Podrška za KUD „Lola“ i NK „Pofalićki“

Općinski načelnik Nedžad Koldžo, 5. aprila ove godine, potpisao je ugovore o realizaciji sredstava za Kulturno-umjetničko društvo „Lola“ i Nogometni klub „Pofalićki“. Ugovore su potpisali ispred KUD-a „Lola“ i NK „Pofalićki“, Midhat Karović i Galib Kulovac.

U svom obraćanju, općinski načelnik Nedžad Koldžo je rekao da Općina Novo Sarajevo godinama pruža podršku aktivnostima i radu ova dva udruženja, kvalitetnoj edukaciji i razvoju, a naročito kada je u pitanju afirmacija amaterizma, očuvanja kulturne baštine i promocija općine.

Nosioci aktivnosti koji će provoditi javni interes u 2019. godini su upravo ova dva najstarija udruženja sa područja općine. U oblasti amaterskog sporta to je NK „Pofalićki“, klub koji je osnovan 1936. godine i u oblasti kulture KUD „Lola“, društvo koje traje više od 70 godina.

Sredstva za KUD „Lola“ i NK „Pofalićki“ obezbijeđena su na osnovu Odluke o utvrđivanju javnog interesa u afirmaciji amaterskog sporta i očuvanju kulturno umjetničke tradicije od značaja za Općinu Novo Sarajevo.

Općina Novo Sarajevo je za, ove namjene, izdvojila sredstva u ukupnom iznosu od 30.000 KM, a svakom udruženju će biti dodijeljeno po 15.000 KM.

Posjeta delegacije Vijeća Evrope

Delegacija Vijeća Evrope, Direktorata za politička pitanja, koju je predvodila voditeljica Odjela, Anna Capello, posjetila je 4. aprila ove godine Općinu Novu Sarajevo.

Posjeta je imala za cilj predstavljanje projekata međuopćinske saradnje, u okviru programa za građenje povjerenja koji realizira Vijeće Evrope u saradnji sa općinama/opštinama u Bosni i Hercegovini. Trenutno su u toku sastanci sa općinama kako bi iskazale interes za sudjelovanje u drugoj fazi programa, te je s tim u vezi i organiziran zajednički sastanak sa Općinom Novo Sarajevo i Opštinom Istočno Novo Sarajevo. Ovaj program usmjeren je na općine koje su danas podijeljene entitetskom linijom, a nekada su imale zajedničku teritoriju.

Predstavnica Vijeća Evrope, Anna Capello, ovom prilikom je istakla da je u ovoj fazi program usmjeren prvenstveno na mlade ljude, odnosno jačanje politike prema mladima usvajanjem dobrih evropskih praksi  u ovoj oblasti. Općine se pozivaju da predlože zajedničke projekte koji će biti podržani ne tako velikim novčanim iznosima ali sa ciljem uspostave saradnje i povjerenja, naglasila je Capello, dodajući da  se na taj način, osim jačanja općinskih kapaciteta za apliciranje na međunarodne fondove otvara i mogućnost privlačenja dodatnih donatorskih sredstava iz ovih izvora.

Općinski načelnik Nedžad Koldžo, iskazao je zadovoljstvo što je upravo Općina Novo Sarajevo domaćin sastanku, te izrazio nadu da će doći do uspostave saradnje realizacijom zajedničkih projekata koji bi bili namijenjeni mladima iz oblasti kulture, obrazovanja i sporta, navodeći kao odličan skorašnji primjer zajedničke organizacije EYOF-a.

Spremnost za uspostavu saradnje realizacijom zajedničkih projekata ovom prilikom iskazao je i načelnik Opštine Istočno Novo Sarajevo, Ljubiša Ćosić,  te predložio lokalitet kompleksa Spomen parka Vraca koji bi, ne samo zbog svog položaja na granici entiteta, već i značaja koji ima, mogao biti predmet buduće projektne saradnje.

Delegacija Vijeća Evrope, sa općinskim delegacijama, nakon sastanka posjetila je Dječiju kuću i Sportsku dvoranu „Novo Sarajevo“ gdje ih je općinski načelnik upoznao sa brojnim sadržajima i mogućnostima koji su upravo mladima na raspolaganju u ovim objektima.

