CZ Novo Sarajevo: Počele aktivnosti na informisanju stanovništva i privrednih subjekata iz oblasti zaštite i spašavanja

U cilju zaštite ljudi i materijalnih dobara od prirodnih I drugih nesreća Služba civilne zaštite Općine Novo Sarajevo izradila je Dokument procjene ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području ove lokalne zajednice.

U okviru navedenih aktivnosti, Općina Novo Sarajevo putem Službe civilne zaštite započinje, između ostalog obuku i informisanje stanovništva, privrednih subjekata i učenika osnovnih i srednjih škola iz oblasti zaštite i spašavanja.

S tim u vezi, pripremljeni su letci sa uputama za postupanje u slučaju zemljotresa, poplava, klizišta i požara, namijenjeni za masovnu distribuciju. Na web stranici Općine objavljeni su i dokumenti “Procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća za Općinu Novo Sarajevo”, te “Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća za Općinu Novo Sarajevo”, kao i promotivni video.

Pravna lica koja imaju sjedište ili infrastrukturu na području Općine Novo Sarajevo dužni su u narednom period uskladiti svoje planove sa navedenim dokumentima.

Jedan od prioriteta općine je jačanje struktura civilne zaštite i jačanje sistema zaštite i spašavanja, a donošenjem ovih dokumenata i realizacijom navedenih aktivnosti započinje sveobuhvatno restruktuiranje sistema zaštite i spašavanja općine Novo Sarajevo.

Share Follow View