Javni poziv za dodjelu kompostera za recikliranje kućnog biootpada

Međunarodna organizacija People in Need trenutno implementira strateški razvojni projekat Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo uz finansijsku podršku Vlade Republike Češke.

Projekat ukupne vrijednosti 2.6 miliona KM planiran je za period juli 2021 – decembar 2023. godine i ima za cilj doprinijeti unapređenju upravljanja otpadom unutar Kantona Sarajevo.

S tim u vezi raspisan je Javni poziv za dodjelu kompostera za recikliranje kućnog biootpada.

OBRAZAC ZAHTJEVA

Započete aktivnosti na proširivanju Osnovne škole “Malta”

Na inicijativu načelnika Općine Novo Sarajevo, dr. Hasana Tanovića, krajem prošle sedmice održan je sastanak sa upravom Osnovne škole „Malta“ i predstavnicima općinskih službi, na kojem su se analizirali koraci koje je neophodno poduzeti kada je u pitanju proširivanje prostornih kapaciteta, odnosno dogradnja objekta, Osnovne škole “Malta”.

Ovu osnovnu školu pohađa 707 učenika, organizovanih u 18 odjeljenja od prvog do četvrtog razreda i 16 odjeljenja od petog do devetog razreda. Uprava je navela da škola ne raspolaže odgovarajućim prostornim kapacitetima da bi mogla izvoditi nastavu na odgovarajući način u skladu sa savremenim pedagoškim standardima.

Ključni problemi su neodgovarajući broj učionica za izvođenje razredne nastave, te neodgovarajući prostor produženog boravka i biblioteke.

Budući da se radi o kompleksnom projektu, kao i nizu složenih predradnji koje se moraju izvršiti da bi se pristupilo realizaciji projekta proširivanja škole, načelnik dr. Tanović pojasnio je šta će Općina prvo pokrenuti.

– Nakon uvida u postojeću dokumentaciju konstatovano je da objekat Osnovne škole „Malta“ nije upisan u zemljišnim knjigama niti je škola titular prava vlasništva na istoj. Također, pripadajuće zemljište koje služi redovnoj upotrebi škole i na kojem se trenutno objekat nalazi upisano je na više različitih vlasnika, tako da će Općina prvo pokrenuti proceduru rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Postojeći Regulacioni plan „Centra Novo Sarajevo„ nije predvidio proširenje objekta škole, potrebno je da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo izvrši analizu, te donese prijedlog odluke o opravdanosti proširenja objekta škole „Malta“. Ovu odluku resorno Ministarstvo treba predložiti i Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje – pojasnio je načelnik dr. Tanović.

Imajući u vidu stvarnu potrebu i značaj osiguravanja što boljih uslova za rad i odvijanje nastave u ovoj osnovnoj školi, Općina Novo Sarajevo preuzela je obavezu da uputi poziv Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS kako bi se formirala radna grupa u cilju efikasnijeg dogovora po pitanju nadležnosti i narednih koraka u rješavanju ove problematike.

Javni poziv organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)”

Općina Novo Sarajevo i projekat ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva koje imaju iskustvo u provedbi projekata za mlade, koje djeluju na području općine Novo Sarajevo, da dostave prijedloge projekata koji su u vezi sa Strategijom prema mladima Općine Novo Sarajevo za period 2022.-2027. Tematske oblasti i prioriteti navedeni u razvojnim ciljevima su dodatno potvrđeni kroz konsultacije sa mladim u okviru održanih sastanaka u sklopu Dijaloga za mlade na području općine Novo Sarajevo kroz aktivnosti koje provodi ReLOaD projekat. 

  • Tekst Javnog poziva, te obrasci sa uputstvima za prijavu projekata mogu se preuzeti na web stranici: www.ba.undp.org, kao i na web stranici Općine Novo Sarajevo: www.novosarajevo.ba;  
  • Rok za predaju aplikacija je 20.12.2022. godine do 15 sati
  • Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obavezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati putem protokola Općine Novo Sarajevo sa naznakom „Za ReLOaD2” projekat“. 

