Javni poziv OCD/NVO za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta ReLOaD2

Općina Novo Sarajevo u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija raspisuje Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom balkanu 2 (reload2)”.

Općina Novo Sarajevo i projekat ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine koji su navedeni u dokumentu Integrirana strategija razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine (revidirana za period 2019 – 2023. godina).

– Cjelokupan tekst Javnog poziva, te obrasci sa uputstvima za prijavu projekata mogu se preuzeti na web stranici: www.ba.undp.org, kao i NA KRAJU OVOG TEKSTA;
– Rok za predaju aplikacija je 17.01.2022. godine do 15 sati;
– Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obavezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati putem protokola Općine Novo Sarajevo sa naznakom „Za ReLOaD2 projekat“.
 1. Projektni prijedlog
 2. Pregled budžeta
 3. Matrica logičkog okvira
 4. Plan aktivnosti i promocije
 5. Administrativni podaci o aplikantu
 6. Finansijska identifikaciona forma
 7. Izjava o podobnosti
 8. Izjava o dvostrukom finansiranju
 9. Izjava o partnerstvu
 10. Lista za provjeru
 11. Ciljevi održivog razvoja
Organizacije koje budu pripremale prijedloge projekata na temu: “Unapređenje zaštite okoliša na području Općine Novo Sarajevo u skladu sa Programom edukacije i obuke o zaštiti okoliša za 2021. godinu”, dokument Programa edukacije i obuke o zaštiti okoliša mogu preuzeti ovdje.

Održana Javna rasprava o odabiru prioritetnih oblasti Javnog poziva za 2021. godinu u okviru projekta ReLOaD2

U Dječijoj kući na Grbavici održana je Javna rasprava o odabiru prioritetnih oblasti Javnog poziva na području Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu, u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Evropska unija (EU) a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Više od 50 organizacija civilnog društva učestvovalo je u Javnoj raspravi, kako u Dječijoj kući, tako i on-line, putem Zoom aplikacije.

Predstavnici UNDP-a, te Službe za upravljanje lokalnim razvojem Općine na samom početku informisali su učesnike o ReLOaD2 projektu, predloženim oblastima predstojećeg Javnog poziva za Općinu Novo Sarajevo u ReLOaD2 projektu za 2021. godinu, nakon čega je otvorena diskusija o navedenom.

Predstavnici organizacija civilnog društva iskoristili su priliku te postavljali pitanja o svim nedoumicama koje su imali u vezi Javnog poziva, kriterija, potrebne dokumentacije, te su dali nekoliko konkretnih prijedloga o temama koje bi se mogle uvrstiti u isti.

Javni poziv bi, prema riječima implementatora projekta, trebao biti raspisan krajem novembra ove godine.

Predložene teme za Javni poziv su iz slijedećih oblasti:

 Obrazovanje:

– Unapređenje znanja i kompetencija učenika osnovnih i srednjih škola iz oblasti informatike i računarstva, elektronike i srodnih disciplina (kroz organizaciju različitih edukacija, radionica, takmičenja i drugih sličnih aktivnosti);

– Pružanje pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola u savladavanju gradiva iz pojedinih nastavnih predmeta (matematika, fizika, hemija, strani jezici, informatika i slično);

– Kreiranje e-portala za podršku u savladavanju nastavnih sadržaja.

 Kultura:

– Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti kulturnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju različitih vidova kulture, umjetnosti, kulturno – umjetničkog amaterizma i volonterizma;

– Promocija tradicije i kulturne baštine;

– Njegovanje kulture sjećanja za učenike novosarajevskih osnovnih škola i druge aktivnosti;

 Sport:

– Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti sportskih i rekreativnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju i unapređenje sporta (afirmacija zimskih, vodenih i drugih sportova, organizacija sportskih takmičenja za učenike osnovnih i srednjih škola, te povećanje broja korisnika sportsko – rekreativnih aktivnosti);

– Projekti koji se odnose na rekreativno-rehabilitacijske programe namijenjene boračkoj populaciji

 Podrška mladima:

– Projekti koji imaju za cilj edukaciju o poduzetništvu mladih;

– Osiguravanje stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku od neželjenog ponašanja, kao i unapređenje mentalnog zdravlja djece i mladih tokom i poslije pandemije (savjetovanje, psihosocijalna pomoć i slične aktivnosti);

Podrška za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju:

– Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti edukativnih i sportsko-rekreativnih sadržaja za djecu sa poteškoćama u razvoju;

– Pružanje podrške obrazovanju učenika s poteškoćama u razvoju kroz uvođenje novih tehnologija i metoda;

– Jačanje kapaciteta profesionalne rehabilitacije i stručnog osposobljavanja osoba sa invaliditetom;

– Jačanje stručnih kapaciteta osoba sa invaliditetom;

Zaštita okoliša:

– Unapređenje zaštite okoliša na području Općine Novo Sarajevo u skladu sa Programom edukacije i obuke o zaštiti okoliša za 2021. godinu.

