Obilježena 28. godišnjica bitke za Hrasno brdo, Vraca i oslobađanje brda Orlić i Dan Mjesne zajednice „Hrasno brdo“

Povodom obilježavanja 28. godišnjice bitke za Hrasno brdo i Vraca, oslobađanja brda Orlić – kota 876, kao i Dana Mjesne zajednice  „Hrasno brdo“ položeno je cvijeće i odata  počast šehidima i poginulim borcima.

Delegacija Općine Novo Sarajevo koju je predvodio općinski načelnik Nedžad Koldžo, zajedno sa predstavnicima boračkih udruženja, Savjeta mjesne zajednice „Hrasno brdo“ i građanima položila je cvijeće na spomen obilježju u Hrasnom, na spomen ploči Vinka Šamarlića i na spomen ploči šehidima i poginulim borcima u prostorijama mjesne zajednice.  Počast je odata i na Orliću, kota – 876.

Prije 28. godina borci 1. i 3. odreda 13. Pofalićko-velešićke brigade u sadejstvu sa borcima OpŠTO Vogošća i OpŠTO Novi Grad, oslobodili su Krstac, Arnautku, Volujak, Pajdake i prostore Žuči do najdominantnije kote Orlić kota 876. Istog dana vođene su borbe na Hrasnom brdu, Poljinama kao i na drugim dijelovima opkoljenog Sarajeva.

U borbi za oslobađanje prostora Žuči poginuli su: Munib Tucak, Zijad Heljo, Elmedin Vražalica, Nihad Tihić, Safet Tahirović, Nedžad Pindžo, Senad Pohara, Medin Ramović, Mustafa Salispahić, Senad Škoro, Hašim Krako, Ermin Imamović, Vehbija Hadžić, Haris Fatić, Šaćir Demirović i Haris Čampara.

U borbama na Hrasnom brdu svoje živote u odbrani dali su Džemal Panjeta, Vehid Grbo i Semir Kadrić koji je poginuo 12. juna, dok je u borbama na Poljinama život izgubio Nermin Lekić.

Nedaleko od kote 850 na prostoru Žuči, 9. juna 1992. godine, nestao je Kasim Gološ koji je ekshumiran 2016. godine a sahranjen 27. januara 2017. godine.

Program obilježavanja 28. godišnjice bitke za Hrasno brdo i Vraca i oslobađanje brda Orlić realiziran je prema Kalendaru značajnih datuma, događaja i ličnosti Općine Novo Sarajevo, a uz poštivanje svih epidemioloških mjera u cilju sprečavanja širenja zaraze izazvane korona virusom – COVID 19.

 

Izvršena primopredaja novih bicikala i motocikala za potrebe III PU Novo Sarajevo

Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo  i Ivica Buzuk komandir III Policijske uprave u ponedjeljak, 08. juna ove godine potpisali su ugovor o davanju na korištenje bicikala i biciklističke opreme, kao i motocikala sa pratećom opremom za potrebe III Policijske uprave.

Općinski načelnik Nedžad Koldžo u svom obraćanju istakao je da Općina Novo Sarajevo kontinuirano pomaže rad III Policijske uprave sa ciljem unapređenja zaštite i sigurnosti građana i učesnika u saobraćaju na području ove Općine.

– Ova oprema nabavljena je sa ciljem da se poveća operativnost policijskih službenika na terenu, posebno u pješačkim zonama i Vilsonovom šetalištu koje je sa nadolaskom lijepog vremena izmamilo brojne građane u šetnju iako još uvijek nije prošla opasnost od širenja zaraze izazvane virusom korona, ističe načelnik Koldžo, te dodaje da je uz motocikle i bicikle nabavljena i sva prateća oprema vrhunskog kvaliteta.

Navedena oprema se sastoji do četiri bicikala sa biciklističkom opremom, te dva motocikala sa pratećom opremom, a sve sa ciljem mobilnosti operativnih jedinica i povećanja sigurnosti i zaštite  građana na području Općine. Oprema je nabavljena putem Službe za civilnu zaštitu Općine u okviru opremanja jedinice obezbjeđenja i zaštite, a koja je od značaja za zaštitu i spašavanje. Vrijednost nabavke je oko 30.000 KM.

 

Dodijeljene stipendije za 562 učenika i studenata sa područja Općine Novo Sarajevo

U Sportskoj dvorani „Novo Sarajevo“ 4. i 5. juna ove godine, održana je svečana dodjela stipendija učenicima srednjih škola i studentima sa područja Općine Novo Sarajevo koji se nalaze na redovnom školovanju.

Ove godine stipendije su uručene za 562 učenika i studenata, odnosno za 289 učenika i 273 studenta, za šta su izdvojena sredstva u iznosu oko 500.000 KM. 