Cjeloviti tekst javnog poziva

Smjernice za aplikante Novo Sarajevo

Projektni prijedlog

Pregled budžeta

Matrica logičkog okvira

Plan aktivnosti i promocije

Administrativni podaci o aplikantu

Finansijska identifikaciona forma

Izjava o podobnosti

Izjava o dvostrukom finansiranju

Lista za provjeru

Ciljevi održivog razvoja

Održana zajednička konferencija načelnika općina u Kantonu Sarajevo

Danas je u Općini Centar održana zajednička konferencija za medije na kojoj su načelnici općina sa područja Kantona Sarajevo prezentirali usvojene zaključke odgovarajući na različita razumijevanja odluke Ustavnog suda FBiH.

Uzimajući u obzir činjenicu da su se pojavila različita razumijevanja presude Ustavnog suda, te da je javnosti prezentirano da općine rade nezakonito jer ne primjenjuju prioritetno odredbe Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine u odnosu na Zakon o principima lokalne samouprave, potrebno je istaći da Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH istu oblast drugačije definiše i propisuje obavezu usklađivanja odredbi drugih zakona sa ovim Zakonom.

Medijima su se obratili direktorica Saveza općina i gradova FBiH Vesna Travljanin, načelnik Općine Centar Srđan Mandić, načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić i načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić. Konferenciji su prisustvovali i načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović, načelnik Općine Trnovo Ibro Berilo, sekretar Općine Centar Adelina Džanković, šef Kabineta načelnika Općine Hadžići Sabahudin Kazić i drugi saradnici općina sa područja Kantona Sarajevo.

– Upravo zato da bi se u budućnosti izbjegla pravna nesigurnost u oblasti donošenja odluka o organizaciji općinskih službi i pravilnika o unutrašnjoj organizaciji čiji je sastavni dio sistematizacija radnih mjesta, devet sarajevskih općina je početkom godine pokrenulo apelaciju Ustavnom sudu zbog neusklađenih odredbi Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine sa odredbama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ustavni sud svojom presudom ovu pravnu dilemu nije riješio, nego istakao da eventualni „sukob nadležnosti“ organa nije pitanje povrede prava na lokalnu samoupravu prema Evropskoj povelji, te kao takvo i nije relevantno za odlučivanje – istaknuto je tokom obraćanja medijima.

Načelnici devet općina Kantona Sarajevo podsjećaju da je Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine propisano da se u općinama ostvaruje lokalna samouprava, te da su u BiH na snazi opća pravila međunarodnog prava, a u slučaju nesaglasnosti međunarodnog ugovora, odnosno sporazuma i zakonodavstva, prevladava međunarodni ugovor, odnosno sporazum. Odredbe Evropske povelje o lokalnoj samoupravi sastavni su dio zakonodavstva FBiH, a Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH je stupio na snagu 7.09.2006. godine, kako je istakao i Ustavni sud FBiH u svojoj presudi.

Zakon o principima lokalne samouprave obavezuje FBiH i kantone da usklade svoje zakone s ovim Zakonom, dok su jedinice lokalne samouprave dužne uskladiti svoje statute, jer stupanjem na snagu ovog Zakona prestaju važiti odredbe kantonalnih zakona i sve odredbe statuta jedinica lokalne samouprave koje su u suprotnosti sa odredbama ovog Zakona.

Iako je Zakon o organizaciji uprave u FBiH donesen 2005. godine, dakle prije Zakona o principima lokalne samouprave, do obaveznog usklađivanja njegovih odredbi sa Zakonom o principima lokalne samouprave nije došlo ni nakon 16 godina od stupanja na snagu Zakona o principima lokalne samouprave, a za šta je bio predviđen zakonski rok od 6 mjeseci, niti se Zakon o principima lokalne samouprave počeo u potpunosti implementirati.

Više informacija sa održane press konferencije na sljedećem LINKU.

Učesnicima Sportskog programa Randori dodijeljene diplome

U okviru realizacije Sportskog programa Randori, kojeg implementira Udruženje “Karate klub Randori” polaznicima programa su dodijeljene diplome. Radi se o djeci predškolskog uzrasta koja su imala priliku da se upoznaju sa tehnikama samoodbrane, zdravom načinu života, kao i zdravim navikama.

Redovnim vježbanjem u više grupa obuhvaćena su i djeca školskog uzrasta do 15 godina, a treninzi se održavaju u sali u okviru TC Robot u Hrasnom. Njihovom uzrastu prilagođene su vježbe snage i upoznavanje sa tehnikama samoodbrane u raznim životnim situacijama, a vodeći računa o unapređenju psihofizičkog zdravlja i potiskivanju pojave društveno neprihvatljivog ponašanja.

