Izvršena sanacija saobraćajnice u ulici Reisa Fehima Spahe od broja 51 do broja 133

U okviru redovnog održavanja cesta na području Općine Novo Sarajevo izvedeni su radovi na ugradnji asfaltnog sloja u ulici Reisa Fehima Spahe od broja 51 do broja 133 u dužini oko 80 metara. Radi se o dijelu saobraćajnice na kojem su se pojavili veliki kolotrazi i oštećenja uslijed sanacija kvarova na vodovodnoj mreži, te su oštećenja dovela do otežanog odvijanja saobraćaja.

Osim asfaltiranja pomenute  saobraćajnice, izvedeni su i radovi na sanaciji udarnih rupa na ulicama Reisa Fehima Spahe i Rudžera Boškovića.

Izvođač radova je firma Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, a investitor Općina Novo Sarajevo.

 

 

Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja

U skladu sa Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, Općina Novo Sarajevo u saradnji sa upraviteljima zgrada realizira projekat nužnih popravki na zajedničkim dijelovima zgrada.

U okviru realizacije ugovora o izvođenju radova nužnih popravki  na zajedničkim dijelovima objekata  kolektivnog stanovanja u okviru dva lota okončani su radovi na više lokacija.

U okviru LOT-1 radovima su bile obuhvaćene slijedeće lokacije: Grbavička 6, Trnovska 4, Zagrebačka 9, Ivanjska 9, Fra Matije Divkovića 2 i 4, Bulevar Meše Selimovića 53-55, Hamdije Čemerlića 31-33, Igmanska 7 i 9, Ložionička 13 i 15, Malta 15, Paromlinska 23 i Džemala Bijedića 36.

Za ove namjene Općina Novo Sarajevo izdvojila je oko 157.360 KM , a upravnici zgrada koje su predmetom nužnih popravki oko 16.000 KM.

U okviru LOT-2 završeni su radovi  na zajedničkim dijelovima objekata  kolektivnog stanovanja u ulicama: Kemala Kapetanovića 49-57, Olovska 28 i 36, Splitska 33, Zagrebačka 57 b, Džemala Bijedića 64, Humska 20, Banjalučka 18, Bugojanska 2, Grbavička 8 i 45, Marka Marulića 2, kao i Radnička 60-62.

Ukupna vrijednost radova je oko 160.900 KM, od čega Općina Novo Sarajevo sufinansira iznos oko 144.186 KM, a ostatak iznosa oko 16.750 KM izdvojiće upravnici zgrada koje su predmetom nužnih popravki.

Izvođač radova za oba lota je  firma „BAHEN GRADNJA“ d.o.o. Sarajevo.

 

 

 

 

 

Završni radovi na sanaciji dijela ulice Teočačka

Općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima, 02. jula ove godine, obišao je završne radove na sanaciji dijela ulice Teočačka u MZ „Vraca“.

Zbog čestih oštećenja i kvarova na vodovodnoj mreži, te čestog prokopavanja prilikom popravke kvarova saobraćajnica je bila u veoma lošem stanju.

U januaru 2020. godine kvar na vodovodu oštetio je saobraćajnicu koja je nakon toga blokirana i obilježena kao neuslovna za odvijanje saobraćaja.

Na sastanku sa predstavnicima KJKP „Vodovod i kanalizacija“, Općina Novo Sarajevo  je predložila da vlasnik instalacija izvrši zamjenu vodovodne cijevi na dužini oko 80 metara od spoja sa ulicom Derviša Numića do mjesta kvara, a nakon toga će Općina izvršiti sanaciju saobraćajnice.

Sanacija vodovodne mreže završena je polovinom juna čime su stečeni uslovi za asfaliranje ulice Teočačka ukupne dužine oko 100 metara.

Radovi na sanaciji dijela ulice obuhvatili su izgradnju nove kolovozne konstrukcije, odnosno ugradnju novih ivičnjaka, tamponskog sloja, ugradnju asfaltnih slojeva i završnog habajućeg sloja.

Procijenjena vrijednost radova je oko 50.000 KM, a izvođač radova je firma BOSMAN d.o.o. Sarajevo

Radovi su izvedeni na osnovu Ugovora za izvođenje radova na obnovi, zamjeni i ojačanju dotrajalih kolovoza na području Općine Novo Sarajevo.

 

 

Asfaltiranje saobraćajnice u ulici Dobojska od broja 37 do broja 45

Na području mjesne zajednice „Vraca“ u srijedu, 01. jula počeli su završni radovi na ugradnji asfaltnog sloja u ulici Dobojska od broja 37 do broja 45, u dužini od oko 150 metara.