Sastanak o izgradnji šetnice lijevom obalom Miljacke

Općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima, 3. aprila ove godine, održao je sastanak sa predstavnicima izvođača radova i stručnog nadzora, a u povodu kašnjenja završetka radova na izgradnji šetnice lijevom obalom Miljacke.

Prema izvještaju nadzora, radovi na  izgradnji šetnice na potezu od mosta Ars aevi do mosta u ulici Topal Osman paše u dužini od ccc 1.200 metara su prekinuti uslijed loših vremenskih uvjeta i još nisu nastavljeni.

Početak radova bio je 25.08.2018. godine. Rok za izvođenje radova bio je 90 radnih dana i prema informaciji dobivenoj od strane nadzora taj rok je istekao 23.12.2018. godine.

Općina Novo Sarajevo nije zadovoljna urađenim, kao ni dinamikom izvođenja radova koji su odavno trebali biti završeni, a način rada nadzora također nije zadovoljavajući.

Prema riječima općinskog načelnika Nedžada Koldže, radi se o jednom izuzetno važnom projektu  za Općinu Novo Sarajevo, te je ovo posljednji pokušaj da se ovo pitanje riješi bez većih sankcija i posljedica.

„Svrha održanog sastanka je bila da se, prije svega, izvođaču i nadzoru stavi do znanja da se ugovor mora ispoštovati, uključujući i kvalitetu izvedenih radova jer su uočene nepravilnosti u načinu postavljanja kocki, odnosno završnog sloja. Vrijednost ovog projekta kojeg radimo u saradnji  sa Vladom Kantona Sarajevo je oko 800.000 KM, a cilj je da se uspješno završi na zadovoljstvo građana“ kazao je općinski načelnik.

Na sastanku je doneseno nekoliko zaključaka. Izvođač radova je upozoren na probijene rokove i obavezu hitnog završetka projekta. Dogovoreno je da se radovi na izgradnji šetnice nastave odmah od sutra, 4. aprila i da se završe najkasnije do 1. maja ove godine.

Jedan od zaključaka je i da se pod hitno pristupiti sanaciji trase za koju je utvrđena da nije adekvatno izvedena. Već za sljedeću sedmicu učesnici sastanka dogovorili su zajednički obilazak lokacije na kojoj se izvode radovi na izgradnji šetnice lijevom obalom Miljacke.

Izvođač radova na izgradnji šetnice lijevom obalom Miljacke je firma „Ame“ d.o.o Breza, dok stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „SMAJIĆ INŽENJERING“ d.o.o.  Goražde.

 

Pomoć Štaba Civilne zaštite Novo Sarajevo općinama Hadžići i Busovača

Općinski načelnik Nedžad Koldžo, 2. aprila ove godine, potpisao je ugovor o korištenju sredstva za sanaciju šteta nastalih uslijed intenzivnih kišnih padavina sa načelnicima općina Hadžići i Busovača Hamdom Ejubovićem i Asimom Mekićem

Za ove namjene osigurana su sredstva iz budžeta Općine Novo Sarajevo u ukupnom iznosu od po 10.000 KM za svaku općinu.

Ovom prilikom, općinski načelnik Nedžad Koldžo podsjetio je da su se općine Hadžići i Busovača obratile sa molbom za pomoć za sanaciju šteta Štabu Civilne zaštite Novo Sarajevo. Odluka o pomoći odobrena je na 6. vanrednoj sjednici Štaba Civilne zaštite Općine Novo Sarajevo  održanoj 5. februara ove godine.

Početkom februara ove godine, u Hadžićima i Busovači bile su intenzivne kišne padavine koje su uzrokovale brzo podizanje nivoa svih vodotoka, pojave bujičnih voda i ugrožavanja materijalnih dobara kako stambenih, pomoćnih objekata, tako i poljoprivrednog zemljišta. U Općini Busovača došlo je i do aktiviranja 6 klizišta.

Iz Općine Hadžići najavljuju da će dodijeljena sredstva biti usmjerena za sanaciju štete na području mjesne zajednice Pazarić.