Ovaj projekat koji provodi Udruženje karate klub Randori podržala je Općina Novo Sarajevo.

SAOPŠTENJE za javnost načelnika devet općina sa područja Kantona Sarajevo

Načelnici devet sarajevskih općina su dana 23.11.2022., odgovarajući na različita razumijevanja odluke Ustavnog suda FBiH, a osobito na ona u kojima je pogrešno komentarisana kako potreba za pokretanjem apelacije, tako i sama odluka Ustavnog suda, donijeli i potpisali trinaest zaključaka sa čijim sadržajem žele upoznati širu javnost.

Uzimajući u obzir činjenicu da su se pojavila različita razumijevanja presude Ustavnog suda, te da je javnosti prezentirano da općine rade nezakonito jer ne primjenjuju prioritetno odredbe Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine u odnosu na Zakon o principima lokalne samouprave, potrebno je istaći da Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH istu oblast drugačije definiše i propisuje obavezu usklađivanja odredbi drugih zakona sa ovim Zakonom.

Upravo zato da bi se u budućnosti izbjegla pravna nesigurnost u oblasti donošenja odluka o organizaciji općinskih službi i pravilnika o unutrašnjoj organizaciji čiji je sastavni dio sistematizacija radnih mjesta, devet sarajevskih općina je početkom godine pokrenulo apelaciju Ustavnom sudu zbog neusklađenih odredbi Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine sa odredbama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ustavni sud svojom presudom ovu pravnu dilemu nije riješio, nego istakao da eventualni „sukob nadležnosti“ organa nije pitanje povrede prava na lokalnu samoupravu prema Evropskoj povelji, te kao takvo i nije relevantno za odlučivanje.

Načelnici devet općina Kantona Sarajevo podsjećaju da je Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine propisano da se u općinama ostvaruje lokalna samouprava, te da su u BiH na snazi opća pravila međunarodnog prava, a u slučaju nesaglasnosti međunarodnog ugovora, odnosno sporazuma i zakonodavstva, prevladava međunarodni ugovor, odnosno sporazum. Odredbe Evropske povelje o lokalnoj samoupravi sastavni su dio zakonodavstva FBiH, a Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH je stupio na snagu 7.09.2006. godine, kako je istakao i Ustavni sud FBiH u svojoj presudi.

Zakon o principima lokalne samouprave obavezuje FBiH i kantone da usklade svoje zakone s ovim Zakonom, dok su jedinice lokalne samouprave dužne uskladiti svoje statute, jer stupanjem na snagu ovog Zakona prestaju važiti odredbe kantonalnih zakona i sve odredbe statuta jedinica lokalne samouprave koje su u suprotnosti sa odredbama ovog Zakona.

Iako je Zakon o organizaciji uprave u FBiH donesen 2005. godine, dakle prije Zakona o principima lokalne samouprave, do obaveznog usklađivanja njegovih odredbi sa Zakonom o principima lokalne samouprave nije došlo ni nakon 16 godina od stupanja na snagu Zakona o principima lokalne samouprave, a za šta je bio predviđen zakonski rok od 6 mjeseci, niti se Zakon o principima lokalne samouprave počeo u potpunosti implementirati.

Na sljedećem linku pogledajte ZAKLJUČKE.

Saopštenje povodom stanja ruševnog stambenog objekta u ulici Trnovska 9

Vezano za nedavna dešavanja i objave putem medija i socijalnih mreža, a povodom stanja ruševnog stambenog objekta u ulici Trnovska 9, te izgradnje stambeno – poslovnog objekta u neposrednoj blizini u ulici Ljubljanska br. 10, ovim putem želimo informisati javnosti o sljedećem:

PORODICA RITER

Na adresi Trnovska 9 se nalazi stambeni objekat u vlasništvu Općine Novo Sarajevo i u istom, kao  nosioci stanarskog prava i korisnici stambene jedinice dugi niz godina žive članovi porodice Riter.

