJEĆNIKA – MARIJELA HAŠIMBEGOVIĆ3 glasa

POLITIČKA STRANKA PLATFORMA ZA PROGRES – 0 glasova

Prije glasanja,  Elvedin Cernica izjasnio se da predstavnici Platforme za progres u Općinskom vijeću Novo Sarajavo neće glasati za kandidatsku listu Politička stranka Platforma za progres, već da će svoj glas dati drugim listama.

Kompletan materijal sa provedenog postupka izbora za Gradsko vijeće Grada Sarajeva u predviđenim rokovima biće dostavljen Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine na potvrđivanje i konačnu raspodjelu mandata tj. 28 vijećnika iz četiri gradske općine.

 

 

Na 3. hitnoj sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo podržane Odluke da zamjenici predsjedavajućeg svoju dužnost obavljaju volonterski

Treća hitna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo, kojom je predsjedavao zamjenik predsjedavajućeg Nijaz Džaka, održana je u srijedu 10. februara ove godine u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo.

Na početku sjednice, vijećnici su usvojili Odluku kojom predsjedavajućeg Općinskog vijeća Roberta Plešea odsutnog zbog samoizolacije određene radi infekcije COVID-19 zamjenjuje zamjenik predsjedavajućeg Nijaz Džaka, a najduže šest mjeseci.

U mandatnom periodu 2020.-2024. godina, Džaka Nijaz, Salihagić Nedim i Kalamujić Majda obavljaće svoju dužnost volonterski, a u skladu sa Prijedlozima Odluka o načinu obavljanja dužnosti zamjenika i zamjenice predsjedavajućeg Općinskog vijeća koji su danas dobili vijećničku podršku.

Razmatran je i Prijedlog zaključka o tajnom glasanju putem mobilnog tima kojim se reguliše način glasanja vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo koji su u izolaciji zbog zaraze SARS-CoV-2 virusom i oboljenja COVID -19 za izbor vijećnika u Gradsko vijeće Grada Sarajeva. Zaključak je podržan sa 26 glasova.

Sjednica je prekinuta na četvrtoj tački dnevnog reda, odnosno izboru vijećnika delegiranih u Gradsko vijeće Grada Sarajeva ispred Općine Novo Sarajevo i biće nastavljena kada se za to steknu uslovi.

Na 1. redovnoj sjednici Općinskog vijeća usvojen Program rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2021. godinu

Prva redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo, kojom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Novo Sarajevo Robert Pleše, održana je u četvrtak, 28. januara ove godine u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo.

Nakon što je podneseno više vijećničkih pitanja i inicijativa, vijećnici Općinskog vijeća Novo Sarajevo jednoglasno su usvojili Odluku o imenovanju Investicionog menadžera za 2021. godinu. Za investicionog menadžera za tekuću godinu imenovan je načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović.

Na prvoj redovnoj sjednici Vijeća usvojen je i Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2021. godinu sa usvojenim amandmanima.Program rada Vijeća sadrži njegove obaveze i zadatke koji proizilaze iz ustava, zakona, utvrđenih politika i ekonomskog razvoja Općine, Grada i Kantona kao i druge poslove i zadatke u rješavanju društvenih pitanja od interesa za građane općine.

Vijećnici su usvojili i Odluku o verifikaciji mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo. Ovom Odlukom članica Savjeta MZ „Trg heroja“ Kalamujić Majda zamijenjena je novom članicom Šunjić Sabinom, dok je u MZ “Željeznička“ član Savjeta Babić Jozo, zamijenjen novim članom Zubača Avdom.

Na sjednici je podnesena informacija o realizovanim projektima odabranim na osnovu Javnog poziva OCD/NVO za predaju prijedloga projekata iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju i oblasti zaštite okoliša za 2019. godinu. U infomaciji je navedeno da shodno Odluci Općinskog načelnika o izboru najuspješnijih projekata za 2019. godinu, odobrena su sredstva za realizaciju ukupno jedanaest projekata. Sve organizacije civilnog društva realizovale svoje aktivnosti i ostavrile predviđene rezultate prema odabranim projektnim prijedlozima.

Vijećnicima je podnesena i Informacija o radu osnovnih škola na području općine Novo Sarajevo, kao i Informacija o stanju u oblasti kulture, sporta, omladinskih i nevladinih organizacija na području općine Novo Sarajevo.

Konstituisano Općinsko vijeće Novo Sarajevo, za predsjedavajućeg Općinskog vijeća izabran Robert Pleše

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo održana je u petak, 08. januara ove godine u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo.

Vijećnici su usvojili prijedlog Odluke o izboru Verifikacione komisije Općinskog vijeća Novo Sarajevo, koja je verificirala mandate vijećnika, nakon čega su vijećnici  dali svečanu izjavu.

