Zaključak Vlade Kantona Sarajevo – COVID 19

Na prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS, Vlada Kantona Sarajevo juče je produžila  važenje zaključka sa naredbama i preporukama od 06. januara ove godine, kao mjere na području KS u borbi p , osim tački 3. i 8. navedenog zaključka, koje su stavljene van snage, a kojima je bila naložena obavezna vakcinacija zdravstvenog kadra, te otvaranje opservacijskog prostora u Općoj bolnici “Prim.dr. Abdulah Nakaš”.
Tačka 2. istog zaključka je promijenjena i sada glasi: “Preporučuje se vakcinacija trećom ‘buster’ dozom protiv Covid -19 starijih osoba i njegovatelja u socijalnim ustanovama za zbrinjavanje starijih, populacije 60+ i osoba sa udruženim komorbiditetima”.

Donesen je i novi zaključak, kojim je naloženo da se u javnim ustanovama Zavod za zaštitu zdravlja zaposlenika MUP-a KS, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu i JU Zavod za medicinu rada KS odmah otvore covid ambulante.
JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” vršit će PCR testiranja u punom obimu posla, a prema kapacitetu PCR aparata za obradu 100 uzoraka, sa ovjerenim rezultatima u roku 24 sata, zaključeno je također.
Naloženo je menadžmentima bolničkih ustanova da organizuju cjelodnevno javljanje na telefonske pozive, kao i davanje informacija o zdravstvenom stanju ležećih pacijenata njihovim srodnicima.
Također je naloženo JU Dom zdravlja KS da uspostavi funkcionalni call centar, kao što je to urađeno tokom trećeg vala pandemije Covid -19.
“Sve privatne zdravstvene ustanove koje detektiraju da su njihovi pacijenti pozitivni na Covid-19, obavezne su to odmah prijaviti JU Zavod za javno zdravstvo KS. U protivnom, ove ustanove će snositi odgovornost u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti”, također je zaljučeno.
Novina je i da se uvode VTP (vakcinisan/testiran/prebolio) pravila u svim hotelima, hostelima i svim ostalim smještajnim kapacitetima na području Kantona Sarajevo.
“Svi posjetitelji/gosti prilikom prijema u objekt moraju predočiti jednu od VTP potvrda. Ukoliko ne posjeduju ni jednu od tih potvrda, dužnost je da se u navedenim objektima posjetiteljima/gostima obezbijedi testiranje brzim antigenskim testiranjem”, pojašnjeno je.
Vlada je potvrdila i odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS o uvođenju VTP pravila u svim zatvorenim objektima na skijalištima Bjelašnice i Igmana, a u skladu s važećim naredbama Federalnog ministarstva zdravstva.
Zaključak sa novim mjerama stupio je na snagu 24.01.2021.godine.

“Na sve što nije regulisano ovim mjerama, primjenjivat će se direktno odredbe važeće Naredbe  Kriznog štaba Federalnog ministarstva”, naglašeno je.

Ukinute epizode “Pripravnost” u zonama A, B,C i D u Kantonu Sarajevo

 

U Kantonu Sarajevo je, prema Planu interventnih mjera za slučajeve prekomjernog zagađenja zraka, trenutno na snazi epizoda “Pripravnost”. Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo na automatskim stanicama Otoka i Ilijaš su prekoračene prosječne dnevne vrijednosti Praga upozorenja za PM10 (150 µg/m3) za predhodni dan, dok su na stanicama su Ilidža, Hadžići i Vijećnica zabilježena prekoračenja granične vrijednosti za navedenu zagađujuću materiju (50µg/m3). Takođe, na stanici Otoka, zabilježeno je prekoračenje koncentracije NO2 i iznosilo je 102,6 µg/m3 (gv.85 µg/m3)

Tokom noći sa 20.01. na 21.01. došlo je do jačanja vjetra uz padavine, što je uslovilo izrazit pad koncentracija zagađujućih materija. Danas su na svim stanicama prosječne dnevne vrijednosti zagađujućih materija izmjerene do 8,00 sati, ispod propisanih graničnih vrijednosti.

Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas i naredna tri dana se očekuju nestabilno vrijeme sa padavinama i vjetrom promjenjljivog smjera, čiji će intenzitet opadati, uz mogućnost slabe temperaturne inverzije tokom sutrašnjeg dana, što ne bi trebalo značajnije doprinijeti nakupljanju zagađujućih materija.