Problemi u pomenutom stambenom objektu koji nakon rata nikada nije saniran, počinju prije nešto više od dvadeset godina i nisu nastali izdavanjem građevinske dozvole za izgradnju objekta ul. Ljubljanska 10, kako pojedinci žele predstaviti i zloupotrijebiti novonastalu situaciju.

Zbog lošeg stanja u kojem se objekat nalazio još 2008. godine je urađen Elaborat o istražnim radovima na konstrukciji objekta od strane Građevinskog fakulteta – IMK instituta za meterijale i konstrukcije Sarajevo, nakon čega je u zaključcima pomenutog Elaborata navedeno da ni horizontalni ni vertikalni elementi nemaju propisanu sigurnost uz preporuku da se izvrši razgradnja i ponovna izgradnja objekta.

Imajući u vidu navedeno, Općina Novo Sarajevo je obezbijedila Izvedbeni projekat rekonstrukcije nosive konstrukcije objekta izrađen od strane IMK Građevinskog fakulteta u Sarajevu dana 26.02.2010.godine na koji Zavod za zaštitu kulturno – historijskog naslijeđa KS nije dao svoju suglasnost budući da nije tretirana arhitektonska faza. Pošto je predmetni objekat stambenog karaktera i pod zaštitom je Zavoda, Općina Novo Sarajevo je isti u više navrata kandidovala za Program “Velike opravke” na zajedničkim dijelovima stambenih zgrada Kantona Sarajevo. Do sada ovaj prijedlog nikad nije prihvaćen od strane nadležnog Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a najvjerovatnije zbog iznimno velikih troškova koje restauracija ovakvog objekta i zahtjeva.

U Stručnom mišljenju o stanju konstrukcije objekta kolektivnog stanovanja u ulici Trnovska br.9, izrađenog od strane Građevinskog fakulteta UNSA – IMK Institut za materijale i konstrukcije Sarajevo, 05.03.2015.godine zaključeno je da je stanje cjelokupne konstrukcije KRITIČNO, odnosno da je konstrukcija toliko oštećena da ne garantuje nikakvu sigurnost i da se očekuju urušavanja manjih ili većih dijelova konstrukcije (što se i desilo 2019.godine).

U vezi sa navedenim Općinska služba za komunalne i stambene poslove i saobraćaj već dugi niz godina nastoji da riješi stambeni problem porodice Riter, ulažući napore da imenovanog izmjesti i smjesti u neku od uslovnih stambenih jedinica u vlasništvu Općine Novo Sarajevo.

Sve ponuđene stanove, u cilju stambenog zbrinjavanja, gospodin Riter je odbio, a stanovi su mu nuđeni od 2005. godine na različitim lokacijama, poput onih u:

  • ulici Šibenska broj 1,
  • Ljubljanskoj broj 16 A,
  • Avde Smajlovića broj 35,
  • Džemala Bijedića broj 84,
  • Džemala Bijedića broj 70,
  • kao i dva stana u ulici Dobojska broj 3. 

Napominjemo, porodici Riter je i 2019. godine bila naložena zabrana upotrebe predmetnog devastiranog stambenog objekta Rješenjem Službe za inspekcijske poslove Općine Novo Sarajevo, jer je objekat i tada po stručnom nalazu bio opasan za korištenje, imajući u vidu činjenicu da je došlo do urušavanja cijelog stropa u dijelu zgrade.  Te, 2019. godine je došlo do propadanja krovne konstrukcije, stropnih i podnih konstrukcija na dijelu objekta od krova do prizemlja što je bio osnov za donošenja rješenja o zabrani upotrebe građevine uz saznanja iz Elaborata. Rješenje o zabrani upotrebe građevine je 2019.godine doneseno na Općinu Novo Sarajevo kao vlasnika građevine, a isto je dostavljeno Riter Ivi kao korisniku objekta.

Na ovo Rješenje je uložena žalba i 15.09.2022. godine Kantonalni Sud u Sarajevu poništva istu i vraća postupak na početak sa uputama:

(a) da se provjeri tačnost žalbenih navoda koje je istakao Ivo Riter da zgrada trenutno nema većih oštećenja te da će ukoliko se ne uradi rekonstrukcija i sanacija zgrade doći do fizičkog propadanja ostalih dijelova zgrade

(b) da se osvrne na zaključak tematskog kolegija Općine Novo Sarajevo od 14.05.2019.godine na kojem je između ostalog donijet zaključak kojim se zadužuje nadležna Služba da poduzme sve neophodne korake kako bi Općinskom vijeću uputio prijedlog o dodjeli stana Ivi Riteru, a kako bi se time trajno riješilo njegovo stambeno pitanje.