Odluka o odobravanju finasijskih sredstva donesena je na osnovu člana 184. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade  za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća,  zatim člana 29. tačka 1. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranju štabova i povjerenika civilne zaštite, člana 15. Uredbe o Štabu Civilne zaštite Općine Novo Sarajevo, člana 22.  Odluke o izvršenju iz budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, kao i Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu pomoći općinama/opštinama iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

Upozorenje Štaba Civilne zaštite Općine Novo Sarajevo

Štab Civilne zaštite Općine Novo Sarajevo upozorava sva fizička lica i pravne osobe sa područja općine, kao i na cijelom prostoru Kantona Sarajevo o povećanoj opasnosti od izbijanja požara, a s posebnim osvrtom na povećane temperature koje mogu rezultirati spontanim ili slučajnim zapaljenjima, pogotovu u šumskim područjima gdje je dovoljna jedna iskra koja će izazvati katastrofalni požar.

Napominjemo da su već nastupili požari uslijed paljenja trave i korova prilikom čišćenja bašti i gdje su u gašenju požara učestvovali i pripadnici VD “Novo Sarajevo-1934“. Stalnu pažnju treba obratiti na područja obrasla suhom travom i niskim rastinjem gdje se  vatra ostavljena bez nadzora može proširiti na kultivirane prostore kao i na objekte, te izazvati veće materijalne štete i ugroziti ljudske živote. Posebno upozoravamo na opasnost od požara tokom održavanja javnih manifestacija gdje se okuplja veliki broj posjetilaca kao i na oprez pri organizovanju izleta – ovo se posebno odnosi na paljenje vatri i roštilja.

Zbog svega navedenoga upozoravamo stanovništvo da vatru treba paliti  na sigurnom mjestu, uz stalni fizički nadzor kao i obezbijeđena sredstva za gašenje vatre (grablje, lopate, pijesak, voda , vatrogasni aparat ). Napominjemo da će pripadnici Službe za zaštitu od požara  Štaba Civilne zaštite Općine Novo Sarajevo redovno obilaziti područje naše općine u cilju prevencije, nadzora i obavještavanja stanovništva o pravilima bezbjednosti koje treba primjenjivati pri rukovanju otvorenim plamenom.

Također, ističemo povećanu opasnost od naglog priliva vode uslijed topljenja snijega i priliva velikih količina drugih vrsta padavina (kiša), zbog čega je potrebno pratiti stanje vodotokova, klizišta i ostalih ugroženih dijelova terena. Sve ovo navedeno, moglo bi uveliko smanjiti opasnosti od naglog izlijevanja vode (posebno treba obratiti pažnju na začepljene šahtove i odvode za kišnicu), kao i eventualno pokretanje postojećih ili nastanak novih klizišta.

Ukoliko dođe do pojave nekontrolisanog širenja požara, izlijevanja vode ili drugih situacija koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i materijalna dobra, dužni ste obavijestiti nadležnu vatrogasnu ili policijsku jedinicu, te općinsku i Kantonalnu upravu civilne zaštite na neki od slijedećih telefona:

 • Služba CZ Općine Novo Sarajevo : 033 / 492-140, 492-143, 492-195
 • Operativni centar CZ Općine Novo Sarajevo : 033 / 492-199 ili 492-140
 • Vatrogasno društvo „Novo Sarajevo-1934“ : 033/678-478
 • Operativni centar Kantona Sarajevo : 121
 • Vatrogasna brigada Kantona Sarajevo : 123
 • MUP Kantona Sarajevo : 122
 • PU Novo Sarajevo : 033/650-000
 • Službe CZ Općine Novo Sarajevo (fax) : 033/492-141
 • Službe CZ Općine Novo Sarajevo (e-mail)  : czastita@novosarajevo.ba

Upozoravamo da se nepridržavanjem ovih uputstava čini prekršajno djelo koje je kažnjivo novčanim kaznama, kao i kaznama zatvora prema odredbama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH.

 

 

 

Općinsko takmičenje mladih „Projekat građanin“

U Srednjoj elektrotehničkoj školi za energetiku, 30. marta ove godine, održano je općinsko takmičenje mladih „Projekat građanin“ za učenike novosarajevskih osnovnih i srednjih škola.