S obzirom na prognoziranu nestabilnu vremensku situaciju, te danas izmjerene niske vrijednosti zagađujućih materija zraku, Stručno tijelo, prema odredbama Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, predlaže ukidanje epizode “Pripravnost” u zonama A, B,C i D.

U Kantonu Sarajevo zabilježeno značajno poboljšanje kvaliteta zraka

 

Na prijedlog Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović dao je danas saglasnost za ukidanje epizode “Upozorenje”, prema odredbama Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, a koja je proglašena u subotu, 15. januara.

Iako su prethodnog dana izmjerene vrijednosti bile preko dozvoljenih granica, u noćnim satima i tokom današnjeg dana zbog izmijenjenih meteoroloških prilika došlo je do pročišćavanja sarajevske kotline, tako da je zabilježeno značajno poboljšanje kvaliteta zraka.

Imajući u vidu sinoptičku prognozu Federalnog hidrometeorološkog zavoda po kojoj se tokom sutrašnjeg dana očekuje stabilna vremenska situacija, bez padavina i sa vjetrom slabog intenziteta, te temperaturna inverzija u noći na srijedu 18. januara i četvrtak, 19. januara, odlučeno je da na snazi ostaje epizoda “Pripravnost” u svim zonama na području Kantona Sarajevo.

U četvrtak se očekuju padavine, kiša koja će postupno prelaziti u susnježicu i snijeg, kao i u petak, kada će se ponovo razmotriti stanje kvaliteta zraka i odlučivati o daljnim aktivnostima.

Zbog dodatnog pogoršanja kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo proglašena epizoda „Upozorenje“ u A, B C, i D zonama

 

Prema Planu interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović dao je saglasnost na prijedlog Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor kvaliteta zraka za proglašenje epizode „Upozorenje“ u A, B, C i D zonama Kantona Sarajevo, zbog dodatnog
pogoršanja kvaliteta zraka. Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području našeg kantona na automatskim stanicama Otoka, Ilidža i Ilijaš zabilježena su prekoračenja praga upozorenja za PM10 od 150µg/m3 za prethodni dan. Na ostalim stanicama izmjerene vrijednosti prelaze graničnu vrijednost od 50µg/m3.
Vrijednosti ostalih praćenih polutanata, prvenstveno sumpordioksida na stanici Ilijaš i azot dioksida na Otoci, bilježe također porast izmjerenih koncentracija. Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas i naredna dva dana se očekuje sunčano vrijeme, bez padavina i sa vjetrom slabog intenziteta, te sa temperaturnom inverzijom koja može doprinijeti daljnjem nakupljanju zagađujućih materija. Na osnovu praćenih trendova porasta zagađenja zraka i vremenskih uslova očekuje se tokom naredna 24 sata da će i na stanicama Hadžići i Vijećnica doći do prekoračenje vrijednosti za prag epizode „Upozorenje“.Ukratko, ovakav prijedlog Stručnog tijela je baziran na prognoziranim stabilnim vremenskim uslovima i evidentiranim prekoračenjima izmjerenih vrijednosti zagađujućih materija u zraku za prag
spomenute epizode.