Dakle, Općinski načelnik i nadležne službe su odmah po primanju presude, po istoj postupili i održali stručni kolegij, te je nakon toga i nakon sagledavanja svih činjenica i dostupnih procjena i elaborata, Rješenjem Službe za inspekcijske poslove Općine Novo Sarajevo naređena vlasniku građevine, u ovom slučaju Općini Novo Sarajevo i nosiocu stanarskog prava, gospodinu Ivi Riteru zabrana upotrebe devastiranog stambenog objekta, jer je isti opasan po život i zdravlje ljudi, dok se ne izvrši sanacija objekta, ukoliko se utvrdi da je ista moguća.

Odmah nakon toga, Općinsko vijeće je na inicijativu Općinskog načelnika održalo hitnu sjednicu na kojoj je usvojena Odluka o davanju stana na privremeno korištenje bez naknade za porodicu Riter.

Radi se o realizaciji hitne mjere, odnosno dodjele stana na privremeno korištenje za smještaj Ive Ritera kao nosioca stanarskog prava stana koji se nalazi u zgradi u ulici Trnovska br. 9, a koja je ruševna i ne osigurava ispravnost, upotrebljivost i sigurnost zgrade kao cjeline.

Stan koji mu je ovom Odlukom vijeća dodijeljen na period od godinu dana je u vlasništvu Općine Novo Sarajevo i nalazi se na Trgu heroja.

Svrha realizacije ove mjere, je da se porodici Riter što prije obezbijediti iseljenje iz postojećeg devastiranog objekta koji nije siguran za korištenje, te ugrožava život iste.

Svjesni činjenice da se radi o stanu koji je manje kvadrature u odnosu na onaj koji porodica Riter koristi, ovo je trenutno najbrže rješenje, jer je jedini koji je u potpunosti renoviran i odmah useljiv.

Općinski načelnik je zadužio nadležne službe da odmah pristupe pronalasku i renoviranju većeg stana na nižoj etaži i čim se taj proces bude završio, porodica Riter će moći da preseli u isti sa čime je upoznata porodica Riter prilikom službene posjete od strane službenika Općine Novo Sarajevo.  

POČETAK IZGRADNJE STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA U ULICI LJUBLJANSKA BR. 10

U neposrednoj blizini parcele na kojoj se nalazi gore spomenuti stambeni objekat u vlasništvu Općine Novo Sarajevo u kojem živi porodica Riter, u ulici Ljubljanska br.10 počela je izgradnja stambeno poslovnog objekta.

Činjenica jeste da se početak građevinskih radova na tom lokalitetu „poklopio“ sa procesima koji se odnose na rješavanje višedecenijskog problema sa zgradom u kojoj živi porodica Riter, ali to ni u kom slučaju ne znači da ova dva procesa imaju bilo kakvu međusobnu poveznicu, izuzev što se parcele nalaze jedna do druge i što su, kako glavna općinska inspektorica, tako i sam općinski načelnik naložili niz koraka kako bi se osiguralo da se svi radovi i aktivnosti obavljaju na najsigurniji način u skladu sa zakonom i pozitivnom praksom.

Napominjemo da je pravomoćnim Rješenjem Službe za oblast prostornog uređenja i urbanizma Općine Novo Sarajevo, Investitoru „E-SPV“ d.o.o. Sarajevo, izdata urbanistička saglasnost za radove na izgradnji stambeno-poslovnog objekta, na mjestu ranije srušenih legalnih objekata u ulici Ljubljanska broj 10 u Sarajevu. U postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, a nakon obavljenog uviđaja na licu mjesta, prema stručnim nalazima vještaka geodete i urbaniste, utvrđeno je da su na predmetnoj parceli koju je činio neuređen parking prostor, ranije egzistirala tri legalna objekta, upisana u zemljišne knjige.

Skrećemo pažnju svima koji klasičnim spinovanjem i dezavuisanjem javnosti žele sebi da priskrbe jeftine političke poene, ali i imaju bilo koju vrstu koristi na ovaj ili onaj način, da se predmetni lokalitet nalazi u obuhvatu Regulacionog plana “Kovačići“, a koji je usvojen od strane Gradskog vijeća Grada Sarajeva 29.05.2013. godine.