U svom obraćanju, općinski načelnik Nedžad Koldžo čestitao je dobitnicima stipendija, te istakao da su prilikom odabira korisnika stipendija ključni kriteriji da učenik ili student ima prebivalište na području Općine Novo Sarajevo, da ima odgovarajući prosjek ocjena, te da ne prima stipendiju iz drugog izvora. 

Podjela stipendija organizovana je uz pridržavanje svih higijensko – epidemioloških mjera u cilju prevencije širenja zaraze izazvane korona virusom. I to, u dva dana po razredima, odnosno studentskim godinama, od po 100 korisnika, kako bi se pridržavalo propisanih mjera socijalne distance, a uz obavezno korištenje zaštitnih maski. Načelnik Koldžo izrazio je posebno zadovoljstvo što je i ove godine dodijeljen izuzetno veliki broj stipendija, ukupno 602, zajedno sa stipendijama za 40 djece bez oba roditelja, po čemu je Općina Novo Sarajevo postala lider u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju stipendiranje učenika i studenata.

Odluka o dodjeli stipendija za školsku 2019./2020. godinu

Odlukom o dodjeli stipendija za školsku 2019./2020. godinu koju je usvojilo Općinsko vijeće Novo Sarajevo na sjednici održanoj 28.05.2020. godine raspoređuju se sredstva za 562 korisnika stipendija.

Od toga, za 289 učenika srednjih škola i 273 studenta koji imaju prebivalište na području Općine Novo Sarajevo.

Za ove namjene izdvojeno je 499.650 KM.

Odluka o dodjeli stipendija za školsku 2019./2020. godinu u pdf formatu

 

U toku radovi na sanaciji dijela saobraćajnice u ulici Avde Smajlovića

Na području MZ „Vraca“ u toku su radovi na sanaciji dijela ulice Avde Smajlovića u dužini od 300 metara. Navedeni radovi podrazumijevaju uklanjanje postojeće kolovozne konstrukcije sa zamjenom nevezanog nosivog sloja i podtla na dijelovima gdje su otkrivena veća oštećenja, zatim sanaciju pješačkih staza, proširenju parking prostora kod broja 33, nivelacije postojećih slivnika, šahtova i revizionih okana.

Nakon navedenih radova planirana je ugradnja novog nevezano-nosivog sloja od kamenog materijala sa ugradnjom asfaltnih slojeva, te završnog habajućeg sloja asfalta. Zbog čestih oštećenja i kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, te loše sanacije saobraćajnice nakon popravke kvarova na mreži, najveća oštećenja su se javila oko postojećih šahtova i na mjestima prokopa.

Savjet MZ „Vraca“ kandidovao je ovu prilično oštećenu saobraćajnicu koja je potom i odobrena za sanaciju kroz radove ne vanrednom održavanju u 2020 godini. Radovi se izvode na osnovu Ugovora za izvođenje radova na obnovi, zamjeni i ojačanju dotrajalih kolovoza na području Općine Novo Sarajevo. Izvođač radova je  firma „BOSMAN“ d.o.o. Sarajevo, a nadzor nad radovima vrši firma „Smajić Inženjering“ d.o.o. Goražde.

 

Obavijest investitorima objekata koji su u postupku legalizacije

OBAVJEŠTAVAJU SE investitori bespravno izgrađenih stambenih, stambeno – poslovnih objekata i drugih građevina na području Općine Novo Sarajevo, a koji su na osnovu Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 6/06, 18/07, 18/08, 35/12, 51/15) pribavili naknadnu urbanističku saglasnost za izgradnju istih, da su prema odredbama Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 24/17 i 1/18) i Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13 i 100/13) dužni riješiti imovinsko pravne odnose na zemljištu na kojem su objekti sagrađeni i izvršiti upis prava vlasništva na objektima i pripadajućem zemljištu u zemljišne knjige i općinski katastar.

Urbanistička saglasnost izdaje se sa ograničenim rokom važenja od 1 (jedne) godine, s tim da se važnost izdate urbanističke saglasnosti može produžiti u trajanju od  još 1 (jedne) godine, u kom roku je Investitor u obavezi podnijeti zahtjev za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i riješiti iste kod Službe za imovinsko – pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina, te podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole Službi za oblast prostornog uređenja i urbanizma.

OBAVJEŠTAVAMO I UPOZORAVAMO INVESTITORE DA SU DUŽNI POSTUPATI U SKLADU SA NAVEDENIM VAŽEĆIM ZAKONSKIM PROPISIMA, A KAKO SE NE BI DOVELI U SITUACIJU DA IZGUBE PRAVO NA LEGALIZACIJU BESPRAVNO SAGRAĐENIH GRAĐEVINA.

