Federalni zavod za statistiku tokom 2022. godine provodit će Anketu o radnoj snazi na području općine Novo Sarajevo

 

Federalni zavod za statistiku BiH kontinuirano će tokom 2022. godine provoditi Anketu o radnoj snazi na području općine Novo Sarajevo, a u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2022. godinu.

Anketiranje na terenu obavljat će anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku, a u cilju dobijanja podataka o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva, kao i procjene cjelukupne radne snage u Federaciji.

Anketa o radnoj snazi u 2022. godini

Share Follow View