Dakle, nikakve se nepredviđene i nepoznate procesne radnje nisu dogodile, niti je ova općinska administracija učinila bilo šta što nije odranije planirano i predviđeno na ovom lokalitetu.

Budući da je ovim Regulacionim planom planirana izgradnja stambenog-poslovnog objekta u ulici Ljubljanska broj 10, koji se nalazi u zoni zaštite “B“ cjelina Ljubljanske ulice (donji dio Kovačića), Služba za oblast prostornog uređenja i urbanizma je bila obavezna pribaviti Saglasnost Kantonalnog Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, što je i učinjeno.

Cijeneći navedeno, te činjenicu da je Idejni projekat urađen u skladu sa Regulacionim planom određenim urbanističko-tehničkim uvjetima, utvrđeno je da postoje uslovi za izdavanje urbanističke saglasnosti. Na temelju izdate urbanističke saglasnosti, pribavljeno je Rješenje o saglasnosti Kantonalnog Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Sarajevo na glavni projekat arhitekture objekta u ulici Ljubljanska broj 10, kao i ostale saglasnosti propisane urbanističko-tehničkim uslovima, te je Investitoru „E-SPV“ d.o.o. Sarajevo, izdato odobrenje za građenje.

U toku postupka, a prije izdavanja urbanističke saglasnosti, shodno odredbama Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, svim zainteresovanim stranama (vlasnicima i nosiocima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa predmetnom nekretninom)  data je mogućnost uvida u idejno rješenje, na način da je istim, prema podacima o vlasništvu i posjedništvu u katastaru i gruntu, na adresu upućen poziv za uvid u Idejno rješenje koje je bilo izloženo u prostorijama MZ „Kovačići“.

Za osobe ili više osoba koje organu nisu poznate, ili se ne mogu odrediti, dostavljanje poziva za uvid u idejno rješenje je izvršeno javnim priopćenjem na oglasnoj ploči organa, odnosno Općine Novo Sarajevo i oglasnoj ploči MZ Kovačići.

Na kraju, želimo da naglasimo kako bi javnost imala prave i pravovremene informacije, da sve nadležne službe Općine Novo Sarajevo svakodnevno vode nadzor nad navedenim procesima, te se u skladu sa situacijom na terenu poduzimaju sve neophodne i zakonom propisane radnje.

Pojedini vijećnici Općinskog vijeća Novo Sarajevo su iznijeli netačne i dvosmislene informacije iako su imali priliku da čuju, pročitaju i uvjere se u sve tačne podatke koji su im bili dostupni, kako kroz općinske službe, tako i na samoj sjednici Općinskog vijeća koja je tretirala ovu tematiku.

Bili su protiv usvajanja Odluke o dodjeli stana za porodicu Riter, vjerujući da javnost sa tim neće biti upoznata, obzirom da sjednica nije bila javna, već je održana on-line.

Veoma brzo nakon toga, putem socijalnih mreža su ukazali  neograničenu „empatiju“ i „brigu“ o spomenutoj porodici, direktno povezujući višedecenijski problem sa početkom građevinskih radova na susjednoj parceli, iznoseći ozbiljne klasifikacije vezane za procese, investitore i općinsku administraciju.  

Svjesno, dovodeći javnost u zabludu, kreiraju atmosferu u kojoj se indirektno vrši pritisak na porodicu Riter da ne postupi po Rješenju nadležne inspekcije, te samim tim iste dovode u neposrednu opasnost da se građevina uruši i ugrozi im živote i zdravlje. 

To predstavlja veoma drsko i nedopustivo ponašanje bilo koga, a posebno osoba koje bi trebale da zastupaju interes građanki i građana.

Koristimo priliku da ohrabrimo i pozovemo javnost, sve stanare, medije i novinare da ukoliko imaju saznanja ili bilo kakve dokaze o eventualnim neregularnostima ili nezakonitom djelovanju kako službi tako i samog općinskog načelnika, iste proslijede nadležnim organima na dalje postupanje, ali i da iskoriste sva svoja pripadajuća prava u procesima koji su u toku i koji slijede.  