U takmičenju su učestvovale četiri osnovne i šest  srednjih škola, ukupno deset školskih timova.

Prvo mjesto, u kategoriji osnovnih škola, zauzela je OŠ „Malta“, na drugom mjestu je OŠ „Čengić Vila I“,  a na trećem mjestu je OŠ „Pofalići“.

U kategoriji srednjih škola najbolji je tim učenika iz Srednje škole za saobraćaj i komunikacije, drugo mjesto je zauzela Elektrotehnička škola za energetiku, a treće mjesto je pripalo Trećoj gimnaziji.

Projekat građanin praktični je dio nastave građanskog obrazovanja u kojem se učenici podstiču na ispitivanje javnih problema i pitanja u zajednici i iznalaženje rješenja, kao i upućivanje inicijativa vlastima i jačanja saradnje „građani – lokalna i više razine vlasti“.

 

 

Izgradnja nove saobraćajnice u ulici Zahira Panjete

Radove na izgradnji nove saobraćajnice u ulici Zahira Panjete, 29. marta ove godine, obišao je općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima.

Na dijelu ulice Zahira Panjete – Pofalićka izvršeno je asfaltiranje prvog sloja asfalta. U narednom periodu, u zavisnosti od vremenskih prilika, sve aktivnosti usmjerit će se za završetak radova na izgradnji dijela ove saobraćajnice.

Radovi na izgradnji nove saobraćajnice obuhvatili su izgradnju potporne konstrukcije, postavljanje ivičnjaka i slivnika, ojačanje donjeg stroja konstrukcije puta u svrhu zaštite i povećanja nosivosti puta. Predviđeno je i poboljšanje sistema odvodnje puta sa postavljanjem šahtova i slivnih rešetki, izgradnja kolovoznog zastora, vodovodne mreže, ulične rasvjete, te uvezivanje svih postojećih saobraćajnica.

Cilj ove sanacije je obezbjeđenje adekvatnog toka saobraćaja, sigurno kretanje pješaka, a u tu svrhu bit će izgrađeni obostrani trotoari sa pješačkim prilazima za lica sa teškoćama u kretanju.

Za izgradnju ove saobraćajnice sa izradom projektne dokumentacije i građevinskim radovima  planirano je  oko 260.000 KM . Vrijednost eksproprijacije iznosi oko 120.000 KM.

Izvođač radova je Grakop d.o.o Kiseljak.

Posjeta „Dječijoj kući“ Novo Sarajevo

„Dječiju kuću“ Novo Sarajevo, 29. marta ove godine, obišli su predstavnici Instituta „Yunus Emre“.

O aktivnostima i sadržajima koji se mogu realizirati u ovom objektu upoznali su ih Zorica Miličević, v.d. direktorica Međunarodnog centra za djecu i omladinu u čijem je sastavu Dječija kuća i predstavnici općine.

Ovom prilikom, općinski načelnik Nedžad Koldžo je rekao da općina razmatra učešće ovog instituta u organizaciji određenih sekcija, kao i kulturno-zabavnog programa, te premijerno prikazivanje dječijih filmova na turskom jeziku u ovom objektu.

Zamjenik direktora Instituta „Yunus Emre“, Mustafa Ilgar iskazao je spremnost za saradnjom u vidu organizacije kurseva turskog jezika, kao i donacije određenog broja naslova biblioteci u  Dječijoj kući.

Predstavnici Instituta „Yunus Emre“ izrazili su interes i za učešćem u programu obilježavanja Dana Općine Novo Sarajevo.

 

Aktivnosti Centra za zdravo starenje Novo Sarajevo

Od 22. do 28. marta ove godine, Centar za zdravo starenje Novo Sarajevo organizirao je niz aktivnosti.

Aktivnosti su započele odlaskom članova centara za zdravo starenje u Hrasnom i Velešićima, 22.marta ove godine, na jednodnevni izlet obilaska Hercegovine-na vrelo Bune Blagaj.