– Pružanje podrške razvoju urbane poljoprivrede;

– Jačanje javne svijesti o upravljanju otpadom;

– Praktična primjena i promocija alternativnih izvora energije.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće u Javnoj raspravi u okviru ReLOaD2

Pozivaju se sve organizacije civilnog društva (OCD) koje su aktivne u Općini Novo Sarajevo da prisustvuju Javnoj raspravi odabira prioritetnih oblasti Javnog poziva na području Općine Novo Sarajevo za 2021. godinu, u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Evropska unija (EU) a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Javna rasprava će se održati u Dječijoj kući (Grbavička bb) u petak 12.11.2021. godine sa početkom u 11:00 sati.

Za sve zainteresovane predstavnike/ce OCD koji nisu u prilici da prisustvuju događaju uživo, javna rasprava će biti dostupna i putem ZOOM linka: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZItd-igqTgvG90Ph_VoQAsVFGbtlz8RYRIB

Dnevni red Javne rasprave sadrži sljedeće tačke:

 • Informacije o ReLOaD2 projektu,
 • Diskusija prijedloga oblasti predstojećeg Javnog poziva za Općinu Novo Sarajevo u ReLOaD2 projektu za 2021. godinu,
 • Tekuća pitanja o predloženim prioritetnim oblastima,

dok su predložene teme za Javni poziv:

 Obrazovanje:

– Unapređenje znanja i kompetencija učenika osnovnih i srednjih škola iz oblasti informatike i računarstva, elektronike i srodnih disciplina (kroz organizaciju različitih edukacija, radionica, takmičenja i drugih sličnih aktivnosti);

– Pružanje pomoći učenicima osnovnih i srednjih škola u savladavanju gradiva iz pojedinih nastavnih predmeta (matematika, fizika, hemija, strani jezici, informatika i slično);

– Kreiranje e-portala za podršku u savladavanju nastavnih sadržaja.

 Kultura:

– Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti kulturnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju različitih vidova kulture, umjetnosti, kulturno – umjetničkog amaterizma i volonterizma;

– Promocija tradicije i kulturne baštine;

– Njegovanje kulture sjećanja za učenike novosarajevskih osnovnih škola i druge aktivnosti;

 Sport:

– Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti sportskih i rekreativnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju i unapređenje sporta (afirmacija zimskih, vodenih i drugih sportova, organizacija sportskih takmičenja za učenike osnovnih i srednjih škola, te povećanje broja korisnika sportsko – rekreativnih aktivnosti);

– Projekti koji se odnose na rekreativno-rehabilitacijske programe namijenjene boračkoj populaciji;

 Podrška mladima:

– Projekti koji imaju za cilj edukaciju o poduzetništvu mladih;

– Osiguravanje stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku od neželjenog ponašanja, kao i unapređenje mentalnog zdravlja djece i mladih tokom i poslije pandemije (savjetovanje, psihosocijalna pomoć i slične aktivnosti);

Podrška za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju:

– Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti edukativnih i sportsko-rekreativnih sadržaja za djecu sa poteškoćama u razvoju;

– Pružanje podrške obrazovanju učenika s poteškoćama u razvoju kroz uvođenje novih tehnologija i metoda;

– Jačanje kapaciteta profesionalne rehabilitacije i stručnog osposobljavanja osoba sa invaliditetom;

– Jačanje stručnih kapaciteta osoba sa invaliditetom;

Zaštita okoliša:

– Unapređenje zaštite okoliša na području Općine Novo Sarajevo u skladu sa Programom edukacije i obuke o zaštiti okoliša za 2021. godinu.

– Pružanje podrške razvoju urbane poljoprivrede;

– Jačanje javne svijesti o upravljanju otpadom;

– Praktična primjena i promocija alternativnih izvora energije.

 

Općina Novo Sarajevo pristupila projektu Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD 2

Općina Novo Sarajevo zajedno sa još 12 lokalnih zajednica iz cijele Bosne i Hercegovine, pristupila projektu Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD 2.
U naredne četiri godine,  Općina Novo Sarajevo dobit će stručnu podršku u segmentu dobre uprave uključujući jačanje partnerstva s organizacijama civilnog društva i u aktivnostima u promovisanju uloge mladih u zajednici kroz primjenu modela transparentnog projektnog finansiranja OCD-a iz budžeta Općine.
Sve pomenute akivnosti imaju za cilj povećanje građanskog učešća u procesima donošenja odluka i kvalitetnijeg pružanja usluga građanima.
Projektom ReLOaD otvorene su nove mogućnosti za jedinice lokalne samouprave. Pored transparentnosti, većeg učešća građana u procesu donošenja odluka stvorena je i mogućnost za povlačenje sredstava iz fondova Evropske unije.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Share Follow View