Obavijest u pdf formatu

Prijave na Javni poziv za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu do 9. juna ove godine

 

Općina Novo Sarajevo i Udruženje trenera CEFE u BiH, kroz projekat podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, pozivaju osobe zainteresovane za poduzetnički angažman – pokretanje vlastitog poslovnog poduhvata, da se prijave za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu koji se organizuje na teritoriji Općine Novo Sarajevo i uz podršku Općine Novo Sarajevo.

Kroz CEFE Program podrške poduzetništvu, polaznicima će biti osigurana obuka u jačanju ličnih poduzetničkih kapaciteta, podrška u izradi biznis plana i tehnička podrška u registraciji i pokretanju biznisa. Za najbolje ocijenjene biznis planove osigurana je finansijska podrška pokretanju biznisa, te, u skladu sa mogućnostima i procijenjenim potrebama, dugoročna mentorska podrška kroz Mrežu podrške poduzetništvu.

Prijave po ovom Javnom pozivu moguće je predati do 09.06.2020. godine u prostorijama Općine Novo Sarajevo – Protokol Općine Novo Sarajevo ili na email lokalni.razvoj@novosarajevo.ba .

Javni poziv za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu

Nakon više od dva mjeseca centri za zdravo starenje Hrasno, Velešići i Čengić Vila otvorili vrata za korisnike

Od ponedjeljka, 01. juna ove godine nakon više od dva mjeseca novosarajevski centri za zdravo starenje Hrasno, Velešići i Čengić Vila ponovo su otvarili svoja vrata za brojne članove.

Od proglašenja stanja prirodne i druge nesreće u Federaciji BiH izazvane pandemijom korona virusa centri za zdravo starenje obustavili su rad sa ciljem zaštite svojih korisnika koji spadaju u najrizičniju skupinu kada je u pitanju virus COVID 19.

Budući da je Vlada Federacije BiH donijela Odluku o ukidanju stanja nesreće koje je proglašeno zbog pandemije korona virusa, Centar za zdravo starenje Hrasno, Velešići i Čengić Vila ponovo će upriličiti brojne sekcije, radionice i druženja za svoje članove, a poštujući i dalje higijensko – epidemiološke mjere u cilju zaštite od eventualnog ponovnog širenja zaraze.

U zatvorenom prostoru može maksimalno boraviti 50 članova, dok se još neko vrijeme neće organizovati veća okupljanja i zabave. Članovi centara pri ulasku obavezni su nositi zaštitnu masku, te izvršiti dezinfekciju ruku. Dnevni boravak u centru organiziran je na način da se poštuje socijalna distanca i držanje odstojanja 1,5 do 2 metra.

Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo, ovom prilikom sa saradnicima je posjetio Centar za zdravo starenje Hrasno, te osoblju i članovima centra uručio zaštitnu opremu i dezinfekciona sredstva, te im uz tortu za novi početak, poželio sretan nastavak rada kojeg su sa nestrpljenjem iščekivali.

Na ulazu u Centar za zdravo starenje Hrasno postavljen je i dezinfekcioni tunel.

Emitovanje signala „prestanak opasnosti“ u ponedjeljak, 01. juna u 12:00 sati

Na osnovu člana 47. Pravilnika o organizovanju i funkcionisanju operativnih centara civilne zaštite, Operativni centar civilne zaštite je obavezan izvršiti provjeru ispravnosti rada uređaja sistema za uzbunjivanje svakog 01. u mjesecu u 12:00 sati, emitovanjem signala „prestanak opasnosti“.

Služba za civilnu zaštitu Općine Novo Sarajevo obavještava sve građane da će se emitovanje signala „prestanak opasnosti“ izvršiti u ponedjeljak, 01. juna 2020. godine u 12:00 sati.

 

 

 

Donesena Odluka o umanjenju mjesečnih naknada za privremeno korištenje javnih površina i poslovnih prostora na području općine Novo Sarajevo

Općinski načelnik Nedžad Koldžo donio je Odluku o umanjenju mjesečnih naknada za privremeno korištenje javnih površina i poslovnih prostora za vrijeme trajanja prirodne i druge nesreće na području općine Novo Sarajevo, uzrokovane širenjem korona virusa.

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi i način umanjenja mjesečne naknade u visini od 100 % za mjesec maj ove godine privrednicima kojima je u skladu sa Naredbama Federalnog štaba civilne zaštite zabranjen rad.

Pomenuta Odluka  donesena je sa ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih epidemijom korona virusa (COVID-19), a u narednom periodu očekuje se umanjenje naknada i za mjesec april, a sve u skladu sa Odlukama Federalnog Štaba civilne zaštite.

Odluka u pdf formatu