Održana 28. redovna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 7. maja ove godine održalo je svoju 28. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Vijećnici su  usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu – završni račun. Na sjednici je podržana Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, te Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu – Rebalans Budžeta.

Usvojena je i Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu. Dobitnik zlatne plakete Općine Novo Sarajevo je udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“, a srebrene plakete karate klub „Sensei“.

Donesena je i Odluka o dodjeli stipendija za školsku/akademsku 2018./2019. godinu. Dodijelit će se 509 stipendija, i to za 246 učenika i 263 studenta, a ukupni iznos sredstava za ove namjene je 458.650 KM.

Podršku su dobile i Odluka o utvrđivanju prosječne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine iz prethodne 2018. godine, zatim Odluka o utvrđivanju visine naknade za pogodnosti dodijeljenog gradskog građevinskog zemljišta /renta/ za 2019. godinu, te Odluka o određivanju visine naknade za eksproprisano i dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište za 2019. godinu,

Na sjednici usvojen je i zaključak o davanju saglasnosti Kantonu Sarajevo za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Vijećnici su na sjednici usvojili sljedeće izvještaje:

Izvještaj o provođenju Odluke o uvjetima i načinu postavljanja i održavanja naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području općine Novo Sarajevo za 2018. godinu,

Izvještaj o naplati naknade za korištenje javnih površina za 2018. godinu,

Izvještaj o realizaciji Plana upravljanja otpadom Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu,

Izvještaj o stanju u oblasti upravljanja i održavanja lokalnih cesta na području općine Novo Sarajevo za 2018. godinu,

Izvještaj o radu vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo delegiranih u Gradsko vijeće Grada Sarajeva za 2018. godinu, te

Izvještaj o radu JU “Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo” za 2018. godinu.

Vijećnicima su podnesene sljedeće informacije: Informacija o realizovanim projektima odabranim na osnovu javnog poziva OCD/NVO za predaju prijedloga projekata iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju i oblasti zaštite okoliša, te Informacija o radu Službe socijalne zaštite Općine Novo Sarajevo u 2018. godini.

Održana 27. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 28. marta ove godine održalo je svoju 27. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Na sjednici je usvojen Program rada Općinskog načelnika za 2019. godinu, kao i Izvještaj o radu Općinskog načelnika i stručnih službi Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu.

Vijećnici su podržali izvještaj o radu Općinskog vijeća Novo Sarajevo, njegovih radnih tijela i Stručne službe za poslove Općinskog vijeća, za period januar-decembar 2018. godine.

Općinsko vijeće usvojilo je Odluku o utvrđivanju visine sredstava za sufinansiranje boračkih udruženja od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo za 2019. godinu, te Izvještaj o realizaciji sredstava i programa rada boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo u 2018. godinu.

Podržan je i Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za period 01.01.- 31.12.2018. godine, te Izvještaj o rješavanju upravnih predmeta u Općini Novo Sarajevo, za period 01.01.- 31.12. 2018. godine.

Razmatran je i prihvaćen Nacrt Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Općine Novo Sarajevo koji se stavlja u javnu raspravu. Javna rasprava će trajati 60 dana u periodu od 01.04. do 30.05. 2019. godine.

Vijećnici su podržali i Nacrt Odluke o davanju u zakup stanova na kojima Općina Novo Sarajevo ima pravo raspolaganja. Javna rasprava će trajati 30 dana u periodu od 01.04. do 30.04. 2019. godine.

Na sjednici je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Novo Sarajevo, zatim Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju mjera radi efikasnije naplate naknada za privremeno korištenje javnih površina na području Općine Novo Sarajevo, te Plan korištenja javnih površina na području Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, kao i Odluka o sječi i potkresivanju stabala i niskog rastinja na području Općine Novo Sarajevo.

Podršku vijećnika je dobio Izvještaj o radu organa mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu, kao i Izvještaj o realizaciji Programa edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu.