Na Konstituirajućoj sjednici za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novo Sarajevo izabran je Robert Pleše (Naša stranka), a za zamjenike predsjedavajućeg izabrani su Džaka Nijaz (NiP), Kalamujić Majda (SDP) i Salihagić Nedim (NBL).

Novoizabrani predsjedavajući Općinskog vijeća Robert Pleše zahvalio se vijećnicima na ukazanom povjerenju, te nastavio dalje sa vođenjem Konstituirajuće sjednice.

U Općinskom vijeću Novo Sarajevo participira osam političkih stranaka, a najviše mandata ukupno devet vijećnika ima Narod i Pravda (NiP), Naša stranka (NS) i Stranka demokratske akcije (SDA) imaju po pet vijećnika, Socijaldemokratska patrija BiH (SDP) četiri vijećnika, Platforma  za progres, Stranka za bolju budućnost (SBB), NBL, DF-GS imaju po dva mandata. Nakon izbora rukovodstva Općinskog vijeća, predsjednik Kluba vijećnika stranke Narod i Pravda konstatovao je da ova politička partija nastavlja rad u Općinskom vijeću sa osam vijećnika.

Nakon Konstituirajuće sjednice održane su odmah i dvije hitne sjednice Općinskog vijeća. Na Prvoj hitnoj sjednici usvojene su odluke o snivanju komisija i radnih tijela Općinskog vijeća i to: Komisije za statut i propise, Komisije za ljudska prava, slobode i rodnu ravnopravnost, Komisije za pitanja mladih, Komisije za statusna pitanja boraca, Komisije za budžet i finansije, Komisije za odnose s mjesnim zajednicama i zaštitu čovjekove okoline, Komisije za poslove iz stambene oblasti, Komisije za strateško planiranje i razvoj općine, Drugostepene stručne komisije, Komisije za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta i Etičke komisije.

Na Drugoj hitnoj sjednici Vijeća, koja je održana odmah nakon Prve, vijećnici su po hitnom postupku usvojili Odluku o privremenom finansiranju Općine Novo Sarajevo za period januar – mart 2021. godine, nakon čega je usvojen i  Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu, kao i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu.

Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu iznosi 20.365.000,00 KM i stavlja se na Javnu raspravu u trajanju od deset dana, počev od 11. januara ove godine.

Održana 41. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

U Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo u četvrtak 08. oktobra ove godine održana je 41. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo, kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Vijećnici Općinskog vijeća usvojili su prijedloge rješenja o dodjeli i preuzimanju gradskog građevinskog zemljišta, u okviru kojih je usvojeno Rješenja o izmjeni pravosnažnog Rješenja Općinskog vijeća br. 01-02-713/07 u vezi sa 04-31-483/07 od 31.10.2007. godine, kojim je od Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo preuzeto gradsko građevinsko zemljište u svrhu izgradnje Sportske dvorane, te Rješenje o izmjeni pravosnažnog Rješenja Općinskog vijeća br. 01-02-713/07 u vezi sa 04-31-483.1/07 od 31.10.2007. godine, kojim je od Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo preuzeto gradsko građevinsko zemljište u svrhu izgradnje župne crkve.

Usvojen je i Zaključak kojim se odbacuje prijedlog JP Željeznica Federacije BiH za obnovu postupka okončanog Rješenjem Općinskog vijeća br. 01-02-895/09 u vezi sa 08-31-316/09 od 08.12.2009. godine, kojim je utvrđeno pravo vlasništva na izgrađenom gradskom građevinskom zemljištu, kao i Zaključak o davanju saglasnosti na Nacrt Ugovora o prenosu prava vlasništva na nekretnini uz naknadu između Općine Novo Sarajevo i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo.

Na 41. sjednici je razmatran Prijedlog, te usvojena Odluka o imenovanju načelnika Općine Novo Sarajevo Nedžada Koldže za Investicionog menadžera za 2021. godinu, nakon čega je usvojen i Prijedlog Politike investiranja raspoloživih novčanih sredstava za 2021. godinu.

Nakon što je prihvaćena inicijativa Kluba vijećnika SDA i ostalih vijećnika, usvojen je Zaključak Općinskog načelnika kojim se daje ovlaštenje Općinskom načelniku za implementaciju inicijative za subvencioniranje troškova kupovine školskih udžbenika za učenike osnovnih škola sa područja Općine Novo Sarajevo putem jednokratne novčane pomoći.

Vijećnici su usvojili i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa u afirmaciji amaterskog sporta i očuvanju kulturno – umjetničke tradicije od značaja za Općinu Novo Sarajevo. Izmjenama i dopunama Odluke nosilac aktivnosti koji će provoditi javni interes, kroz jačanje i afirmaciju omladinskog sporta je Udruženje Fudbalski klub „Željezničar“ Sarajevo.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o verifikaciji mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo, kao i Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2021. godinu.

