Federalni zavod za statistiku provodi anketiranje na području Općine Novo Sarajevo o prihodima i uslovima života u BiH 2022

Federalni zavod za statistiku obavještava građane sa područja Općine Novo Sarajevo da će se u periodu od 23.05. do 10.07.2022. godine, u okviru statističkog istraživanja „Anketa o prihodima i uslovima života 2022“, na teritoriji Općine Novo Sarajevo, odnosno cijele Federacije BiH provesti anketiranje domaćinstava.

Anketiranje će provoditi akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku.

Anketa o prihodima i uslovima života u BiH je statističko istraživanje kojim se od slučajno izabranih domaćinstava prikupljaju podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isklјučenosti, materijalnoj deprivaciji, socio-ekonomskim karakteristikama pojedinaca i uslovima života. Prikupljeni podaci će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta.

Provođenje ovog istraživanja će značajno doprinijeti razvoju statističkog sistema u Bosni i Hercegovini, u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Prikupljeni podaci su službena tajna i koristit će se isključivo za statističke svrhe i neće se objavljivati kao pojedinačni. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je članovima 36. do 42. Zakona o statistici u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ br. 63/03 i 9/09) i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.

Share Follow View