Vijećnici su razmatrali i Izvještaj o radu JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor” Sarajevo u vezi sa uspostavom Centra za predškolski odgoj i obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju za 2018. godinu, te s tim u vezi usvojili sljedeći Zaključak:

Općinsko vijeće Novo Sarajevo upućuje inicijativu Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da u dogovoru sa JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor” Sarajevo ponudi sistemsko rješenje realizacije predškolskog odgoja i obrazovanja djece sa poteškoćama u razvoju kako bi se prostorni kapaciteti sa kojima raspolaže Općina Novo Sarajevo koristili na način preciziran i definisan Odlukom Općinskog vijeća Novo Sarajevo o davanju na korištenje školskog objekta Javnoj ustanovi Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor” Sarajevo od 30.01.2018. godine i zakonskim propisima. Korisnik prostora je dužan o realizaciji izvijestiti Općinsko vijeće u roku od 3 mjeseca (90 dana).

Pred kraj sjednice, vijećnicima su podnesene sljedeće informacije:

  • Informacija o radu Centra za zdravo starenje Novo Sarajevo za 2018. godinu, te
  • Informacija o radu Crvenog križa Novo Sarajevo za 2018. godinu i program rada za 2019. godinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Održana 26. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 28. februara ove godine održalo je svoju 26. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Na sjednici je usvojena Odluka o kriterijima za korištenje sredstava u saradnji sa bankama – kreditna linija za podsticaj zapošljavanju privrednim subjektima u 2019. godini.

Usvojena je i Odluka o visini naknade za rad članova savjeta mjesnih zajednica, kao i Odluka o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela i članovima kolegija Vijeća.

Općinsko vijeće donijelo je Plan sanacije klizišta na području Općine Novo Sarajevo za period 2019. – 2028. godine, kao i Projektni program o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Milkos“.

Vijećnicima su na sjednici podnesene sljedeće informacije:

Informacija o stanju i problemima primarne zdravstvene zaštite na području Općine Novo Sarajevo,

Informacija Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo o stanju nezaposlenosti na području Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu,

Informacija o snabdijevanju prirodnim gasom na području Općine Novo Sarajevo,

Informacija o realizaciji sredstava po Odluci o novčanoj pomoći porodiljama koje nisu u radnom odnosu za period 01.01.2018. do 31.12. 2018. godine,

Informacija o realizaciji sredstava po Odluci o uslovima, načinu, kriterijima i iznosu sredstava za dodjelu jednokratne pomoći licima i domaćinstvima sa područja Općine Novo Sarajevo za period 01.01.2018. do 31.12.2018.godine,

Informacija o realizaciji sredstava po Odluci o dodjeli jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta za period 01.01.2018. do 31.12. 2018. godine i

Informacija o realizaciji sredstava po Pravilniku o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje, za period 01.06.2018. do 31.12.2018. godine.

Održana 25. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 31. januara ove godine održalo je svoju 25. sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Na sjednici je usvojen Programa rada Općinskog vijeća Novo Sarajevo za 2019. godinu, te  Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo. Vijećnici su podržali i Odluku o organizaciji i djelokrugu poslova službi za upravu, stručnih i drugih službi Općine Novo Sarajevo.

Općinsko vijeće donijelo je i Odluku o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje Dana Općine Novo Sarajevo – 16. maj 2019. godine,  kao i Odluku o utvrđivanju Programa obilježavanja i Plana utroška sredstava za obilježavanje značajnih datuma  za provođenje aktivnosti po Kalendaru za 2019. godinu.

Usvojena je Odluka  o pristupanju izradi Regulacionog plana „Pofalići-Ciglane“. Vijećnici su podržali prijedlog Programa održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta na području Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, te prijedlog Programa edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo za ovu  godinu.

Podršku je dobio i prijedlog Cjenovnika o visini naknade za postavljanje naziva firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama na području Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu.

Pred kraj sjednice, vijećnicima su podnesene sljedeće informacije:

Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području Općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period oktobar-decembar 2018. godine,

Informacija o funkcionisanju javnog gradskog saobraćaja na području Općine Novo Sarajevo u 2018. godini,

Informacija o stanju snabdijevanja električnom energijom na području Općine Novo Sarajevo u 2018. godini.

Održana 24. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 27. decembra ove godine, održalo je svoju 24. sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Vijećnici su usvojili Budžet Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu u iznosu od 32.200.000 KM, a podržana je i Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za narednu godinu.

Na sjednici je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini komunalnih taksi.

Vijećnici su  prihvatili i Odluku o definisanju prijedloga školskih područja za javne ustanove, osnovne škole na području Općine Novo Sarajevo, na osnovu koje će Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo utvrditi školsko područje za svaku školu.