A u okviru epizode „Upozorenje“ neophodno je provoditi sljedeće mjere:
➢ Sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 50 kW koja koriste čvrsta goriva i teška lož ulja moraju smanjiti temperaturu u prostorijama koje zagrijavaju za minimalno 3ºC. Za primjenu ove mjere zadužena su kantonalna ministarstva komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša te privrede;
➢ Smanjivanje broja radnih sati tehnoloških postrojenja, sa Liste pogona i postrojenja, kojima namjena nije proizvodnja toplotne energiju za grijanje za minimalno 20 posto, a što će osigurati Ministarstvo komunalne privrede KS i 169 pravnih subjekata sa Liste koji u svojoj djelatnosti imaju emisije u zrak;
➢ Primjena „mokrog postupka“ za zimsko održavanje cesta od strane komunalnih i drugih ovlaštenih institucija na svim glavnim gradskim saobraćajnicama, regionalnim i magistralnim cestama, te na najmanje 40 % najprometnijih lokalnih cesta. Za realizaciju ove mjere zaduženi su: upravitelji cesta na području Kantona Sarajevo – JP Autoceste FBiH, JP Ceste FBiH,
Direkcija za ceste Kantona Sarajevo, općine, KJKP Rad;
➢ Osiguravanje protoka motornih vozila bez dužeg zadržavanja na glavnim gradskim raskrsnicama putem znakova i naredbi koje daju ovlaštena policijska lica MUP-a Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja KS;
➢ Zabrana izvođenja grubih građevinskih radova na otvorenom i zatvorenom prostoru, a koju su dužni osigurati Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS i općine;
➢ Zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila, čija je najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tone na glavnom gradskom longitudinalnom pravcu na potezu od Baščaršije do Nedžarića sa preusmjerenjem saobraćaja na alternativne pravce kretanja. Tehnička regulacija saobraćaja za vrijeme zabrana vršit će se privremenom saobraćajnom signalizacijom ili opremom, znacima i naredbama koje daju ovlaštena policijska lica MUP-a Kantona Sarajevo. Za vrijeme trajanja zabrane saobraćaja, upravitelji cesta su dužni svaki iz svoje nadležnosti izvršiti postavljanje privremene saobraćajne signalizacije i opreme, uključujući i održavanje iste. Pored MUP-a KS, ovu mjeru dužni su provesti i Ministarstvo saobraćaja KS, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove (saobraćajna i cestovna inspekcija);
➢ U zoni A, a koja podrazumijeva općine Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Ilidža – ispod 700 metara nadmorske visine uvodi se zabrana kretanja automobila i teretnih vozila,
čiji dizel motori imaju normu EURO2 i manju, uz pojačane kontrole inspekcijskih organa (saobraćajna i cestovna inspekcija) i asistenciju organa MUP-a te podršku Ministarstva saobraćaja KS;
➢ Uvodi se zabrana održavanja organizovanih sportskih i kulturnih aktivnosti na otvorenom prostoru, u cilju smanjenja kretanja i izlaganja stanovništva štetnim materijama, koje vrši organ MUP-a na zahtjev organa državne uprave nadležnog za poslove zdravstva. Ovu mjeru dužni su provesti Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, Ministarstvo zdravstva i MUP KS;
➢ U zoni A se predviđa i pomjeranje radnog vremena organa uprave, javne administracije, uslužnih djelatnosti u cilju rasterećenja kapaciteta javnog prevoza i saobraćajnih gužvi i osiguranja boljeg protoka vozila na gradskim saobraćajnicama, a čije provođenje će osigurati Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo privrede, Vlada te općine sa područja KS. Iz Ministarstva podsjećaju da su na snazi i mjere iz epizode „Pripravnost“, kao i sve ostale kontinuirane mjere propisane Planom.

Upozoravaju i stanovništvo Kantona da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinosi zagađenju zraka, te ih podsjećaju da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima. Stanovništvu je upućen i apel da na najmanju moguću mjeru smanji korištenje motornih vozila, koliko god je to moguće.  Iz resornog ministarstva pozivaju sve subjekte primjene ovog plana na promptno djelovanje kako bi se trendovi zagađenja što prije smanjili.

Proglašena epizoda “Pripravnost” – pogoršan kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo

 

Zbog pogoršanja kvaliteta zraka i vremenskih prilika koje mu pogoduju, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor provedbe Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka proglašava epizodu “Pripravnost” na području Kantona Sarajevo.

Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo na svim automatskim stanicama (Vijećnica, Hadžići, Otoka, Ilidža i Ilijaš) zabilježena su prekoračenja graničnih vrijednosti za PM10 čestične tvari u zraku (50µg/m3) za prethodni dan.

Ostali praćeni polutanti, prema Planu, ne bilježe prekoračenja satnih vrijednosti.

Trendovi za današnji dan bilježe daljnji rast koncentracija.

Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas i naredna tri dana se očekuje umjereno oblačno do sunčano vrijeme, bez padavina i vjetarom slabog intenziteta, sa slabijom temperaturnom inverzijom većinom u jutarnjim i večernjim satima.

Usljed vremenskih prilika koje karakteriše prisustvo slabije temperaturne inverzije i slabog vjetra dolazi do daljnjeg nakupljanja zagađujućih materija na područje Kantona Sarajevo prvenstveno PM10, uz porast vrijednosti ostalih praćenih polutanata.