U prethodnom periodu izvršeni su radovi na uklanjanju oštećene kolovozne konstrukcije, sanaciji sistema odvodnje kišne kanalizacije, ugradnji ivičnjaka i tamponskog sloja od kamenog materijala. Osim toga izvršena je nivelacija postojećih šahtova i šibera vodovodne mreže, a na mjestima gdje su isti bili polomljeni ili oštećeni ugrađeni su novi šiberi i poklopci klase nosivosti za teško saobraćajno opterećenje.  Procijenjena vrijednost radova je oko 60.000 KM, a isti se izvode u okviru radova na obnovi, zamjeni i ojačanju dotrajalih kolovoza na području Općine Novo Sarajevo za 2020. godinu.  Izvođač radova je firma Bosman d.o.o. Sarajevo.

Završne radove na asfaltiranju dijela ulice Dobojska obišao je načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo sa saradnicima i predstavnicima MZ „Vraca“. U svom obraćanju za medije, Općinski načelnik je istakao kako je u ovoj godini izvršena sanacija više saobraćajnica u naselju Velešići, zatim sanacija saobraćajnica u ulicama Igmanska, Skopljanska, Avde Smajlovića, Splitska, Mustafe Behmena, te rekonstrukcija parking prostora u ulicama Behdžeta Mutevelića i Envera Šehovića.

U narednom periodu planirani su radovi na sanaciji saobraćajnica na području mjesnih zajednica Grbavica II, Grbavica I , Čengić Vila I, Čengić Vila II, Kvadrant, Vraca, Željeznička i Velešići.

 

Emitovanje signala „prestanak opasnosti“ u srijedu, 01. jula u 12:00 sati

 

Na osnovu člana 47. Pravilnika o organizovanju i funkcionisanju operativnih centara civilne zaštite, Operativni centar civilne zaštite je obavezan izvršiti provjeru ispravnosti rada uređaja sistema za uzbunjivanje svakog 01. u mjesecu u 12:00 sati, emitovanjem signala „prestanak opasnosti“. Služba za civilnu zaštitu Općine Novo Sarajevo obavještava sve građane da će se emitovanje signala „prestanak opasnosti“ izvršiti u srijedu, 01. jula  2020. godine u 12:00 sati.

Intenzivirani radovi na rekonstrukciji i hortikulturom uređenju Spomen parka Vraca

Na osnovu Sporazuma  o realizaciji projekta hortikulturnog uređenja Spomen-parka Vraca, od jutros su ekipe KJKP „Park” angažirane na terenu sa kompletnom mehanizacijom na košnji i prikupljanju trave na 28.000 metara kvadratnih površine.

Prethodno su završeni su radovi na uklanjanju samoniklog rastinja i čišćenju dijela zapuštenih i površina zaraslih u korov. Očišćen je otpad sa betonskih površina. Na centralnom platou, na mjestu na kojem su nekad bila stabla, ponovo rastu nove lipe. Zasađeno je novo ukrasno grmlje, vodeći računa o izboru vrsta sadnog materijala, koje su iste onima koje su nekada bile dio hortikulturnog sadržaja Spomen parka. Očišćen je i otpad sa zelenih površina, kao i biootpad sa stepeništa i platoa, te odvodnih kanala.

Nakon uređenja travnjaka postavit će i deset novih korpi za smeće i 20 parkovskih klupa.

Predviđeno je i orezivanje, kao i oblikovanje krošnji postojećih, velikih stabala. Jedan broj opasnih i oštećenih stabala bit će u potpunosti uklonjen i orezan.

U zavisnosti od vremenskih uslova na kaskadama, pored obilježja narodnim herojima, na mjestu uništenog travnjaka izvršit će se priprema zemljišta i ugradnja novog travnog busa, a u dijelu oko tvrđave i rekonstrukcija devastirane zelena površina veličine oko 800 metara kvadratnih. Bit će izvršeno i finalno pranje i čišćenje betonskih površina.

Podsjećamo, Sporazum o realizaciji projekta hortikulturnog uređenja Spomen-parka Vraca potpisali su načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo, ministrica komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo Nihada Glamoč,  gradonačelnik Grada Sarajeva Abdulah Skaka i  direktor KJKP „Park“ Edin Abdurahmanović.

Vrijednost navedenih radova je oko 50.000 KM.

 

Na području Općine Novo Sarajevo u toku postavljanje zvona za odlaganje otpada

Na području Općine Novo Sarajevo u toku su radovi na postavljanju zvona za odlaganje otpada. Radi se o ugradnji ukupno 22 zvona kapaciteta od 2500 do 3750 litara, a postavljaju se na lokacije gdje su bili klasični i dotrajali kontejneri bez izgrađenih natkrivenih niša.