Usvojene su odluke od razrješenju i imenovanju članova Komisije za strateško planiranje i razvoj Općine, Komisije za poslove iz stambene oblasti i Komisije za statut i propise.

Pred kraj sjednice, vijećnicima je podnesena informacija o stanju u oblasti kulture, sporta, omladinskih i nevladinih organizacija na području Općine Novo Sarajevo.

Održana 23. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 29. novembra ove godine, održalo je svoju 23. sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Na početku sjednice Općinsko vijeće usvojilo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o verifikaciji mandata vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo. Potom su zakletvu položili novoizabrani vijećnici Općinskog vijeća Rusmir Haseta i Igor Vreta.

Vijećnici Općinskog vijeća utvrdili su Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo, kao i Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2019. godinu, koji se upućuju u javnu raspravu.

Općinsko vijeće usvojilo je Gender akcioni plan Općine Novo Sarajevo za period 2018. do 2022. godine, koji kao strateško-planski dokument općine svojom implementacijom treba da unaprijedi ravnopravnost spolova u zajednici.

Vijećnici su podržali Odluku o imenovanju Investicionog menadžera za 2018. godinu, te Politiku investiranja raspoloživih novčanih sredstava za 2019. godinu. Usvojen je izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata odobrenih budžetom Općine Novo Sarajevo i dinamiku njihove realizacije.

Na sjednici su usvojene i Odluke o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i člana Skupštine, te člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje objekata u vlasništvu Općine Novo Sarajevo „ONSA“ d.o.o. Sarajevo.

Usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o verifikaciji mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo.

Općinsko vijeće Novo Sarajevo razmatralo je i prihvatilo Nacrt Plana sanacije klizišta na području Općine Novo Sarajevo za period 2019-2028. godine.

Razmatrana je i usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta „Milkos“. Usvojen je i Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Pofalići – Ciglane“ koji se stavlja na javni uvid i javnu raspravu u trajanju do 30 dana.

Pred kraj sjednice, vijećnicima su podnesene sljedeće informacije:

Informacija o dostavljenom periodičnom izvještaju Kantonalnom ministarstvu finansija za period od 1. januar do 30. septembar 2018. godine,

Informacija o položaju i stanju boračkih kategorija sa područja općine Novo Sarajevo,

Informacija o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području općine Novo Sarajevo od 1998. godine do 2018. godine,

Informacija o radu osnovnih škola na području općine Novo Sarajevo,

Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbijednost saobraćaja na području općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period juli – septembar 2018. godine.

Nije održana 23. sjednica Općinskog vijeća

Sjednica nije održana zbog neusvajanja dnevnog reda


Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 30. oktobra ove godine, nije održalo svoju 23. sjednicu zbog neusvajanja dnevnog reda. Novi termin održavanja sjednice bit će naknadno određen.

Vijećnici su, na početku, odali počast ubijenim policajcima Adisu Šehoviću i Davoru Vujinoviću.

Održana 22. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Utvrđen Nacrt  budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu koji se upućuje u javnu raspravu


 

 

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 11. oktobra ove godine, održalo je svoju 22. sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Vijećnici Općinskog vijeća utvrdili su Nacrt budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu u iznosu  od 16.140.000 KM koji se upućuje u javnu raspravu u periodu od 15. oktobra do 15. novembra ove godine.

Javna rasprava će  se održati u klubovima vijećnika Općinskog vijeća, nadležnim radnim tijelima Općinskog vijeća, zborovima građana u mjesnim zajednicama, parlamentarnim strankama koji imaju vijećnike u Općinskom vijeću i koordinaciji boračkih udruženja Općine Novo Sarajevo.

Općinsko vijeće prihvatilo  je Izvještaj o stanju u oblasti gazdovanja poslovnim prostorima Općine Novo Sarajevo, te Izvještaj o stanju stambenog fonda Općine Novo Sarajevo.

Vijećnicima su podnesene sljedeće informacije:

-Informacija o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za period januar – juni 2018. godine,

– Informacija o izgradnji sistema zaštite i spašavanju i način postupanja u slučaju nastanka prirodnih i drugih nesreća,

-Informacija o stanju spomen-obilježja NOR 1941-1945. godine i spomenika odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine, na području općine Novo Sarajevo, te

-Informacija o stanju priprema za sezonu grijanja za objekte kolektivnog stanovanja.