Dva dana kasnije, ekipa „Trčanje i to“ gostovala je u centru u Hrasnom. Tom prilikom, šezdesetpetogodišnji Nick Jakovic održao je predavanje o meditaciji. Jakovic će, od aprila, voditi redovan čas meditacije u ovom centru, kao i grupu šetača treće životne dobi. Treninzi će biti utorkom i četvrtkom u 19:00 sati (okupljanje ispred Zemaljskog muzeja), a subotom u 8:00 sati.

Za članove centra, prof. dr Dijana Avdić održala je  korisno predavanje o osteoporozi. Upriličena je i prezentacija „Značaj ishrane u svakodnevnoj kliničkoj praksi i homeostazi koštanog tkiva“

Centar za zdravo starenje Novo Sarajevo, 26. marta ove godine, posjetili su učenici OŠ „Malta“ koji su se družili sa članicama likovne radionice. Održan je javni čas na temu „Otisci ruku na papiru“.

Međugenaracijsko druženje je nastavljeno i sa studentima Filozofskog fakulteta-odsjek pedagogija, a i oni su upoznati sa aktivnostima i projektima centra.

Održana 27. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 28. marta ove godine održalo je svoju 27. redovnu sjednicu kojom je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća Ana Baltić.

Na sjednici je usvojen Program rada Općinskog načelnika za 2019. godinu, kao i Izvještaj o radu Općinskog načelnika i stručnih službi Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu.

Vijećnici su podržali izvještaj o radu Općinskog vijeća Novo Sarajevo, njegovih radnih tijela i Stručne službe za poslove Općinskog vijeća, za period januar-decembar 2018. godine.

Općinsko vijeće usvojilo je Odluku o utvrđivanju visine sredstava za sufinansiranje boračkih udruženja od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo za 2019. godinu, te Izvještaj o realizaciji sredstava i programa rada boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo u 2018. godinu.

Podržan je i Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za period 01.01.- 31.12.2018. godine, te Izvještaj o rješavanju upravnih predmeta u Općini Novo Sarajevo, za period 01.01.- 31.12. 2018. godine.

Razmatran je i prihvaćen Nacrt Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Općine Novo Sarajevo koji se stavlja u javnu raspravu. Javna rasprava će trajati 60 dana u periodu od 01.04. do 30.05. 2019. godine.

Vijećnici su podržali i Nacrt Odluke o davanju u zakup stanova na kojima Općina Novo Sarajevo ima pravo raspolaganja. Javna rasprava će trajati 30 dana u periodu od 01.04. do 30.04. 2019. godine.

Na sjednici je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Novo Sarajevo, zatim Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju mjera radi efikasnije naplate naknada za privremeno korištenje javnih površina na području Općine Novo Sarajevo, te Plan korištenja javnih površina na području Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, kao i Odluka o sječi i potkresivanju stabala i niskog rastinja na području Općine Novo Sarajevo.

Podršku vijećnika je dobio Izvještaj o radu organa mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu, kao i Izvještaj o realizaciji Programa edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu.

Vijećnici su razmatrali i Izvještaj o radu JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor” Sarajevo u vezi sa uspostavom Centra za predškolski odgoj i obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju za 2018. godinu, te s tim u vezi usvojili sljedeći Zaključak:

Općinsko vijeće Novo Sarajevo upućuje inicijativu Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da u dogovoru sa JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor” Sarajevo ponudi sistemsko rješenje realizacije predškolskog odgoja i obrazovanja djece sa poteškoćama u razvoju kako bi se prostorni kapaciteti sa kojima raspolaže Općina Novo Sarajevo koristili na način preciziran i definisan Odlukom Općinskog vijeća Novo Sarajevo o davanju na korištenje školskog objekta Javnoj ustanovi Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor” Sarajevo od 30.01.2018. godine i zakonskim propisima. Korisnik prostora je dužan o realizaciji izvijestiti Općinsko vijeće u roku od 3 mjeseca (90 dana).

Pred kraj sjednice, vijećnicima su podnesene sljedeće informacije:

 • Informacija o radu Centra za zdravo starenje Novo Sarajevo za 2018. godinu, te
 • Informacija o radu Crvenog križa Novo Sarajevo za 2018. godinu i program rada za 2019. godinu.