Nova zvona bit će postavljena na slijedećim lokacijama na području općine:

U ulici Kemala Kapetanovića broj 32 i 36, Avde Smajlovića – Derviša Numića, Radnička kod broja 64, Nedima Filipovića broj 15, Zagrebačka kod broja 29, Zagrebačka kod broja 47, Zagrebačka kod broja 28, te ulici Behdžeta Mutevelića broj 79.

Navedeni radovi izvode se u skladu sa Elaboratom o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka za Općinu Novo Sarajevo,  a uz suglasnost KJKP „Rad“. Za nabavku zvona Općina Novo Sarajevo je izdvojila 80.000 KM, a izvođač radova je firma „Babel“ d.o.o. Sarajevo.

Obavještenje o produženju roka Javnih poziva za podnošenje prijava za učešće u pojedinačnim podsticajnim mjerama

Općina Novo Sarajevo zbog ukazane potrebe produžava rok za podnošenje prijava/zahtjeva na raspisane Javne pozive u okviru Programa ublažavanja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenog stanja prirodne nesreće (Sufinansiranje zapošljavanja – „Posao za sve“; Sufinansiranje samozapošljavanja; Finansijska podrška samostalnim poduzetnicima; Jednokratna pomoć za demobilisane borce; Pomoć javnim ustanovama iz oblasti kulture i sporta i Pomoć pojedincima za nabavku plastenika).

Krajnji rok za predaju prijava/zahtjeva po navedenim javnim pozivima produžava se do 02.07.2020. godine.

Cjelovit tekst javnih poziva može se preuzeti u dijelu „Javni pozivi“.

 

Izvršen inspekcijski nadzor nad izvedenim radovima na prokopavanju saobraćajnice u ulici Hamdije Čemerlića u neposrednoj blizini kružnog toka

Inspektor za ceste Službe za inspekcijske poslove Općine Novo Sarajevo izvršio je inspekcijski nadzor u ulici Hamdije Čemerlića kod broja 2, te je tom prilikom konstatovao da su u predmetnoj ulici izvedeni radovi na prokopavanju tek rekonstruirane saobraćajnice u neposrednoj blizini novoizgrađenog kružnog toka u naselju Pofalići.

Provedenim inspekcijskim radnjama utvrđeno je da su radovi izvedeni od strane JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo – Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo u okviru zahvata na hitnoj sanaciji kvara na elektroenergetskom kablu.

Elektrodistribuciji je naloženo da izvrši sanaciju prokopa u skladu sa svim tehničkim uslovima za prokopavanje i zatvaranje prokopanih površina na području Kantona Sarajevo. Kontrolnim inspekcijskim nadzorom od 25. juna ove godine konstatovano je da izvođač radova i vlasnik instalacija nije izvršio sanaciju prokopa u skladu sa tehničkim standardima i normativima za ovakav tip saobraćajnice, čime nije vratio stanje ceste u prvobitno, a u zakonski predviđenom roku od 72 sata po okončanju radova.

Imajući u vidu navedeno, protiv izvođača radova i vlasnika instalacija JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo – Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo, pokrenut je upravni postupak te je nadležnom Općinskom sudu za prekršaje Sarajevo, upućen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv istog.

 

 

U toku radovi na sanaciji pješačkih staza i trotoara na području općine

U MZ „Željeznička“ počeli su radovi na sanaciji pješačkih staza i trotoara u ulici Kolodvorska – od br. 11 do br. 13 (ispred TC Šentada), kao  i u ulici Zmaja od Bosne od br. 60 do br. 64.

Završetkom radova na navedenim lokacijama, u planu je sanacija u ulicama Kolodvorska br. 3-11,  te Hamdije Čemerlića do br. 19 – kod ulaza u podzemne garaže i Hamdije Čemerlića 19-27 – ispred zgrade.

Radovi će biti izvedeni i na drugim lokacijama na čitavom području Općine Novo Sarajevo, a na osnovu zahtjeva građana i Savjeta mjesnih zajednica odobrenim kroz Budžet za 2020. godinu.

Osim sanacije asfaltnih slojeva i podloga na pješačkim stazama i trotoarima, veliki broj zahtjeva se odnosi na postavljanje izdignutih ivičnjaka i fizičkih barijera u cilju sprečavanja nesavjesnih vozača da se parkiraju na mjestima gdje blokiraju i ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju.

Vrijednost Okvirnog sporazuma na sanaciji pješačkih staza i trotoara na području Općine Novo Sarajevo iznosi 772.200,00 KM i potpisan je na dvije godine.

Izvođač radova je firma „Braća Mujić“ d.o.o. Sarajevo.