Obzirom na prognozirane stabilne vremenske uslove, uz bilježenje prekoračenja dnevnih graničnih vrijednosti na svim automatskim stanicama, članovi Stručnog tijela su konstatovali kao su ispunjeni svi uslovi za proglašenje epizode “Pripravnost”, predviđene Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka.

Nove naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čija primjena počinje 12.01.2022. godine

Uslijed pogoršanja epidemiološke situacije, Vlada Federacije BiH je na 298. sjednici održanoj 12.01.2022. usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čija primjena počinje 12.01.2022. godine.
Naredbe i preporuke se mogu pogledati u linku ispod:

Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 12.01.2022

Preporuke od 12.01.2022. godine

Upozorenje građanima na opasnost od snijega, leda i ledenica

Služba civilne zaštite Općine Novo Sarajevo upozorava građane da zbog najavljenih nižih temperatura prilikom kretanja obrate pažnju na ledenice sa krovova i nastrešnica zgrada, koje predstavljaju potencijalnu opasnost za ljude ali i materijalna dobra.

Pozivaju se odgovorne firme, upravnici kojima je povjereno održavanje zgrada, da odmah pristupe bezbjednom uklanjanju snijega, leda i ledenica sa krovova i nadstrešnica zgrada, jer je to po Zakonu o održavanju zajedničkih dijelova zgrada njihova obaveza. Isti poziv upućuje se građanima i korisnicima poslovnih zgrada, jer su i oni obavezni da čiste krovove i nadstrešnice objekata u kojima stanuju ili borave.

Za neizvršavanje navedenih obaveza predviđene su i novčane kazne.

Zbog poboljšanja kvaliteta zraka ukinuta epizoda „Pripravnost“ u Kantonu Sarajevo

 

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor, prema odredbama Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, ukinulo je danas epizodu “Pripravnost” u zonama A,B,C,D Kantona Sarajevo.

Razlog ovakvoj odluci je što su u narednim danima prognozirani nestabilni vremenski uslovi, te značajan pad koncentracija zagađujućih materija u zraku, zbog čega se očekuje znatno čistiji zrak u odnosu na prethodne dane.

Tako noćas od ponoći pa jutros do 08:00 sati mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo na automatskim stanicama Vijećnica, Otoka, Ilidža, Hadžići nisu zabilježena prekoračenje graničnih vrijednosti za PM10 čestične tvari u zraku od 50 µg/m³. Samo je na mjernoj stanici u Ilijašu izmjereno 69µg/m³.

Od ostalih prekoračenja, osim prekoračenja dnevne granične za vodik sulfid na Ilidži, nije zabilježen prelazak graničnih vrijednosti.

Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, tokom noći i današnjeg dana se očekuje umjeren do jak južni vjetar koji bi trebao potpuno očistiti sarajevsku i ilijašku kotlinu.

Nije predviđena ni pojava temperaturne inverzije u narednim danima, dok je za drugi dio dana najavljenpočetak padavina.

U skladu sa najavljenim vremenskim uslovima,očekuje se i dodatni pad koncentracije zagađujućih materija.

Stručno tijelo nastavlja sa kontinuiranim praćenjem vrijednosti i meteoroloških uslova, te će i u narednom periodu davati preporuke stanovništvu i sugerisati pravnim licima postupanje prema Planu interventnih mjera.

Obavještenje Ministarstva zdravstva KS o vakcinaciji građana

 

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo obavještava građane da vakcinaciju mogu obaviti u bilo kojem domu zdravlja na području KS, bez obzira na mjesto prebivališta. Osim prve doze, u domovima zdravlja vrši se i revakcinacija, te davanje treće doze vakcine, u skladu sa preporukama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS. Građanima su na svim punktovima dostupne vakcine Pfizer, Moderna i Sinopharm za prvu, drugu i treću dozu.

Treća doza svih vrsta vakcine su na raspolaganju svim dobnim skupinama, kao i onima koji su primili prve dvije doze van Kantona Sarajevo, ali je prvo potrebno da prijave podatke o prve dvije doze u sistem Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.

Krizni štab Ministarstva zdravstva poziva građane na poštivanje mjera koje su na snazi, te ih prvenstveno podsjeća na obavezno nošenje maske i održavanje distance u zatvorenom prostoru.

Share Follow View