Na sjednici je razmatran i usvojen i Izvještaj o stanju u oblasti gazdovanja poslovnim prostorima Općine Novo Sarajevo, a vijećnicima Općinskog vijeća podnesene su i slijedeće informacije:

-Informacija o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za period januar-juni 2020. godine,

– Informacija o realizaciji godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu,

– Informacija o stanju stambenog fonda Općine Novo Sarajevo,

– Informacija o stanju spomen obilježja odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992.- 1995. i spomen obilježja NOR-a 1941.-1945., na području općine Novo Sarajevo,

– Informacija o stanju pripreme za sezonu grijanja za objekte kolektivnog stanovanja,

– Informacija o stanju i problemima primarne zdravstvene zaštite na području općine Novo Sarajevo,

Zbog nedolaska podnosilaca informacija na 41. sjednicu Vijeća, vijećnici nisu razmatrali: Informaciju o stanju javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period od 01. juli do 30. septembra 2020. godine, Informaciju o stambenim objektima sa azbestnim fasadama na području općine Novo Sarajevo, sa prijedlozima mogućih rješenja ovog problema, te Informaciju o stanju i problemima vodovodne mreže, sa prijedlogom mjera za sanaciju iste.

Održana 39. i 40. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 28. jula ove godine, u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo, održalo je 39. i 40. redovnu sjednicu kojima je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Na 39. redovnoj sjednici Općinskog vijeća, vijećnici su usvojili Odluku o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu, kao i Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava na ime pomoći u školovanju za učenike srednjih škola i studente iz reda boračke populacije slabijeg imovnog stanja za školsku/akademsku 2019./2020. godinu. Usvojen je i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o verifikaciji mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo.

Na sjednici je podržan Prijedlog Autentičnog tumačenja člana 2. Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela i članovima Kolegija Vijeća. Razmatran je i usvojen Zaključak o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za pokretanje procedure za iskazivanje interesa dužnika Općine Novo Sarajevo za izmirenje potraživanja po osnovi glavnog duga glavnog duga i troškova sudskog postupka uz oslobađanje od plaćanja zakonskih zateznih kamata, ugovorenih kamata i troškova sudskog postupka.

Vijećnici su usvojili slijedeće izvještaje: Izvještaj o radu vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo delegiranih u Gradsko vijeće Grada Sarajeva za 2019. godinu, Izvještaj o radu Centra za zdravo starenje Novo Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o naplati naknade za korištenje javnih površina za 2019. godinu, Izvještaj o provođenju Odluke o uvjetima i načinu postavljanja i održavanja naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o stanju u oblasti upravljanja i održavanja lokalnih cesta na području Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o realizaciji plana upravljanja otpadom Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o radu JU “Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo” za 2019. godinu i Godišnji izvještaj o radu i poslovanju JP „ONSA“ d.o.o Sarajevo.

Primljene su k znanju slijedeće informacije:

  • Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području Općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period od 01. januar do 31. mart 2020. godine,
  •  Informacija o radu Crvenog križa Novo Sarajevo za 2019. godinu i program rada za 2020. godinu,
  •  Informacija o provedbi Plana zaštite od požara za područje Općine Novo Sarajevo, za 2019. godine,
  • Informacija o stanju saobraćaja u mirovanju na području Općine Novo Sarajevo, sa prijedlogom mjera za rješavanje,
  • Informacija o stanju javnih zelenih površina,
  • Informacija o stanju komunalne higijene na području Općine Novo Sarajevo, sa posebnim osvrtom na stanje u MZ, uz prijedlog mjera za poboljšanje.

Na 40. redovnoj sjednici Općinskog vijeća, podržan je Nacrt Odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta na području Općine Novo Sarajevo koji se upućuje se u javnu raspravu u trajanju od 60 dana, odnosno od 01.08-30.09.2020. godine.
Ovom prilikom, usvojen je Izvještaj o stanju klizišta na području Općine Novo Sarajevo za period 01. januar – 30. juni 2020. godine. Podnesena je Informacija o ostvarivanju prava korisnika ličnih i porodičnih invalidnina, ratnih vojnih invalida 100% I grupe (paraplegičara) korisnika tuđe njege i pomoći, na području Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu, kao i Informacija o realizaciji kapitalnih projekata.

Održana Prva hitna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 15. maja ove godine, održalo je Prvu hitnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Ana Baltić.

Vijećnici su usvojili Odluku  dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo, kao i Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela i članovima Kolegija Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Prva hitna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo održana je u Sportskoj dvorani „Novo Sarajevo”.

Održana 37. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 27. februara ove godine, održalo je svoju 37. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Ana Baltić.

Vijećnici su usvojili Odluku o utvrđivanju visine sredstava za sufinansiranje boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo za 2020. godinu.

Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta.

