Poziv članovima/icama organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Novo Sarajevo

 

Općina Novo Sarajevo poziva zainteresovane članove/ice organizacija civilnog društva (OCD) koje imaju sjedište na području općine Novo Sarajevo, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području općine Novo Sarajevo.

Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva je objavljen od 13. decembra 2021. do 17. januara 2022. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati učešće jednog predstavnika/ce organizacija civilnog društva.

Prema pravilima, u javnom pozivu ne smiju učestvovati članovi/ice organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacijama civilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik/ca OCD koji/a je član evaluacione komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom ti projektni prijedlozi će biti diskvalifikovani.

VAŽNA NAPOMENA: S obzirom da se očekuje veliki broj aplikacija, molimo sve zainteresovane članove/ice iz organizacija civilnog društva da prilikom prijave za učešće u evaluacionoj komisiji, uzmu u obzir da će rad evaluacione komisije trajati u kontinuitetu minimalno tri radna dana.

Zainteresovani se mogu prijaviti putem sljedeće elektronske adrese: nermina.tipura.dervisic@novosarajevo.ba.

Prijava treba sadržavati biografiju iz koje je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD. Evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga će se vršiti u mjesecu januaru 2022. godine, a o tačnom datumu evaluacije odabrani kandidat/kinja će biti blagovremeno obavješten/a. U slučaju da se prijavi više od jednog predstavnika/ce civilnog društva, kandidata/kinju će odabrati predstavnici OCD sa područja općine Novo Sarajevo.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

 

Javni poziv OCD/NVO za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta ReLOaD2

Općina Novo Sarajevo u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija raspisuje Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom balkanu 2 (reload2)”.

Općina Novo Sarajevo i projekat ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine koji su navedeni u dokumentu Integrirana strategija razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine (revidirana za period 2019 – 2023. godina).

– Cjelokupan tekst Javnog poziva, te obrasci sa uputstvima za prijavu projekata mogu se preuzeti na web stranici: www.ba.undp.org, kao i NA KRAJU OVOG TEKSTA;
– Rok za predaju aplikacija je 17.01.2022. godine do 15 sati;
– Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obavezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati putem protokola Općine Novo Sarajevo sa naznakom „Za ReLOaD2 projekat“.
 1. Projektni prijedlog
 2. Pregled budžeta
 3. Matrica logičkog okvira
 4. Plan aktivnosti i promocije
 5. Administrativni podaci o aplikantu
 6. Finansijska identifikaciona forma
 7. Izjava o podobnosti
 8. Izjava o dvostrukom finansiranju
 9. Izjava o partnerstvu
 10. Lista za provjeru
 11. Ciljevi održivog razvoja
Organizacije koje budu pripremale prijedloge projekata na temu: “Unapređenje zaštite okoliša na području Općine Novo Sarajevo u skladu sa Programom edukacije i obuke o zaštiti okoliša za 2021. godinu”, dokument Programa edukacije i obuke o zaštiti okoliša mogu preuzeti ovdje.

Održana Javna rasprava o odabiru prioritetnih oblasti Javnog poziva za 2021. godinu u okviru projekta ReLOaD2

U Dječijoj kući na Grbavici održana je Javna rasprava o odabiru prioritetnih oblasti Javnog poziva na području Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu, u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Evropska unija (EU) a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Više od 50 organizacija civilnog društva učestvovalo je u Javnoj raspravi, kako u Dječijoj kući, tako i on-line, putem Zoom aplikacije.

Predstavnici UNDP-a, te Službe za upravljanje lokalnim razvojem Općine na samom početku informisali su učesnike o ReLOaD2 projektu, predloženim oblastima predstojećeg Javnog poziva za Općinu Novo Sarajevo u ReLOaD2 projektu za 2021. godinu, nakon čega je otvorena diskusija o navedenom.

Predstavnici organizacija civilnog društva iskoristili su priliku te postavljali pitanja o svim nedoumicama koje su imali u vezi Javnog poziva, kriterija, potrebne dokumentacije, te su dali nekoliko konkretnih prijedloga o temama koje bi se mogle uvrstiti u isti.

Javni poziv bi, prema riječima implementatora projekta, trebao biti raspisan krajem novembra ove godine.

Predložene teme za Javni poziv su iz slijedećih oblasti:

 Obrazovanje:

– Unapređenje znanja i kompetencija učenika osnovnih i srednjih škola iz oblasti informatike i računarstva, elektronike i srodnih disciplina (kroz organizaciju različitih edukacija, radionica, takmičenja i drugih sličnih aktivnosti);

– Pružanje pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola u savladavanju gradiva iz pojedinih nastavnih predmeta (matematika, fizika, hemija, strani jezici, informatika i slično);

– Kreiranje e-portala za podršku u savladavanju nastavnih sadržaja.

