Informacija o stanju komunalne higijene

Informacija o komunalnoj higijeni na području Općine Novo Sarajevo daje stanje koje se odnosi na odvoz kućnog otpada, odvoz kabastog smeća i čišćenje i pranje ulica.

djmedia:126

KOMUNALNA HIGIJENA:

Na većem dijelu Općine su postavljene tipske posude za odlaganje otpada a na području dijelova naselja Grbavica, Trg Heroja, Velešići i Hrasno Brdo postoji cca 100 urešenih lokacija za ove posude. Lokacije su urešene tokom 2001 godine u projektu koji su finasirali Općina Novo Sarajevo i KJKP RAD.
Trenutno na području Općine Novo Sarajevo ima 1150 tipskih posuda (hajfiš) koje se po potrebi odvoze svaki dan (dio Općine sa većim kolektivnim objektima za stanovanje), a u ostalim dijelovima dva puta sedmično.
U dijelovima Općine (gornji dijelovi ulica: Milinkladska, Posavska, Varaždinska,Teočačka, Velešići, Gornji Velešići, Ćamila Sijarića i Reisa Fehima Spahe ) gdje nije moguć pristup specijalizovanih mašina za odvoz smeća, dva puta sedmično se odvozi smeće otvorenim kamionima.
Dnevna količina prikupljenog kućnog otpada iznosi 110 tona i isti se odvozi na gradsku deponiju.
Sa predstavnicima mjesnih zajednica i predstavnikom KJKP RAD prati se stanje potreba za postavljanjem novih posuda ili promjenu postojećih lokacija.
Angažovanjem građana mjesnih zajednica Kovačići, Gornji Kovačići, Grbavica i Vraca uz pomoć KJKP RAD-a i KJKP PARK”a , u martu mjesecu je vršeno uklanjanje i čišćenje smeća oko i unutar stambenih zgrada a sve u povodu dana reintegracije područja Općine Novo Sarajevo.
Tokom godine u dva navrata se odvija akcija prikupljanja i odvoza kabastog smeća na području čitave Općine. Jedna od tih akcija je provedena tokom mjeseca aprila a druga će se sprovoditi tokom mjeseca oktobra.
Može se primjetiti da zajedničke prostorije u stambenim zgradama koje su predvišene za smještaj posuda za odlaganje smeća nisu sve u funkciji. Naime, jedan broj ovih prostorija se koristi za druge namjene, a u rješavanju ovog pitanja se javljaju složeni problemi (nekooperativnost stanara i neregulisani vlasnički odnosi)te se deložaciji rijetko, gotovo nikako ne pristupa.
Čišćenje ulica se odvija prema programu rada koji predviša da se svakodnevno angažuje odrešeni broj radnika na čišćenju ulica za koje se ukaže potreba a najmanje jednom mjesečno da se čiste sve ulice na području Općine.
Pranje ulica, pločnika i trgova na području čitave Općine je u skladu sa mogućnostima KJKP RAD i može se ocijeniti kao dobro, a to se posebno odnosi na centralni dio Općine mada je primjetno poboljšanje i u rubnim područjima.

Share Follow