Podršku je dobio i Nacrt Odluke o dodjeli i prodaji stanova na kojima Općina Novo Sarajevo ima pravo raspolaganja koji se upućuje u javnu raspravu od 03.03. do 31.03.2020. godine.

Općinsko vijeće razmatralo je i podržalo Odluku o davanju saglasnosti na Ugovor o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo.

Na sjednici je prihvaćena Odluka o razrješenju dužnosti člana Komisije za poslove iz stambene oblasti, kao i Odluka o imenovanju člana Komisije za poslove iz stambene oblasti.

Razmatran je i usvojen Izvještaj o realizaciji sredstava i programa rada boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo za 2019. godinu.

Na sjednici su podnesene slijedeće informacije:

– Informacija o realizaciji sredstava po Odluci o uslovima, načinu kriterijima i iznosu sredstava za dodjelu jednokratne pomoći licima i domaćinstvima sa područja Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu,

– Informacija o realizaciji sredstava po Odluci o novčanoj pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu za 2019. godinu,

– Informacija o realizaciji sredstava po Pravilniku o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje za 2019. godinu,

– Informacija o realizaciji sredstava po Odluci jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta za 2019. godinu,

– Informacija Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo o stanju nezaposlenosti na području Općine Novo Sarajevo,

– Informacija o stanju vodovodne mreže i snabdijevanju vodom na području Općine Novo Sarajevo,

– Informacija o snabdijevanju prirodnim gasom na području Općine Novo Sarajevo i

– Informacija o stanju snabdijevanja električnom energijom na području Općine Novo Sarajevo.

 

Održana 36. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 30. januara ove godine, održalo je svoju 36. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Vijećnici su usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu. S obzirom da su se stvorile mogućnosti ovom odlukom se povećava iznos izdavanja za ove namjene, te će se porodiljama koje nisu u radnom odnosu isplaćivati po 60 KM mjesečno u trajanju od 12 mjeseci.

Usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo, kao i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu odabira i praćenja realizacije projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji.

Na sjednici je donesena Odluka o imenovanju organizacionog odbora za obilježavanje Dana Općine Novo Sarajevo 16. maj 2020. godine.

Usvojen je i Program edukacije i obuke o zaštiti okoliša za 2020. godinu.

Općinsko vijeće donijelo je Zaključak o davanju saglasnosti na Plan i program građenja, rekonstrukcije, obnove, održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih cesta na području Općine Novo Sarajevo, kao i Cjenovnik o visini naknada za postavljanje naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama na području Općine Novo Sarajevo za 2020. godine.

Donesen je i Zaključak o prihvatanju prvonagrađenog Idejnog rješenja za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Centralnog spomenika.

Na sjednici su podnesene slijedeće informacije:

Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednost saobraćaja, na području Općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period oktobar-decembar 2019. godine, i

Informacija o funkcionisanju javnog gradskog saobraćaja na području Općine Novo Sarajevo.

Usvojen Budžet Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 30.decembra ove godine, održalo je svoju 35. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Vijećnici su usvojili Budžet Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu u iznosu od 33.100.000 KM, kao i Odluku o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu.

Kapitalni dio budžeta koji je planiran u iznosu od 15.180.00 KM biće usmjeren na poboljšanje, prije svega, stanja u oblasti komunalne i saobraćajne infrastrukture i zaštite okoliša. Za programe socijalne zaštite u Budžetu je planirano oko 1.550.000 KM, za obrazovanje oko 964.000 KM, dok je za zaštitu životne sredine predviđeno oko 1.470.00 KM, a za rekreaciju, kulturu i religiju oko 2.600.000 KM.

Na sjednici je usvojen Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2020. godinu.

Općinsko vijeće donijelo je Zaključak o davanju saglasnosti na predloženi Sporazum o poslovnoj saradnji Općine Novo Sarajevo i Kantona Sarajevo – Ministarstva saobraćaja, na realizaciji Projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta u ulici Grbavička kao zamjenske lokacije, radi izgradnje saobraćajnice – Južna longitudinala,

Usvojena je i Odluka o usvajanju i provođenju Urbanističkog projekta „Milkos“,

Na sjednici je donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, uslovima i načinu utvrđivanja boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo.

Vijećnici su usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora na kojima pravo raspolaganja ima Općina Novo Sarajevo, te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i visini plaćanja zakupnine poslovnih prostora,

Prihvaćen je i Izvještaj o stanju klizišta na području Općine Novo Sarajevo, sa posebnim osvrtom na realizaciju plana klizišta u 2019. godini sa prijedlogom mjera za sanaciju istih.

Na kraju sjednice, podnesene su slijedeće informacije:

Informacija o stanju u oblasti kulture, sporta, omladinskih i nevladinih organizacija, na području Općine Novo Sarajevo, te

Informacija o položaju i stanju svih boračkih kategorija na području Općine Novo Sarajevo.

 

Share Follow