 Kultura:

– Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti kulturnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju različitih vidova kulture, umjetnosti, kulturno – umjetničkog amaterizma i volonterizma;

– Promocija tradicije i kulturne baštine;

– Njegovanje kulture sjećanja za učenike novosarajevskih osnovnih škola i druge aktivnosti;

 Sport:

– Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti sportskih i rekreativnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju i unapređenje sporta (afirmacija zimskih, vodenih i drugih sportova, organizacija sportskih takmičenja za učenike osnovnih i srednjih škola, te povećanje broja korisnika sportsko – rekreativnih aktivnosti);

– Projekti koji se odnose na rekreativno-rehabilitacijske programe namijenjene boračkoj populaciji

 Podrška mladima:

– Projekti koji imaju za cilj edukaciju o poduzetništvu mladih;

– Osiguravanje stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku od neželjenog ponašanja, kao i unapređenje mentalnog zdravlja djece i mladih tokom i poslije pandemije (savjetovanje, psihosocijalna pomoć i slične aktivnosti);

Podrška za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju:

– Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti edukativnih i sportsko-rekreativnih sadržaja za djecu sa poteškoćama u razvoju;

– Pružanje podrške obrazovanju učenika s poteškoćama u razvoju kroz uvođenje novih tehnologija i metoda;

– Jačanje kapaciteta profesionalne rehabilitacije i stručnog osposobljavanja osoba sa invaliditetom;

– Jačanje stručnih kapaciteta osoba sa invaliditetom;

Zaštita okoliša:

– Unapređenje zaštite okoliša na području Općine Novo Sarajevo u skladu sa Programom edukacije i obuke o zaštiti okoliša za 2021. godinu.

– Pružanje podrške razvoju urbane poljoprivrede;

– Jačanje javne svijesti o upravljanju otpadom;

– Praktična primjena i promocija alternativnih izvora energije.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće u Javnoj raspravi u okviru ReLOaD2

Pozivaju se sve organizacije civilnog društva (OCD) koje su aktivne u Općini Novo Sarajevo da prisustvuju Javnoj raspravi odabira prioritetnih oblasti Javnog poziva na području Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu, u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Evropska unija (EU) a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Javna rasprava će se održati u Dječijoj kući (Grbavička bb) u petak 12.11.2021. godine sa početkom u 11:00 sati.

Za sve zainteresovane predstavnike/ce OCD koji nisu u prilici da prisustvuju događaju uživo, javna rasprava će biti dostupna i putem ZOOM linka: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZItd-igqTgvG90Ph_VoQAsVFGbtlz8RYRIB

Dnevni red Javne rasprave sadrži sljedeće tačke:

 • Informacije o ReLOaD2 projektu,
 • Diskusija prijedloga oblasti predstojećeg Javnog poziva za Općinu Novo Sarajevo u ReLOaD2 projektu za 2021. godinu,
 • Tekuća pitanja o predloženim prioritetnim oblastima,

dok su predložene teme za Javni poziv:

 Obrazovanje:

– Unapređenje znanja i kompetencija učenika osnovnih i srednjih škola iz oblasti informatike i računarstva, elektronike i srodnih disciplina (kroz organizaciju različitih edukacija, radionica, takmičenja i drugih sličnih aktivnosti);

– Pružanje pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola u savladavanju gradiva iz pojedinih nastavnih predmeta (matematika, fizika, hemija, strani jezici, informatika i slično);

– Kreiranje e-portala za podršku u savladavanju nastavnih sadržaja.

 Kultura:

– Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti kulturnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju različitih vidova kulture, umjetnosti, kulturno – umjetničkog amaterizma i volonterizma;

– Promocija tradicije i kulturne baštine;

– Njegovanje kulture sjećanja za učenike novosarajevskih osnovnih škola i druge aktivnosti;

 Sport:

– Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti sportskih i rekreativnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju i unapređenje sporta (afirmacija zimskih, vodenih i drugih sportova, organizacija sportskih takmičenja za učenike osnovnih i srednjih škola, te povećanje broja korisnika sportsko – rekreativnih aktivnosti);

– Projekti koji se odnose na rekreativno-rehabilitacijske programe namijenjene boračkoj populaciji;

 Podrška mladima:

– Projekti koji imaju za cilj edukaciju o poduzetništvu mladih;

– Osiguravanje stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku od neželjenog ponašanja, kao i unapređenje mentalnog zdravlja djece i mladih tokom i poslije pandemije (savjetovanje, psihosocijalna pomoć i slične aktivnosti);

Podrška za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju:

– Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti edukativnih i sportsko-rekreativnih sadržaja za djecu sa poteškoćama u razvoju;

– Pružanje podrške obrazovanju učenika s poteškoćama u razvoju kroz uvođenje novih tehnologija i metoda;

– Jačanje kapaciteta profesionalne rehabilitacije i stručnog osposobljavanja osoba sa invaliditetom;

– Jačanje stručnih kapaciteta osoba sa invaliditetom;

Zaštita okoliša:

– Unapređenje zaštite okoliša na području Općine Novo Sarajevo u skladu sa Programom edukacije i obuke o zaštiti okoliša za 2021. godinu.

– Pružanje podrške razvoju urbane poljoprivrede;

– Jačanje javne svijesti o upravljanju otpadom;

– Praktična primjena i promocija alternativnih izvora energije.

 

Općina Novo Sarajevo pristupila projektu Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD 2

Općina Novo Sarajevo zajedno sa još 12 lokalnih zajednica iz cijele Bosne i Hercegovine, pristupila projektu Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD 2.
U naredne četiri godine,  Općina Novo Sarajevo dobit će stručnu podršku u segmentu dobre uprave uključujući jačanje partnerstva s organizacijama civilnog društva i u aktivnostima u promovisanju uloge mladih u zajednici kroz primjenu modela transparentnog projektnog finansiranja OCD-a iz budžeta Općine.
Sve pomenute akivnosti imaju za cilj povećanje građanskog učešća u procesima donošenja odluka i kvalitetnijeg pružanja usluga građanima.
Projektom ReLOaD otvorene su nove mogućnosti za jedinice lokalne samouprave. Pored transparentnosti, većeg učešća građana u procesu donošenja odluka stvorena je i mogućnost za povlačenje sredstava iz fondova Evropske unije.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Share Follow View