Održana završna manifestacija projekta „3D PRINTER JE COOL NAUČI GA I TI“

U Dječijoj kući je upriličena završna manifestacija projekta „3D PRINTER JE COOL NAUČI GA I TI“. Tom prilikom, uručene su diplome učesnicima i zahvalnice pojedincima za podršku u realizaciji projekta. Tokom ovog projekta, više od 160 učenika osnovnih škola sa područja Općine Novo Sarajevo kroz 40 radionica 3D Printera naučilo je kako dizajnirati 3D modele i izraditi na 3D Printeru razne oblike.

Ovaj projekat je podrazumijevao edukciju učenika petih, šestih, sedmih, osmih i devetih razreda novosarajevskih osnovnih škola kako bi se povećao nivo informatičke pismenosti na način da se ovlada vještinama informatičkog 3D programiranja. Edukatori na radionicama bili su stručnjaci iz oblasti Tehničke kulture, Informatike i računarstva koji imaju višegodišnje iskustvo u radu sa djecom. Na kraju, ostvaren je cilj projekta, odnosno povećana je uključenost mladih ljudi u edukativne aktivnosti iz oblasti izrade 3D modela i informatike.

Projekat „3D PRINTER JE COOL NAUČI GA I TI“ koje je provelo Udruženje „EDU PLUS“ podržala je Općina Novo Sarajevo.

 Završeni radovi na sanaciji parkinga i pristupne saobraćajnice u ulici Porodice Ribar 10,8,6,4 i 2

Okončani radovi na sanaciji parking prostora i pristupne saobraćajnice u ulici Porodice Ribar 10,8,6,4 i 2 u neposrednoj blizini OŠ “Hrasno”.
Radovi su se izvodili u okviru tekućeg održavanja cesta na području općine Novo Sarajevo, a na osnovu zahtjeva građana prilikom kreiranja Buždeta za 2022. godinu.Izvođač radova je firma Sarajevoputevi, a investitor Općina Novo Sarajevo

PROJEKAT SYSTEM: Organizovana edukacija na temu “Kako razviti inovativan proizvod i uslugu” 

Općina Novo Sarajevo organizovala je jednodnevnu edukaciju u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo na temu “Kako razviti inovativan proizvod i uslugu”, a u okviru projekta SYSTEM.

Na događaj je pozvano 67 učesnika na projektu SYSTEM sa područja Kantona Sarajevo koji su na bazi prijave odabrani za sudjelovanje u Programu podrške samozapošljavanju po javnom pozivu. Događaj je okupio njih 16, kao i predstavnike institucija koje provode projekat.  

Programom edukacije predviđeno je predavanje na temu inovacija, predstavljanje iskustava i primjera dobre prakse, a otvoreno je uvodnim obraćanjem Azre Prašović, koordinatorice na projektu ispred Općine Novo Sarajevo, koja je izjavila da se učesnicima na projektu nudi prilika za usavršiti startup ideju te da se žele ohrabriti postojeći i budući preduzetnici/preduzetnice za nove poduhvate kako bi bili spremniji za buduće profesionalne izazove u startup svijetu ili drugdje.  Specijalističku edukaciju izvodila je trenerica Adela Ramić, konsultantica za finansije i poduzetništvo, ispred DAORSINA d.o.o. Mostar. 

Općina Novo Sarajevo zajedno sa projektnim partnerima Općinom Ilijaš i Krovnom organizacijom mladih Srbije organizovat će i online edukaciju (webinar) 16. decembra 2022. godine na temu “Kako razviti inovativan proizvod i uslugu” za polaznike preduzetničke akademije iz Srbije (Grad Sremska Mitrovica i Grad Loznica) i BiH (Kanton Sarajevo) koji su na bazi prijave, odabrani za sudjelovanje u Programu podrške samozapošljavanju po javnom pozivu. 

Edukacija se organizuje u okviru projekta SYSTEM koji implementira Općina Novo Sarajevo sa projektnim partnerima Općinom Ilijaš i Krovnom organizacijom mladih Srbije, sufinansiranog bespovratnim sredstvima Europske unije u okviru finansijskog instrumenta pretpristupne pomoći IPA II kroz Program prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020.  Saopštenje u cjelosti pročitajte na sljedećem LINKU.

Share Follow View